Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-03-20

Sammanträde 2012-03-20

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Exploateringsavdelning

2 Markanvisning inom Rosendals verksamhetsområde vid Ljungby södra infart. - Per-Olov Almqvist

3 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

4 Utbyggnad av väg/gata med anslutning till Helsingborgsvägen i Ljungby. - Per-Olov Almqvist, Bengt Karlsson, Henrik Johansson

Gatu- och parkavdelning

5 Gör en tidszon i den planerade stensättningen i Ljungby centrum. Svar på medborgarförslag. - Bengt Karlsson

6 Avtal med Ljungby Energinät AB avseende underhåll av gatubelysning. - Per Mårtensson

7 Ombudgetering av investeringsmedel. - Per Mårtensson

8 Nya lokala trafikföreskrifter. - Per Mårtensson

Fastighetsavdelning

9 Hiss i ridhuset. - Johan Oléhn

10 Förfrågan om att överta Laganskolan för föreningsverksamhet. - Johan Oléhn

11 Ombyggnad av biblioteket i Lidhult. - Jan Bernhardsson (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

Planeringsavdelningen

12 Fordons- och inventarieplan. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna

13 Investeringsplan 2013-2017. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna

Information

14 Driftbudget 2013. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna

15 Favörshuset. - Johan Oléhn

16 Uppsagda lokaler. - Johan Oléhn

17 Fastigheten Tutaryd 8:13. - Per-Olov Almqvist

18 Söderleden, lägesrapport. - Bengt Karlsson

19 Miljöcertifiering av Bredemads industrideponi. - Pia Davidsson

20 Kostutredning. - Annica Thor Lindberg

21 Visning av Kungshögsskolans nya kök. - Annica Thor Lindberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§13 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla ärenden om resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2011-2012 och en samverkansutredning om lastväxlarkoncept under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om två extra ärenden om resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2011-2012 och samverkansutredning om lastväxlarkoncept kan tas upp under dagens sammanträde.

§14 Utbyggnad av väg/gata med anslutning till Helsingborgsvägen i Ljungby

KS2012/0030  310

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att begära ändring av detaljplan hos miljö- och byggnämnden med avsikt att möjliggöra en anslutning till Helsingborgsvägen.

Ärendet

Svetruck AB framför den 19 januari 2012 önskemål om att en gata med utfart till Helsingborgsvägen anläggs norr om fastigheten Fabriken 4.

Tekniska förvaltningen skriver den 8 mars 2012 att en gata i så fall skulle byggas på fastigheten Fabriken 9 men i den detaljplan som gäller för området finns utfartsförbud mot Helsingborgsvägen. Tekniska förvaltningen anser att det finns möjlighet att utveckla både fastigheterna Fabriken 4 och Fabriken 9 genom en anslutning till helsingborgsvägen enligt förslaget. Anslutningen kan lösas antingen såsom fastigheternas egna utfart i form av en sk gemensamhets-anläggning alternativt såsom en gata vilken byggs, ägs och underhålles av kommunen. Vid en gemensamhetsanläggning byggs, ägs och förvaltas vägen av de i samfälligheten ingående fastigheterna. För genomförandet måste dock i vart fall detaljplanen ändras på sätt att en utfart får angöras. Tekniska förvaltningen anser att det finns gemensamma fördelar med att angöringen läggs ut som kommunal gata men att ett sådant förfarande innebär kostnader för planändring, gatubyggnad och framtida underhåll av gatan.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 8 mars 2012 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska förvaltningen att inge en begäran om ändring av detaljplan till miljö- och byggnämnden med avsikt att möjliggöra en anslutning till Helsingborgsvägen.

§15 Avtal med Ljungby Energinät AB avseende underhåll av gatubelysning

KS2012/0129  317

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby Energinät AB och Ljungby kommun avseende underhåll av gatubelysning under åren 2012-2016.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal avseende underhåll av gatubelysning med Ljungby Energinät AB. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2016. Genom avtalet förbinder sig Ljungby Energinät AB att svara för underhåll av den gatubelysning som åligger Ljungby kommun i alla orter förutom Ljungby stad.

§16 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande 30 km/h vid förskolor i Ljungby kommun

KS2012/0139  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 om 30 km i timmen på Donationsgatan, Villagatan, Lasarettsgatan, Strömgatan, Rönnäsvägen, Jäppegatan, Barrstigen och Mästaregatan i Ljungby stad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen fick den 12 december 2011 i uppdrag av tekniska utskottet att införa hastighetsbegränsningen 30 km/h dygnet runt förbi alla förskolor i kommunen. Förändringen kommer att införas etappvis efter fattat beslut.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 9 mars 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 om 30 km i timmen på Donationsgatan, Villagatan, Lasarettsgatan, Strömgatan, Rönnäsvägen, Jäppegatan, Barrstigen och Mästaregatan i Ljungby stad.

§17 Förfrågan om att överta Laganskolan för föreningsverksamhet

KS2012/0035  290

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie om att bygga om Laganskolans A-byggnad till förskola och fritidsgård, allt i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Under tiden förstudien pågår får förvaltningen i uppdrag att upprätta ett hyreskontrakt med föreningen Slussen avseende hyra av del av Laganskolan för lagringsverksamhet.

Kostnaden för förstudien inryms inom fastighetsavdelningens budget för 2012.

Ärendet

Föreningen Slussen i Lagan skriver den 24 januari 2012 till kommunen att föreningen är intresserad av att ta över Laganskolan. Lokalerna vill föreningen använda som lagerlokal för att bedriva gym-verksamhet.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade i februari 2012 att tekniska utskottets presidium och fastighetschefen tittar på byggnaderna för att undersöka förutsättningarna och fortsätter diskussionerna med Föreningen Slussen.

Tekniska förvaltningen informerar i en skrivelse den 13 mars 2012 om de förutsättningar som råder kring Laganskolan:

Tekniska utskottet beslutade i november 2011 att byggnad B ska säljas för avflyttning eller rivas samt att barn- och utbildningsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens behov ska utredas. Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar den 14 februari 2012 att man har behov av en förskola vid Ringvägen i Lagan men har svårt att bedöma den långsiktiga efterfrågan på barnomsorg i Lagan.

Tekniska förvaltningen skriver vidare den 13 mars 2012 att förvaltningen ser möjlighet att bygga om Laganskolans byggnad A till en förskola med flera avdelningar och direkt närhet till Bergalyckans förskola. Möjlighet finns även att bygga om byggnad A till fritidsgård. Fritidsgården hyrs idag av en extern fastighetsägare.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 13 mars 2012 att tekniska utskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie om att bygga om Laganskolans A-byggnad till förskola och fritidsgård.

Under tiden för förstudien föreslås att ett hyreskontrakt upprättas med föreningen Slussen om att hyra del av Laganskolan för lagringsverksamhet.

Kostnaden för förstudien inryms inom fastighetsavdelningens budget för 2012.

§18 Ombyggnad av biblioteket i Lagan

KS2012/0149  287

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beställa projektets utökade omfattning med 400 tkr av Olas i Lidhult.

Finansiering sker inom befintlig investeringsplan för 2012 avseende projekt 39002 Säkerhetsåtgärder. Investeringens ökade kapitalkostnader föreslås till budgetberedningen för 2013. Genomsnittlig kapitalkostnad för 10 år är 50 tkr. År 1 är den 59 tkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog i augusti 2010 till tekniska förvaltningen att dels teckna hyresavtal på 10 år med Olas i Lidhult AB avseende lokal för bibliotek och café, dels att avsätta 1300 tkr för ombyggnad av lokalen.

Olas i Lidhult AB har sökt och beviljats investeringsstöd till kommersiell service från Länsstyrelsen. Investeringsstödet förutsätter att Olas i Lidhult AB genomför och investerar om- och tillbyggnaden. Kommunen hyr sedan den del som avser bibliotek och café.

Olas i Lidhult AB har uprättat förfrågningsunderlag och tagit in anbud på arbetet. I samband med detta har det visat sig att projektets omfattning blir större än vad som ursprungligen bedömts. Förändringen avser bland annat projektering i extern regi, tekniska lösningar kring inbrotts- och brandlarm, rivningsarbeten m m. Kostnaden för den ökade omfattningen är 400 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 19 mars 2012 att tekniska utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beställa projektets utökade omfattning med 400 tkr av Olas i Lidhult.

Tekniska förvaltningen föreslår den 7 mars 2012 efter samråd med ekonomichefen att den ökade omfattningen finansieras inom befintlig investeringsplan för 2012 avseende projekt 39002 Säkerhetsåtgärder. Investeringens ökade kapitalkostnader föreslås till budgetberedningen för 2013. Genomsnittlig kapitalkostnad för 10 år är 50 tkr. År 1 är den 59 tkr.

§19 Samverkansutredning om lastväxlarkoncept

KS2012/0157  170

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att varje avdelning köper sitt eget fordon men att upphandlingar görs gemensamt över avdelningsgränserna för att göra samordningsvinster. Förvaltningen får dessutom i uppdrag att fortsätta undersöka om andra samordningsvinster kan göras på fordonssidan.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om förvaltningen kan spara pengar på att köpa in och använda fordon gemensamt inom räddningstjänst och gatu- och parkavdelningen.

Utredningen, daterad den 14 mars 2012, visar att avdelningarnas behov är olika i stora delar. Räddningstjänsten behöver ett snabbt och lätthanterligt fordon medan gatuavdelningen behöver ett tungt och starkt fordon. Dessa skilda behov gör att fordonet behöver byggas om när gatuavdelningen ska ta över fordonet efter några år hos räddningstjänsten. Anpassningarna blir omfattande och beräknas kosta ca 400 tkr, detta bedöms som alltför kostsamt för att fordon ska köpas in gemensamt.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 mars 2012 att tekniska utskottet beslutar

· att varje avdelning köper sitt eget fordon.

· att upphandling som sammanfaller i tid görs tillsammans för samordningsvinst.

att avdelningarna fortsätter att undersöka andra typer av samordning på fordonssidan.

§20 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Driftbudget 2013.

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom förvaltningens verksamheter för att undersöka vilka kostnader som kan minska i omfattning. Genomgången har resulterat i att bland annat inköp av externa tjänster och konsultkostnader ska minskas, förvaltningen ska vara restriktiva med utbildningar, inköpsrutiner ska förbättras, energibesparande åtgärder ska vidtas, taxor och priser ska ses över, med mera.

2. Favörshuset.

Fastighetschefen informerar om förutsättningar för olika typer av föreningsverksamhet i bowlinghallen.

3. Uppsagda lokaler.

4. Fastigheten Tutaryd 8:13.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att värdera fastigheten Tutaryd 8:13 och sedan sälja den.

5. Söderleden, lägesrapport.

Projektledaren informerar om hur arbetet med byggnationen av Söderleden framskrider. Just nu är arbetena ute på anbud.

6. Miljöcertifiering av Bredemads industrideponi.

Renhållningsingenjören informerar om hur arbetet med att mijöcertifiera Bredemads industrideponi enligt miljöledningssytemet ISO14001 gått till. Miljöcertifieringen har inneburit mycket skrivarbete för personalen men samtidigt bidragit till sammanhållningen på arbetsplatsen och att hela verksamhetens miljöpåverkan gåtts igenom.

7. Kostutredning.

Kostchefen har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en översyn av köken på kommunens särskilda boenden. Enligt uppdraget ska översynen ha sin utgångspunkt i matsituationen för de äldre och utföras i samråd med brukarna.

Tekniska utskottet beslutar att utredningen skickas på remiss till socialförvaltningen.

8. Visning av Kungshögsskolans nya kök.

9. Övriga ärenden.