Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-05-20

Sammanträde 2011-05-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Husavdelning

2 Projektplan för strategi för energieffektiviseringar. - Johan Mansfeld, Sofie Samuelsson (tu)

3 Begäran om att förboka en elbil. - Johan Mansfeld (tu)

Gatu- och parkavdelning

4 VA-Östra Bolmen. - Per Mårtensson, Maritha Davidsson, Ronnie Björkström (tu)

Räddningstjänst

5 Pooltjänster på räddningstjänsten. - Marcus Walldén, Carl Håkansson (ks)

Kansli

6 Rutiner vid juridiska tvister - AnnKristin Rådberg, Marika Nilsson (tu)

7 Revidering av tekniska utskottets reglemente. - Lisa Åberg (ks)

Information

8 Ekonomisk rapport för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand

9 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. - Carina Bengtsson

10 Järnvägsområdet i Ljungby stad. - Per Mårtensson

11 Städning av centrala Ljungby under helger. - Per Mårtensson

12 Gemensam fordonspark. - Carl Håkansson, Per Mårtensson

Introduktion

13 Parkavdelningen och studiebesök på parkavdelningen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§29 Projektplan för strategi före energieffektiviseringar

KS2010/0310 225

Beslut

Tekniska utskottet godkänner projektplanen för energieffektiviseringsstrategin för fastigheter och transporter.

Ärendet

Energimyndigheten beviljade sommaren 2010 1.4 miljoner i statligt stöd till energieffektivisering under åren 2010-2014. Tekniska kontoret skriver den 3 maj 2011 att kommunen behöver upprätta en strategi för energieffektivisering. Strategin ska omfatta energianvändningen i kommunens och de kommunala bolagens byggnader och transporter. Att göra energiförbrukningen mer effektiv ger en ekonomisk lönsamhet samtidigt som det minskar miljö- och klimatpåverkan.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 3 maj 2011 att tekniska utskottet godkänner projektplanen för energieffektiviseringsstrategin för fastigheter och transporter.

§30 Begäran om att förhandsboka en elbil

KS2011/0284  225

Beslut

Tekniska utskottet ger i uppdrag till tekniska kontoret att förhandsboka ett eldrivet fordon för leverans andra kvartalet 2012.

Ärendet

Tekniska kontoret begär den 3 maj 2011 att få förhandsboka servicefordon som drivs av enbart el. Fordonet kommer att leasas och energikostnaden beräknas till cirka 2 kronor per mil. Denna begäran är ett steg i kommunens energieffektiviseringsstrategi och elen som driver fordonet ska vara förnyelsebar.

Alla kommunens förvaltningar ska ges möjlighet att låna fordonen för att kunna avgöra om elbilar är ett alternativ till bensin/dieseldrivna fordon.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att ge i uppdrag till tekniska kontoret att förhandsboka ett eldrivet fordon för leverans andra kvartalet 2012.

§31 VA Östra Bolmen

KS2011/0293  303

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur möjligheterna ser ut för att kunna samordna VA-anläggningarna i området.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för framtagning av kartmaterialet ska bekostas av kommunstyrelsens budget för exploatering av industriområden.

Ärendet

För området Östra Bolmen ska en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordning av VA-anläggningar i området. Tekniska kontoret skriver den 10 maj 2011 att utredningen ska visa om det är möjligt att göra överföringsledningar mellan området östra Bolmen och Ljungby stad. Dessutom ska antalet enskilda och gemensamhetsanläggningar ses över och en uppskattning av framtida utveckling av bebyggelsen i området ska göras.

Tekniska kontoret bedömer att kartmaterial måste tas fram för att kunna utföra projekteringen. Kostnad för framtagning av kartmaterial och flygscanning beräknas till cirka 350000 kronor.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 10 maj 2011 att tekniska utskottet beslutar att tekniska kontoret ska utföra projektering av området Östra Bolmen.

Tekniska kontoret föreslår även att tekniska utskottet beslutar att kostnaden för framtagning av kartmaterialet ska bekostas av kommunstyrelsens budget för exploatering av industriområden.

§32 Pooltjänster på räddningstjänsten

KS2011/0296  015

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig bakom organisationsförändringen och ger personalutskottet i uppdrag att förhandla fram organisationsförändringen.

Tekniska utskottet beslutar att ett fast ob-tillägg utbetalas till samtliga 24 heltidsanställda arbetstagare. Samt att medel motsvarande ob-tillägget avseende fixartjänsten (1 person) tillförs under perioden 1 september 2011 – 31 januari 2012 då denna tjänst integreras i den dagliga verksamheten. Fixartjänsten utvärderas under januari månad 2012. Förändringarna ligger i linje med de nya bestämmelserna i bilaga E AB.

Tekniska utskottet beslutar också att ge tekniska kontoret förhandlingsmandat att utöka numerären avseende utryckande skiftbefäl från 8 till maximalt 10.

Ärendet

Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till organisationsförändring som bland annat innebär att brandmän i poolen ska integreras med övrig personal för att skapa en mer rättvis personalpolitik för alla anställda inom räddningstjänsten.

Förslag till beslut

· Ett fast ob-tillägg utbetalas till samtliga 24 heltidsanställda arbetstagare. Samt medel motsvarande ob-tillägget avseende fixartjänsten (1 person) tillförs under perioden 2011-09-01 – 2012-01-31 då denna tjänst integreras i den dagliga verksamheten. Fixartjänsten utvärderas under januari månad 2012.
Förändringarna enligt ovan ligger i linje med de nya bestämmelserna i bilaga E AB.

· Förhandlingsmandat att utöka numerären avseende utryckande skiftbefäl från 8 till maximalt 10.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att budgetramen höjs med 250000 kronor på grund av ökade lönekostnader.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande mot sitt eget bifall till tekniska kontorets förslag och finner att tekniska utskottet beslutar enligt tekniska kontorets förslag.

§33 Rutiner för tekniska kontoret avseende juridiska tvister

KS2011/0287  108

Rutiner för tekniska kontoret avseende juridiska tvister

Beslut

Tekniska utskottet godkänner förslaget till rutiner för juridiska tvister med tillägget att pågående tvister ska återrapporteras till tekniska utskottet minst två gånger per år.

Ärendet

Tekniska kontoret fick den 21 mars 2011 i uppdrag av tekniska utskottet att ta fram rutiner att arbeta efter när det gäller eventuella framtida tvister. Rutinerna ska användas av förvaltningen för hantering av ärenden som är, eller kan bli, juridiska tvister gällande till exempel försäkringsärenden, fastighetsärenden, försäljnings- och köpärenden och myndighetsbeslut.

På tekniska kontoret ska avdelningschefen ha ansvaret för juridiska ärenden. På ett tidigt skede ska kommunjuristen involveras i ärenden som kan leda till en tvist. Juridiska tvister ska hanteras gemensamt av tekniska kontoret och kommunjuristen. Vid behov ska ytterligare juridisk kompetens anlitas. Upphandlingstvister ska hanteras tillsammans med kommunens upphandlingsenhet. Skadeståndstvister ska hanteras med kommunens försäkringsmäklare.

Kommunjuristen ska delta i tekniska kontorets ledningsgruppsmöte minst två gånger per år och pågående tvister ska rapporteras till tekniska utskottet minst en gång per år. Strategiska beslut om behandling av juridiska tvister ska fattas av tekniska utskottet.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 6 maj 2011 att tekniska utskottet godkänner förslaget till rutiner för juridiska tvister.

§34 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Ekonomisk rapport för tekniska kontoret.

2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

3. Järnvägsområdet i Ljungby stad.

4. Städning av centrala Ljungby under helger.

5. Gemensam fordonspark.

6. Introduktion; parkavdelningen.