Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-01-17

Sammanträde 2012-01-17

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Marie Åberg Johansson.

2 Förlängning av markanvisning, kvarteret Nålen. -Per-Olov Almqvist

Information

3 Genomförandeavtal, Södra Ljungkullen. - Per-Olov Almqvist

4 Förnyelseplan för ledningsarbetet. - Per Mårtensson

5 Återrapportering av rivna eller sålda hus. - Johan Mansfeld

6 Beviljade medel för energieffektivitetsstöd. - Johan Mansfeld, Sofie Samuelsson

8 Investeringsplan. - Katarina Hildebrand

9 Fordonsplan. - Katarina Hildebrand

10 Utredning av tillagningskök. - Annica Thor

11 Astradskolans kök. - Annica Thor, Hans-Jörgen Holmberg

12 Besiktning av statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Bengt Gustafsson, Maritha Davidsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ta upp Söderleden och industritomter i Agunnaryd som informationsärenden under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar om två informationsärenden om Söderleden och industritomter i Agunnaryd kan tas upp under dagens sammanträde.

§2 Förlängning av markanvisning, kvarteret Nålen 4

KS2009/0293  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förlänga Skanska Sveriges ABs markanvisning avseende del av kv Nålen till att gälla under 2012.

Ärendet

Skanska framför i en skrivelse den 10 januari 2012 önskemål om att få markanvisningen för del av kvarteret Nålen förlängd. Skanska skriver att ambitionen är att fullfölja projektet med att bygga bostäder på tomten, men att det tar längre tid än beräknat.

Tekniska förvaltningen informerar i en skrivelse daterad den 11 januari 2012 markanvisning upprättades i april 2010 med Skanska Sverige AB. Markanvisningen av kvarteret Nålen gällde fram till den 1 maj 2011. En tredjedel av kvarteret har bebyggts med BoKlok-bostäder men på grund av den försämrade konjunkturen kommer inriktningen på bebyggelsen närmast Lagaån att vara en annan. För att veta att man kan arbeta med projektet behövs en förlängning av den överenskomna tiden.

Tekniska kontoret skriver vidare att man ser det som värdefullt för stadsmiljön och bostadsmarknaden att även de återstående delarna av kvarteret bebyggs och att det kan finnas fördelar med att den byggherre som redan bebyggt delar av kvarteret fullföljer de återstående delarna.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 januari 2012 att tekniska utskottet beslutar att förlänga Skanska Sveriges ABs markanvisning avseende del av kv Nålen till att gälla under 2012.

§3 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Genomförandeavtal, Södra Ljungkullen.

PHJ Fastighets AB bestrider den 19 december 2011 Ljungby kommuns faktura gällande vite för att fastigheten Södra Ljungkullen 5 och 6 inte bebyggts enligt avtal. Bolaget menar att man inte fått bygglov och att Ljungby kommun inte ändrat detaljplanen.

Tekniska utskottet beslutar att meddela ekonomikontoret i Ljungby kommun att begära in betalning för fakturan.

2. Industritomter i Agunnaryd.

Sockenrådet har i en skrivelse begärt att Ljungby kommun ser över utbudet av industritomter i Agunnaryd. Tekniska kontoret informerar om att man kommer att ta kontakt med markägare i Agunnaryd för att undersöka om lämpliga ytor finns för ändamålet.

Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på möjliga industritomter i Agunnaryd.

3. Söderleden

Byggnationen av Söderleden och Söderbron beräknas påbörjas under våren 2012. Den totala sträckan av den nya vägen inklusive broar blir ca 2.4 kilometer och om allt går planenligt ska vägen och bron vara klar till halvårsskiften 2013.

4. Förnyelseplan för ledningsarbetet.

Ledningsnätet under Ljungby stad behöver förnyas, vissa delar av nätet är från 1930-talet. VA-avdelningen och gatu-avdelningen kommer att samarbeta om detta arbete och räknar med att kunna presentera en plan för ledningsförnyelse inför budgetarbetet 2013. Innan dess ska ledningsnätet inventeras med hjälp av kamerautrustning.De områden som ofta uppvisar läckor, avloppsstopp och övriga driftstopp kommer att prioriteras när arbetet med att förnya avlopps- och vattenledningar påbörjas. Plaströr ska användas på de områden där ledningarna byts ut. Plast minskar risken för rotinträngningar i jämförelse med andra material och ger förhållandevis få driftstörningar.

5. Återrapportering av rivna hus.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning informerar om att under de senaste månaderna har 8 000-9000 m2 lokalyta rivits och man slipper nu underhålla dessa. Underhållskostnaden varierar stort mellan olika byggnader men brukar ligga på mellan 500-800 kronor per kvadratmeter. Bland annat har gamla Åbyskolan, vaktmästarbostaden vid Kungshögs-skolan, Rosa Huset vid Kungshögsskolan rivits.

6. Beviljade medel för energieffektivitetsstöd.

Ljungby kommuns strategi för effektivare energianvändning fastställer att energianvändningen i Ljungbys kommunala verksamhet ska effektiviseras med 10 % till år 2014, med 20 % till år 2020. Som ett led i denna strävan utvecklas en byggmanual i samband med byggnationen av Åsikten. Tanken är att denna ska användas i alla framtida byggnationer i kommunal regi för att säkerställa att de byggnader som uppförs håller en viss kvalitet avseende energieffektivitet, innemiljö, miljöpåverkan och liknande.

7. Åsikten.

Pålning av marken där Åsikten ska byggas kommer att slutföras under vecka tre 2012. Därpå följer byggnation av väggar och bjälklag, det kommer att upplevas som att mycket händer de närmaste veckorna. Under den gångna helgen har arbetsplatsen utsatts för skadegörelse, bland annat har rutor krossats på arbetsbodarna.

8. Investeringsplan.

Tekniska förvaltningens ekonom presenterar listan över planerade investeringar som fastställts av kommunfullmäktige i juni 2011.

9. Fordons- och inventarieplan.

Räddningstjänsten och gatuavdelningen har fått önskemål av tekniska utskottet att samsas om fordon. Tekniska förvaltningens ekonom presenterar hur detta skulle kunna genomföras i praktiken och vad det skulle innebära ekonomiskt och för verksamheten.10. Utredning av tillagningskök.

Kostchefen informerar om att alla kommunala kök nu inventeras och gås igenom. Än så länge återstår att fördjupa insikten om vilka kostnader eventuella ombyggnationer, från mottagningskök till tillagningskök, skulle innebära. Tekniska förvaltningen återkommer med utredningen när den är färdigställd

11. Astradskolans kök.

Mottagningsköket på Astradskolan har blivit ombyggt till tillagningskök. Ännu återstår dock en del att göra i skolrestaurangen, bland annat behövs nya möbler med ljuddämpande bord. Dörrarna in till matsalen kommer att bytas ut mot glasdörrar för att helhetsintrycket ska bli mer luftigt och ljust.

12. Besiktning av statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Under år 2011 har trafikverket besiktigat 32 av kommunens totalt 202 enskilda vägar, tekniska förvaltningen har deltagit vid 17 av dessa. Endast fem vägföreningar hade anmält intresse för att närvara vid det gemensamma besiktningstillfället.

Vid besiktningarna kunde både trafikverket och tekniska förvaltningen konstatera att vägarna sköts på ett bra sätt. En av de besiktigade vägarna beviljades i samband med besiktningen ett särskilt statligt och kommunalt driftbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

13. Ev. övriga ärenden.

14. Meddelanden.

Redovisningen av meddelanden godkänns.