Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-02-21

Sammanträde 2012-02-21

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Planeringsavdelningen

2 Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 2011. - Katarina Hildebrand (Handlingar publiceras på extranätet och skickas ut senare under vecka 7.)

3 Resultatbalansering 2011. - Katarina Hildebrand (Handlingar publiceras på extranätet och skickas ut senare under vecka 7.)

4 Tilläggsanslag investeringar 2012. - Katarina Hildebrand (Handlingar publiceras på extranätet och skickas ut senare under vecka 7.)

5 Investeringsplan 2012. - Katarina Hildebrand, Tekniska förvaltningens avdelningschefer (Handlingar publiceras på extranätet och skickas ut senare under vecka 7.)

6 Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen. - Sofie Samuelsson, Carina Sennerby, Per Mårtensson

7 Risk- och väsentlighetsanalys. - Tekniska förvaltningens avdelningschefer

Exploateringsavdelning

8 Försäljning av industrimark i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

9 Försäljning av Vendlas i Ryssby. - Per-Olov Almqvist

10 Bottenkartering av ån Lagan. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

11 Lokal trafikföreskrift på Storgatan i Ljungby vid vårdcentralen Läkarhuset. - Per Mårtensson

12 Taxa för markupplåtelse. - Per Mårtensson

13 Fler gågator i Ljungby centrum. Svar på medborgarförslag. - David Karlsson

Information

14 Intern kontroll av dricksvattenförsörjning. - Stefan Lehr

15 Intern kontroll av risk för korruption inom tekniska förvaltningen. - Stefan Lehr

16 Förfrågan om att överta Laganskolan för föreningsverksamhet.

17 Kommunens Kvalitet i Korthet. - Sonja Edén

18 Delegationsordning, tillsyn av kommunens egna fastigheter.

19 Ljungby skytteförening. - Per-Olov Almqvist

20 Omfattning av ny hastighetsbegränsning. - Per Mårtensson

21 Miljöcertifiering av Bredemads industrideponi, för- och nackdelar. - Pia Davidsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§4 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen enligt ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande förändringar kan göras på dagordningen:

· Beslut om tre rivningsärenden behöver fattas.

· Beslut om uppdrag att planändra för parkeringar i Åsikten-området.

· Resultatbalansering 2011 utgår.

· Investeringsplan 2012 behandlas som ett informationsärende.

· Information om restaurering av Ljungsjön, hiss i ridhuset och uppsagda lokaler.

§5 Försäljning av industrimark, Värmeverket 1

KS2012/0069  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Ljungby Energi AB. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Värmeverket 1 till Ljungby Energi AB för en köpeskilling om 999400 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Ljungby Energi AB. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Värmeverket 1 för en köpeskilling om 999 400 kronor. Den överlåtna fastigheten är belägen norr om fjärrvärmeverket i Ljungby i direkt anslutning till Ljungby energi AB:s fastighet Värmeverket 2. Fastigheten omfattar 12492 kvm. Bolaget ska på fastigheten uppföra en byggnad för industriändamål (värmepanna) om minst 300 kvm där grunden skall var uppförd inom sex månader från tillträdesdagen. I avtalet har intagits sådana bestämmelser som detaljplanen kräver beträffande byggnation på fastigheten men också upplåtelse av ett servitut till förmån för kommunens fastighet avseende rätta att anlägga underjordiska ledningar i fastighetens västra del.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 7 februari 2012 att det preliminärt upprättade avtalet med Ljungby Energi AB godkänns. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Värmeverket 1 till Ljungby Energi AB för en köpeskilling om 999400 kronor.

§6 Bottenkartering av ån Lagan

KS2012/0070  353

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att bottenkartering av ån Lagan ska utföras och finansieras inom ramen för exploateringsverksamheten.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beställa en bottenkartering av Lagan på en sträcka från väg 25 i norr till ca 100 meter söder om det planerade broläget för Söderleden.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ansöka om bidrag på 60 % av kostnaderna för bottenkartering från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ärendet

På grund av att ett par skred uppstått längsmed Lagaåns strandkant skriver Miljö- och byggkontoret den 6 februari 2012 att en bottenkartering av ån Lagan behöver utföras. En bottenkartering innebär att en båt utrustad med ekolod tar fram en bild av hur åns botten ser ut. Resultatet av denna mätning kan användas som planeringsunderlag i olika situationer. Till exempel vid planering av byggnation i åns närhet för att inte bygga där rasrisk finns eller för att kunna rensa ån och röja i dess närhet.

Miljö- och byggkontoret skriver vidare att statsbidrag kan sökas hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) till förebyggande åtgårder mot naturolyckor. Bidrag kan betalas upp till 60% av de bidragsberättigade kostnaderna. Genomförande av bottenkartering av Lagan kommer att kosta ca 300 tkr. Om MSB beviljar bidrag på 60% blir kostnaden för kommunen ca 120 tkr.

Förslag till beslut

Miljö- och byggförvaltningen förslår den 6 februari 2012 att

1. Kommunstyrelsen beslutar att bottenkartering av ån Lagan ska utföras och finansieras genom kommunstyrelsens rörelsekapital.

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beställa en bottenkartering av Lagan på en sträcka från väg 25 i norr till ca 100 meter söder om det planerade broläget för Söderleden.

3. Tekniska förvaltningen ansöker om bidrag på 60 % av kostnaderna för bottenkartering från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

§7 Lokal trafikföreskrift på Storgatan i Ljungby vid Läkarhuset

KS2012/0040  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2012:2 om ändamålsplats och parkering på Storgatan i Ljungby stad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 23 januari 2012 att personal från vårdcentralen Läkarhuset och ambulanspersonal önskar att få någon typ av ambulansparkering utanför Läkarhusets ingång på Storgatan. Idag är det tidsbegränsad parkering på Storgatan med 1 timme vardagar 8-18 och lördagar 8-14. Eftersom det tidigare har kommit önskemål från fraktbolag om lastzon på Storgatan så föreslår tekniska kontoret en ändamålsplats för på- och avstigning 15 meter från korsningen med Stora Torget. Denna plats kan då även nyttjas utav färdtjänsten och bankomatkunder.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens tekniska utskott att besluta om lokal trafikföreskrift 0781 2012:2 om ändamålsplats och parkering på Storgatan i Ljungby stad.

§8 Rivning av garage Eka 3:10, Strömsnäsgård, Ljungby

KS2012/0090  236

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen tillstånd att riva garaget på fastigheten Eka 3:10.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 16 februari 2012 att ett garage behöver rivas på fastigheten Eka 3:10. Garagets tak är dåligt och bärande delar är försvagade. Tekniska förvaltningen begär att få tillstånd att riva garagebyggnaden. Rivningen ska ske selektivt. Innan rivningsarbetet får påbörjas ska en arbetsmiljöplan ha upprättats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 16 februari 2012 att tekniska utskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen tillstånd att riva garaget på fastigheten Eka 3:10.

§9 Rivning av uthus/garage Elinge 8:33, Marknadsvägen 21, Hamneda

KS2012/0091  236

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen tillstånd att riva uthus/garage på fastigheten Elinge 8:33.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 16 februari 2012 att ett garage/uthus behöver rivas på fastigheten Elinge 8:33 i Hamneda. Taket på byggnaden är dåligt och bärande delar är försvagade. Tekniska förvaltningen begår att få tillstånd att riva byggnaden. Rivningsarbetet ska ske selektivt. Innan rivningsarbetena får påbörjas ska arbetsmiljöplan ha upprättats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 16 februari 2012 att tekniska utskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen tillstånd att riva uthus/garage på fastigheten Elinge 8:33.

§10 Rivning av jordkällare Tofta 3:10

KS2012/0092  236

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge Ljungby Brukshundsklubb tillstånd att riva resterna av jordkällaren på fastigheten Tofta 3:10 och anlägga en grusplan för agilityträning.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 16 februari 2012 att en jordkällare på fastigheten Tofta 3:10 behöver rivas. Jordkällaren är idag en säkerhetsrisk då den del som är ovan mark riskerar att rasa in. Ljungby Brukshundsklubb begär i en skrivelse att få tillstånd att riva jordkällaren och anlägga en grusad plan för vinterträning i agility. Rivningsarbetet ska ske selektivt. Innan rivningsarbetet får påbörjas ska en arbetsmiljöplan ha upprättats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 16 februari 2012 att tekniska utskottet beslutar att ge Ljungby Brukshundsklubb tillstånd att riva resterna av jordkällaren på fastigheten Tofta 3:10 och anlägga en grusplan för agilityträning.

§11 Parkeringar Åsikten

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att fatta beslut om planändring för att möjliggöra det antal parkeringsplatser som bedöms behövas inom projekt Åsikten.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på hur parkeringssituationen kring Åsikten kan lösas. Förslaget kräver en planändring.

§12 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Intern kontroll av dricksvattenförsörjning.

Säkerhetssamordnaren har genomfört en intern kontroll av dricksvattenförsörjningen i kommunen. Beslut om internkontrollen fattades i samband med ett utbrott av parasiten cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund våren 2011. Inom Ljungby kommun används UV-ljus som en steg i reningen av vatten. UV-ljus tar död på bakteriernas DNA-struktur och detta gör att de inte kan föröka sig. Detta i kombination med flera andra typer av skydd, till exempel klor ger ett fullgott skydd mot t ex smitta.

Internkontrollen redovisar även andra sätt som dricksvattenförsörjningen skyddas på, till exempel vattenskyddsområden, hur avbrott på vattenledning hanteras, kontroller av vattnets kvalitet, nödvattenförsörjning med mera.

2. Intern kontroll av risk för korruption inom tekniska förvaltningen.

Den interna kontrollen avseende risk för korruption och mutor stämmer väl överens med den granskning kommunens revisorer beställt av KPMG. KPMGs granskning påtalade vissa punkter som krävde åtgärd och en arbetsgrupp har tillsatts för att minska risken för korruption inom kommunen.

3. Investeringsplan 2012.

4. Förfrågan om att överta Laganskolan för föreningsverksamhet.

Föreningen Slussen i Lagan skriver i januari 2012 till kommunen med en förfrågan om att överta Laganskolan för tex gym-verksamhet och snickeriverkstad. Tekniska utskottets presidium får i uppdrag att tillsammans med fastighetschefen åka till Lagan för att titta på byggnaderna, för att sedan diskutera vidare med föreningen.

5. Kommunens Kvalitet i Korthet.

Ljungby kommun har för första gången deltagit i kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet.

6. Delegationsordning, tillsyn av kommunens egna fastigheter.

Tillsyn av kommunens egna fastigheter får inte ligga i samma nämnd som den som äger fastigheterna, alltså kommunstyrelsen. Delegationen för tillsyn ligger på miljö- och byggnämnden och räddningstjänsten utför tillsynen i Miljö- och byggförvaltningens regi.

7. Ljungby skytteförening.

Ljungby skytteförening har avvecklat sin verksamhet på Änganäs i Ljungby efter många års verksamhet. Kommunen har åtagit sig att fondera föreningens medel. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att formulera ett nöjd-avtal och skicka till föreningen.

8. Omfattning av ny hastighetsbegränsning.

9. Hiss ridhuset

Fastighetsavdelningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med förslag till finansiering för en eventuell installation av hiss i ridhuset i Sickinge till tekniska utskottets sammanträde i mars.

10. Uppsagda lokaler.

Tekniska utskottet vill månatligen ha en återrapport om uppsagda lokaler för att undvika att tekniska förvaltningen står med tomma lokaler med tillhörande kostnader i onödan. Övriga förvaltningar behöver också få krav på sig att sköta sig när det gäller att långsiktigt tänka igenom sina lokalbehov.

11. Restaurering av Ljungsjön.

Parkavdelningen informerar om hur arbetet med restaurering av Ljungsjön går. Länsstyrelsen har beslutat att finansiera restaureringen med 50% upp till 800 tkr. Detta innebär att Ljungby kommuns kostnad blir ca 400 tkr. En upphandling av utgrävning av sjön pågår och grävarbetet ska vara klart den siste april 2012. När entreprenören grävt ur sjön, lagt upp massorna längs strandkanten och jämnat till massorna kommer parkavdelningens arbete med att iordningställa kringområdena att ta vid.

Restaureringen av Ljungsjön innebär att flera vinteraktiviteter kommer att inrymmas på en liten yta; skridskoåkning, utförsåkning och pulkabacke.