Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-10-24

Sammanträde 2011-10-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Husavdelning

2 Upphandling av mindre entreprenader. - Ottar Warelius (KS)

3 Upphandling av underhållsarbeten på kommunhuset, Olofsgatan 9, och Grandhuset. - Johan Mansfeld (KS)

4 Medlemskap i Goda Hus. - Johan Mansfeld (TU)

5 Installera en handikappramp eller hiss till Godsmagasinet i Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Jan Bernhardsson (KS)

6 Kulturbärande fastigheter. - Jan Bernhardsson (TU)

VA- och renhållningsavdelningen

7 Ansökan om LOVA-bidrag för utvärdering av ARP-anläggning. - David Davidsson (TU)

8 Ansökan om energibidrag till gasturbin på Ljungby reningsverk. - David Davidsson (TU)

Gatu- och parkavdelning

9 Hastighetsplan för Ljungby, Ryssby, Lagan, Lidhult. - Per Mårtensson, David Karlsson (TU)

10 Cykelväg mellan Ljungby och Lagan längs banvallen, helst ända till Värnamo. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

11 Cykelväg mellan Vittaryd och Lagan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

12 Cykelväg mellan Ljungby och Värnamo. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

13 Anlägg en eventuell cykelväg mellan Ljungby och Lagan utmed RiksEttan istället för banvallen. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

14 Kommunen övertar snöskottning av trottoarer. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

15 Inför datumparkering på gator för att underlätta sopning och snöröjning. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

16 Anlägg gångväg utmed norra sidan av Ulvabäcken. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

17 Bygg ut cykelvägen, Åbrinken - Lagan centrum. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

18 Anlägg ett övergångsställe över Värnamovägen, mellan kraftverket och Åbrinken. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

19 Smala av Märta Ljungbergsvägen vid lasarettet och skapa en avlastningsficka för hotellgäster och gods. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

20 Flytta övergångsstället vid lasarettet. Svar på motion. - Per Mårtensson (KS)

21 Flytta övergångsstället i kurvan på Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

Planeringsavdelningen

22 Målstyrning tekniska kontoret. - Sonja Edén (TU)

23 Sammanträdesdagar tekniska utskottet år 2012. - Lisa Åberg (TU)

Exploateringsavdelning

24 Nyttjanderättsavtal avseende återvinningsstation i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

25 Framställan om anstånd med byggstart och vitesbetalning. - Per-Olov Almqvist (TU)

Information

26 Plymouthkyrkan. - Per-Olov Almqvist

27 Nytt höjdsystem. - Per-Olov Almqvist, Christer Sturesson

28 Vägsamfälligheter. - Maritha Davidsson, Bengt Gustavsson

29 Förfrågan om köp av bostadshus i Sickinge. - Jan Bernhardsson

30 Rivningsfastigheter. - Jan Bernhardsson

31 Hembygdsparken i Ljungby. - Jan Bernhardsson

32 Södra Ljungaskolan. - Jan Bernhardsson

33 Vendlas i Ryssby. - Jan Bernhardsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§47 Medlemskap i Goda Hus

KS2011/0544  225

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att teckna avtal med föreningen Goda Hus.

Ärendet

Tekniska kontoret begär den 12 oktober att få teckna avtal med Goda Hus, Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost. Avtalspartners blir Ljungby kommun och Ljungbybostäder som kommer att dela på kostnaderna för medlemskapet. Genom avtalet förbinder sig Ljungby kommun att bidra med 50 tkr per år till föreningens verksamhet under avtalstiden.

Syftet med föreningen Goda Hus är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för spetsforskning och utveckling av energieffektivt byggande.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 12 oktober 2011 tekniska utskottet att uppdra åt tekniska kontoret att teckna avtal med föreningen Goda Hus.

§48 Kulturbärande fastigheter

KS2010/0597 290

Beslut

Tekniska kontoret föreslår den 17 oktober 2011 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att placera kulturbärande fastigheter i en egen verksamhet som en egen resultatenhet inom tekniska kontoret. Fastigheterna på Ljungby Gamla Torg och Hamneda Gästgivargård förvaltas vidare av Stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

Tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att se över om ytterligare fastigheter kan särredovisas på liknande sätt. Detta ska redovisas på tekniska utskottets sammanträde i november 2011.

Ärendet

Tekniska kontoret redogör för ärendet om kulturbärande fastigheter i en skrivelse daterad den 17 oktober 2011. I budgetberedningen för 2012 har Stiftelsen Ljungby Gamla Torg äskat 250 tkr för ommålning av Gästgivargården m.m. Budgetberedningen beslutade att frågan om vem som ska förvalta stiftelsen byggnader ska utredas.

Beredning

I en skrivelse daterad den 22 november 2010 skriver tekniska kontoret att ett antal kulturbärande fastigheter i kommunen borde hanteras i en egen resultatenhet, skild från verksamhetsfastigheterna på tekniska kontoret. Denna resultatenhet skulle kunna ha en egen budget där eventuellt underskott täcks av anslag som inte belastar tekniska kontorets driftbudget.

Tekniska utskottet tar del av skrivelsen den 6 december 2011 och delar tekniska kontorets ståndpunkt att man bör särredovisa de kostnader som kulturbärande fastigheter medför.

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig över skrivelsen den 16 februari 2011. Nämnden delar tekniska kontorets synpunkter med tillägget att Ljungby Gamla Torg bör även fortsättningsvis hanteras av Stiftelsen Ljungby Gamla Torg, då det hittills varit gynnsamt för utvecklingen på gamla Torg.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 17 oktober 2011 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att placera kulturbärande fastigheter i en egen verksamhet som en egen resultatenhet inom tekniska kontoret. Fastigheterna på Ljungby Gamla Torg och Hamneda Gästgivargård förvaltas vidare av Stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

§49 Ansökan om LOVA-bidrag för utvärdering av ARP-anläggning

KS2011/0555  351

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt VA- och renhållningsavdelningen att ansöka om LOVA-bidrag för uppföljning och driftoptimering av avloppsreningsprocessen på Ljungby avloppsreningsverk med särskilt fokus på ARP-anläggningen.

Ärendet

I enlighet med VA-verksamhetens strävan att minimera miljöbelastningen och inför beslut om nya utsläppsvillkor för Ljungby avloppsreningsverk pågår arbetet med att bygga ett nytt reningssteg för att reducera kvävehalten i avloppsvattnet.

Tekniska kontoret skriver den 19 oktober 2011 att reningsprocessen kompletteras med en så kallad aktiv returslamprocess, ARP. Utöver en förbättrad kväverening innebär det nya reningssteget att mängden och sammansättningen av det slam som bildas vid verket kommer att förändras. Slammets egenskaper styr i hög grad möjligheterna att utvinna metangas i verkets rötningsanläggning. För att bibehålla en hög gasproduktion och optimera reningsgraden under intrimningsarbetet med ARP-steget krävs ett utökat provtagnings- och analysarbete för att optimera processtyrningen. För detta arbete har Ljungby kommun möjlighet att söka s.k. LOVA-bidrag genom länsstyrelsen i Kronobergs län.

Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet. Stöd kan beviljas för direkta åtgärder samt för planering och uppföljning av åtgärder.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 19 oktober 2011 att tekniska utskottet uppdrar åt VA- och renhållningsavdelningen att ansöka om LOVA-bidrag för uppföljning och driftoptimering av avloppsreningsprocessen på Ljungby avloppsreningsverk med särskilt fokus på ARP-anläggningen.

§50 Ansökan om energibidrag till gasturbin på Ljungby reningsverk

KS2011/0554  351

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt VA- och Renhållningsavdelningen att ansökan om bidrag till gasturbin för Ljungby avloppsreningsverk.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 19 oktober 2011 att just nu pågår ombyggnation av avloppsreningsverket i Ljungby. Reningsprocessen kompletteras med en så kallad aktiv returslamprocess, ARP. Allt slam går till en rötkammare för utvinning av metangas för lokaluppvärmning på reningsverket samt det intilliggande kommunala förrådet. Eftersom flera av de lokaler som idag värms av reningsverkets biogaspanna inom en snar framtid kommer att anslutas till kommunalt fjärrvärmenät skapas förutsättningar att utnyttja den producerade gasen till mer än enbart värme. VA-avdelningen vill utreda möjligheten att investera i en gasturbin för småskalig elproduktion där överskottsvärmen även fortsättningsvis går till uppvärmning av de egna lokalerna på avloppsreningsverket.

Det finns idag möjlighet att söka investeringsbidrag för energieffektivisering på avloppsreningsverk bland annat genom ett energiprojekt som drivs gemensamt av Energimyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten. Energiprojektet syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering inom den svenska VA-branschen, samt branschens betydelse för att minska användningen av icke-förnybar energi.

Förslag till beslut
Tekniska kontoret föreslår den 19 oktober 2011 Tekniska utskottet att uppdra åt VA- och Renhållnings-avdelningen att ansökan om bidrag till gasturbin för Ljungby avloppsreningsverk.

§51 Målstyrning tekniska kontoret

KS2011/0547  301

Beslut

Tekniska utskottet fastställer de indikatorer som tekniska kontoret föreslagit som är kopplade till budgetarbetet för budgetåret 2012.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på indikatorer för att kunna avgöra om tekniska kontorets verksamheter uppfyller budget samt de mål som satts upp för verksamheterna. Varje avdelning inom tekniska kontoret presenterar i skrivelse daterad den 19 oktober ett antal indikatorer, till exempel ökad kundnöjdhet, långsiktigt tryggad VA-försörjning, tydliggöra och fördela budgetansvar till arbetsledare m.m Dessa är kopplade till olika aktiviteter och målvärden. Aktiviteter och målvärden kommer att användas som arbetsmaterial.

§52 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet år 2012

KS2011/0481  101

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att sammanträda följande tisdagar:

17 januari, 21 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november, 11 december

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens tekniska utskott år 2012.

Tekniska utskottet föreslås sammanträda följande tisdagar:

17 januari

21 februari

20 mars

17 april

22 maj

12 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

20 november

11 december

§53 Nyttjanderättsavtal avseende återvinningsstation i Ljungby kommun, Agunnaryd

KS2011/0540  256

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Materialbolagen, Stockholm. Genom avtalet upplåtes 300 m2 av fastigheten Bråna 3:38 att nyttjas för en återvinningsstation.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt nyttjanderättsavtal med Materialbolagen, Stockholm. Materialbolagen är ett samlingsnamn för de sex bolag som företräds av Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Genom avtalet upplåter kommunen ett område om ca 300 m2 i Agunnaryd till materialbolagen. Området är beläget på fastigheten Bråna 3:38 och ska användas för en återvinningsstation. Avtalet gäller från 1 november 2011 och längst till 31 december 2015. Upplåtelsen av marken sker utan ersättning och Materialbolagen har rätt att nyttja ut- och infart över fastigheten Bråna 5:3 till återvinningsstationen. Återvinningsstationen upplåtes i befintligt skick. Materialbolagen åtar sig att vårda, underhålla och svara för att återvinningsstationen hålls i gott och vårdat skick.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 13 oktober 2011 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Materialbolagen, Stockholm. Genom avtalet upplåtes 300 m2 av fastigheten Bråna 3:38 att nyttjas för en återvinningsstation.

§54 Framställan om anstånd med byggstart och vitesbetalning

KS2011/0516  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att sökandens begäran om ytterligare anstånd med byggnation och vitesbetalning inte kan medges, men att tekniska kontoret får i uppdrag att förhandla med fastighetsägaren om återköp av del av obebyggd tomt.

Ärendet ska återrapporteras till tekniska utskottets sammanträde i november 2011.

Ärendet

Ägaren till fastigheten Södra Ljungkullen 5 har i en skrivelse till Ljungby kommun den 5 oktober 2011 begärt anstånd med byggstart och vitesberäkning till oktober 2016. Fastighetsägaren hänvisar till att den s k finanskrisen inneburit att marknaden för nyproduktion av bostäder förvärrats kraftigt.

Tekniska kontoret skriver den 13 oktober 2011 att PHJ Fastighets AB köpte, enligt genomförandeavtal 2008-09-09/2009-01-26, fastigheten Södra Ljungkullen 5 av Ljungby kommun. Fastigheten har betalats och köpebrev lämnats efter att bolaget fullföljt den rivning som avtalats. I avtalet ställs ett krav på att fastigheten ska bebyggas i enlighet med detaljplanen för området och minst hälften av grunderna till bebyggelsen skulle vara uppförda den 1 juli 2011. Om detta inte skett skulle ett vite om 500000 kronor betalas till kommunen. Någon återgångsklausul/återköp vid ett förhållande att byggnadsvillkoret inte är uppfyllt finns inte i kravet.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 13 oktober 2011 att tekniska utskottet inte medger anstånd med byggnation eller vitesbetalning.

§55 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Plymouthkyrkan

Plymouthbröderna bygger en ny samlingslokal på Vislandavägen. Detta innebär att den nuvarande samlingslokalen blir överflödig för församlingen. Lokalen kan vara lämplig att använda för någon typ av föreningsverksamhet tack vare sin närhet till andra idrottsmöjligheter i området. Tekniska kontoret återrapporterar till tekniska utskottet i december 2011.

2. Nytt höjdsystem

3. Vägsamfälligheter

Enskilda vägar är sådana vägar som inte sköts av stat eller kommun, utan av de boende utmed vägen. Vägarna sköts oftast genom en vägsamfällighetsförening. I Älmhults och Tingsryds kommuner har kommunen tagit över skötseln av dessa vägar, i utbyte mot att det statsbidrag som utbetalas för skötseln av vägen tillfaller kommunen.

4. Favörshuset

Är bowlingföreningen intresserade av att flytta sin verksamhet till gamla Favörshuset? Tekniska kontoret återrapporterar om möjliga användningsområden för Favörshuset till tekniska utskottets sammanträde i november 2011.

5. Förfrågan om köp av bostadshus i Sickinge

Tekniske chefen informerar om de underhållsåtgärder som krävs på bostadshuset.

6. Rivningsfastigheter

Tekniska kontoret får i uppdrag att till tekniska utskottets sammanträde i december presentera beslutsunderlag för de fastigheter i kommunal ägo som kan bli föremål för rivning.

7. Hembygdsparken i Ljungby

Tekniska kontoret och Kultur och Fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans ta fram en förstudie över hur hembygdsparken kan utvecklas.

8. Södra Ljungaskolan

Tekniska kontoret får mandat att påbörja en förhandling med Södra Ljunga friskola om försäljning av skollokalerna i Södra Ljunga.

9. Vendlas i Ryssby

Tekniska kontoret har utfört en värdering av fastigheten som har hamnat på ca 250 tkr för både Vendlas och gamla blomsteraffären. Tekniska kontoret får i uppdrag att arbeta vidare med detta, att sälja fastigheten enligt värderingen och att återrapportera till tekniska utskottet när fastigheten är såld.

10. Ev. övriga ärenden.