Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-06-13

Sammanträde 2011-06-13

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

Husavdelning

2 Upphandling av Åsikten - särskilt boende för äldre. (Handlingar delas ut under sammanträdet.) - Jan Bernhardsson (KS)

3 Strategi för effektivare energianvändning. - Sofie Samuelsson (TU)

4 Uppföljning av granskning av fastighetsunderhåll. Svar på revisionsrapport. Snabbjustering. (Handlingar delas ut under sammanträdet.) - Jan Bernhardsson (KS)

5 Förslag till samordnad fastighetsförvaltning. - Jan Bernhardsson

VA-renhållning

6 Upphandling av omhändertagande av farligt avfall, Bredemad. - Pia Davidsson, Ottar Warelius (KS)

Kostavdelningen

7 Matservering på landsbygden. - Annica Thor Lindberg (TU)

Exploateringsavdelning

8 Kvarteret Nålen.(Handlingar delas ut under sammanträdet.) - Per-Olov Almqvist, Marika Nilsson (TU)

9 Skötselplan Kronoskogen. - Per-Olov Almqvist (TU)

10 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle. - Per-Olov Almqvist (TU)

11 Försäljning av industrimark, nordvästra industriområdet. - Per-Olov Almqvist (TU)

12 Köp av fastighet vid Eka. - Per-Olov Almqvist (KS)

13 Genomförandeavtal, Kvarnarna 2:2. - Per-Olov Almqvist (KS)

14 Genomförandeavtal, Jaguaren 1. - Per-Olov Almqvist (KS)

Gatu- och parkavdelning

15 Yttrande till trafikverket om Västergatan. (Handlingar delas ut under sammanträdet.)- Per Mårtensson (TU)

Information

16 Parkavdelningens användning av tilläggsanslag. - Sylve Wiik, Per Mårtensson

17 Städning av Ljungby centrum under helger. - Per Mårtensson

18 Nya GC-vägar i Åby och Ågårdsvägen i Ljungby. - Per Mårtensson

19 Överlåtelse av Södra Ljunga skola. - Per-Olov Almqvist

21 Introduktion räddningstjänsten.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§30 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla ärendet om yttrande till trafikverket om Västergatan som ett informationsärende.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om ärendet om yttrande till Trafikverket över Västergatan i Lagan kan behandlas som ett informationsärende istället för ett beslutsärende.

§31 Strategi för effektivare energianvändning

KS2010/0310  225

Beslut

Tekniska utskottet godkänner förslaget till strategi för effektivare energianvändning.

Ärendet

Tekniska kontoret har tillsammans med Ljungbybostäder AB tagit fram en strategi för effektivare energianvändning daterad den 7 juni 2011. Strategin omfattar energianvändningen i kommunens och de kommunala bolagens fastigheter och transporter.

I strategin föreslås att energianvändningen i Ljungbys kommunala verksamheter ska effektiviseras med 10 % till år 2014 och 20 % till år 2020.

I handlingsplanen för att uppnå dessa mål presenteras åtgärder som bidrar till att målen uppfylls.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 7 juni 2011 att tekniska utskottet godkänner förslaget till strategi för effektivare energianvändning.

§32 Matservering på landsbygden

KS2011/0328  622

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att servera lunch till allmänheten i de kommunala köken på landsbygden.

Ärendet

Politiska önskemål har framförts till tekniska kontoret om att öppna upp restaurangerna i våra kommunala kök på landsbygden för lunchservering för allmänheten. Lämpliga orter kan vara Agunnaryd, Hamneda, Bolmsö och Hamneda.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 24 maj 2011 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att servera lunch till allmänheten i de kommunala köken på landsbygden.

§33 Skötselplan Kronoskogen

KS2011/0333  266

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att fastställa skötselplanen för Kronoskogen och att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra planen.

Ärendet

Ljungby kommuns skogsförvaltare, Skogsutveckling Syd AB (SUSAB) har tagit fram en skötselplan för Kronoskogen. Syftet med planen är att bevara och stärka de biologiska och skogliga värdena i området och att gynna trygghetskänslan i området. Dessa mål ska uppnås bland annat genom att granbuskar tas bort och i övrigt ska granens utbredning begränsas, detta ger en ljus och luftig skog.

Miljö- och byggnämnden har yttrat sig över skötselplanen och hänsyn har tagits deras synpunkter. Samråd har skett med länsekologen.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 30 maj 2011 tekniska utskottet att besluta att fastställa skötselplanen för Kronoskogen och att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra planen.

§34 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle

KS2011/0576  253

Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet avseende överlåtelse av fastigheten 1:42 från Ljungby kommun till Karab AB för en köpeskilling om 23100 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett avtal avseende överlåtelse av fastigheten Trotteslöv 1:42 till Karab AB i Lagan. Fastigheten föreslås överlåtas för en köpeskilling om 23100 kronor och ska komplettera fastigheten Trotteslöv 1:91 som Karab AB köpte hösten 2010.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 17 maj 2011 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet avseende överlåtelse av fastigheten 1:42 från Ljungby kommun till Karab AB för en köpeskilling om 23100 kronor.

§35 Försäljning av industrimark, nordvästra industriområdet, Ljungby 13:14

KS2011/0335  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Pappersgrossisten NPA Kommanditbolag avseende del av fastigheten Ljungby 13:14. Genom avtalet överlåtes fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 366000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 1 juni 2011 upprättat ett preliminärt avtal avseende fastigheten Ljungby 13:14 till Pappersgrossisten NPA Kommanditbolag i Ljungby. Genom avtalet överlåter Ljungby kommun ett område om ca 6100 m2 av fastigheten Ljungby 13:14 för en köpeskilling om 366000 kronor.

Köparen ska inom sex månader från tillträdesdagen lägga grunden till en industribyggnad om minst 400 m2.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 1 juni 2011 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Pappersgrossisten NPA Kommanditbolag avseende del av fastigheten Ljungby 13:14.

§36 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Yttrande till trafikverket om Västergatan i Lagan.

2. Parkavdelningens användning av tilläggsanslag.

Parkavdelningen har snyggat upp järnvägsområdet i centrala Ljungby genom att anlägga gräsmattor och plantera träd på området. I övrigt kommer anslaget att räcka till fler blomsterplanteringar än tidigare beräknat i ett flertal orter i Ljungby kommun.

3. Städning av Ljungby centrum under helger.

4. Nya GC-vägar i Åby i Lagan och Ågårdsvägen i Ljungby.

För att skapa en säkrare trafiksituation för gående och cyklister i takten kring Åbyskolan byggs cykelvägar ut längs Gunnarsforsvägen och Prästtorpsvägen. Längsmed Axel Rothsgatan anläggs cykelväg ända fram till Sunnerbogymnasiet. Arbetet kommer att pågå under sommaren.

5. Överlåtelse av Södra Ljunga skola.

6. Introduktion räddningstjänsten.