Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

Planeringsavdelningen

2 Driftbudget 2013. - Katarina Hildebrand (Kompletterande hand-lingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

VA- och renhållning

3 Verksamhetsområde för VA-avdelningen. - Ann-Sofie Svensson

Gatu- och parkavdelning

4 Farthinder utanför Hamneda skola. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

5 Asfaltera järnvägsbanken mellan Ljungby och Lagan och gör cykelväg. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

6 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande 30 km/h vid förskolor i Ljungby kommun. - Per Mårtensson

7 Långa och tunga fordonståg. Samrådsyttrande. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

Information

8 Parkeringsövervakning. - Per Mårtensson

9 Cykelleder. - Per-Olov Almqvist, Per Mårtensson

10 Industritomter i Agunnaryd. - Per-Olov Almqvist

11 Ljungkullen. - Per-Olov Almqvist

12 Utredning städorganisation. - Johan Oléhn

13 Vaktmästarorganisation. - Johan Oléhn

14 Rivningsfastigheter. - Johan Oléhn

15 Bergagården. - Johan Oléhn

16 Uppsagda lokaler. - Johan Oléhn

18 Sanering i Dörarp. - Stefan Åberg

19 Avstämning Astradskolan med skolgård. - Hans-Jörgen Holmberg

20 Avstämning Kungshögsskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

21 Tillagningskök i Hamneda. - Annica Thor Lindberg

22 Tillagningskök på Lasarettsgatans förskola. - Annica Thor Lindberg

24 Visning av container för stor skadeplats, räddningstjänsten.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§21 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla motionen om offentlig toalett under sammanträdet.

Ärendet

Ordföranden frågar om tekniska utskottet kan behandla en motion om offentlig toalett på Oxtorget under dagens sammanträde.

§22 Driftbudget 2013, tekniska förvaltningen

KS2012/0189  040

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överlämna tekniska förvaltningens skrivelse om förutsättningar för driftbudget 2013 och framåt till budgetberedningen efter vissa redaktionella justeringar.

Tekniska utskottet prioriterar liksom förra året på kort sikt följande områden:

1. Fastighetsunderhåll.

2. Underhåll av gator.

På lång sikt prioriteras ökade kostnader på grund av underhåll av VA-ledningar.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har gjort en omvärldsanalys, daterad den 17 april 2012, över faktorer som påverkar förvaltningens budget på kort och lång sikt. Dessutom redovisas förslag på åtgärder inför budget 2013.

§23 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande 30 km/h vid förskolor i Ljungby kommun

KS2012/0139  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:17, 18, 19, 20, 21 om 30 kilometer i timmen på Fågelsångsvägen, Klövervägen, Högstensvägen, Rydgatan och Syrénvägen i Ljungby stad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen fick den 12 december 2011 i uppdrag av tekniska utskottet att införa hastighetsbegränsningen 30 km/h dygnet runt förbi alla förskolor i kommunen. Förändringen kommer att införas etappvis efter fattat beslut.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:17, 18, 19, 20, 21 om 30 kilometer i timmen på Fågelsångsvägen, Klövervägen, Högstensvägen, Rydgatan och Syrénvägen i Ljungby stad.

§24 Långa och tunga fordonståg

KS2012/0183  310

Samrådsyttrande

Beslut

Tekniska utskottet godkänner Transporstyrelsens förslag om en föreskrift som godkänner långa och tunga fordonståg.

Ärendet

Transportstyrelsen har fått en förfrågan från Skogsforsk om att få genomföra försök med långa och tunga fordonståg. För att detta ska vara möjligt krävs en föreskrift från Transportstyrelsen. Färdvägarna omfattar i huvudsak det staliga vägnätet men även några vägar där kommuner är väghållare. Transportstyrelsen begär den 4 april 2012 godkännande från berörda kommuner att det är möjligt att färdas på de kommunala vägarna med dessa långa och tunga fordon.

Tekniska förvaltningen skriver den 13 april 2012 att detta för Ljungby kommun innebär att de vägar som berörs är transportvägar för service och besiktning av fordon, fordonen är då inte lastade.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 13 april 2012 att tekniska utskottet godkänner Transporstyrelsens förslag om en föreskrift som godkänner långa och tunga fordonståg.

§25 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Parkeringsövervakning.

Tekniska förvaltningen redovisar att parkeringsövervakningen sköts av Securitas i Ljungby vars personal fått utbildning i parkeringsövervakning. Intäkterna har under åren 2009-2011 varit högre än utgifterna för verksamheten, år 2011 var kostnaden för kommunen ca 100 tkr medan intäkterna var 295 tkr.

2. Cykelleder.

Inom tekniska förvaltningen pågår arbete med att ta fram en cykelstrategi. Bland annat kommer sträckorna förbi Tutaryd och Målaskog att tas med i detta arbete.

3. Industritomter i Agunnaryd.

4. Ljungkullen.

5. Utredning städorganisation.

Tekniska förvaltningen fick i november 2009 i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med kommunledningsförvaltningen utreda organisation för städverksamheten. Uppdraget uppstod som del av ett svar på en revisionsrapport om kommunens fastighetsunderhåll. Enligt revisionsrapporten skulle stordriftsfördelar och effektivitetsvinster kunna göras genom en gemensam organisation. Städpersonalen är idag anställd av respektive verksamhet.

Tekniska förvaltningen har tagit fram två möjliga alternativ till hur uppdraget kan lösas:

I. En utredning görs avseende städplanering. Utredningen ska bland annat innehålla nulägesanalys, förslag på dimensionering och organisation. Denna typ av utredning behöver utföras externt.

II. Städpersonalen centraliseras på en enda enhet, befintlig eller ny, under antingen fastighetsavdelningen eller en annan organisation. Detta måste föregås av en konsekvens- och nulägesanalys.

Tekniska utskottet förordar alternativ ett. Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med kommunlednings-förvaltningen om hur uppdraget ska lösas och gemensamt lösa finansiering av uppdraget.

6. Vaktmästar- och fastighetsskötarorganisation.

Tekniska förvaltningen informerar om att samordningsvinster kan vara möjliga att göra genom att centralisera vaktmästarorganisationen. Även i en revisionsrapport från hösten 2009 om kommunens fastighetsunderhåll lyfts frågan om centraliserad fastighetsskötsel. Revisorerna ser positivt på att en översyn görs beträffande ansvarsfördelning mellan fastighets-avdelning och verksamheter vad gäller fastighetsskötsel.

Tekniska utskottet uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med kommunledningsförvaltningen arbeta fram ett förslag till hur den förvaltningsövergripande vaktmästarorganisationen ska lösas. Utgångspunkten är att personal och budget flyttas till en gemensam enhet.

Tekniska förvaltningen får även i uppdrag att se över hur kommunens fastighetsbestånd kan driftoptimeras i energibesparande syfte och se över om man kan finna incitament att spara energi för både hyresgäst och fastighetsägare.

7. Rivningsfastigheter.

Fastighetschefen informerar om aktuella rivningsobjekt och sökta rivningslov. I vissa fall försöker fastighetsavdelningen i första hand sälja byggnaderna innan rivning.

8. Bergagården.

Socialen har ännu inte sagt upp hyresavtalet avseende Bergagården. När hyresavtalet är uppsagt får tekniska förvaltningen i uppdrag att värdera fastigheten.

9. Uppsagda lokaler.

Förskolan i Ryssby brandstation är uppsagd.


10. Åsikten.

Projektledaren för Åsikten informerar om hur byggnationen fortskrider. Cirka 125 personer står i kö och intresset ökar. Den 8 juni 2012 kommer pensionärer att bjudas in till ett informationsmöte på Grand, då kommer hyrorna att vara beräknade och kan presenteras.

11. Sanering i Dörarp.

Medel är beviljade från Lst 6 Mkr, inklusive förvärvet av bolaget, organisation är klarlagd, tidplan. En fastmarksdel och en sjödel ska saneras. Arbetena läggs ut på entreprenad. Saneringen väntas vara klar ca i maj 2015, men mycket hänger på miljödomstolens behandling.

12. Avstämning Astradskolan med skolgård.

Projektledaren redovisar hur Astradskolan fräschats upp under de senaste månaderna. Nu återstår att färdigställa skolgården, detta ska ske snarast möjligt.

13. Avstämning Kungshögsskolan.

Stora delar av skolgården kommer att vara färdigställd till skolstarten efter sommarlovet 2012. Skolgården kommer bland annat att innehålla pulkabacke, grönytor, fotbolls- och handbollsplan av konstgräs, löparbana, läktare, basket- och volleybollplan, utomhusrink för innebandy, kulstötningsring och längdhoppsgrop.

14. Tillagningskök i Hamneda.

15. Tillagningskök på Lasarettsgatans förskola.

En skrivelse har skickats till barn- och utbildningsnämnden från personal på Lasarettsgatans förskola. Personalen vill ha ett tillagningskök på Lasarettsgatans förskola. Tekniska utskottet svarar att enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut utgör Kungshögsskolan tillagningskök för Lasarettsgatans förskola med flera. Tekniska utskottet finner inte anledning att ändra detta beslut.

16. Offentliga toaletter.

Inför sommaren 2011 skrev kommunen avtal med ett antal näringsidkare om att allmänheten ska få nyttja deras toaletter. Förvaltningen får i uppdrag att förlänga avtalen med näringsidkarna ytterligare ett år.

17. Visning av container för stor skadeplats, räddningstjänsten.


18. Tekniska utskottets sammanträde i augusti 2012.

Tekniska utskottets sammanträde i augusti 2012 flyttas från den 21e till den 30e augusti.

19. Ev. övriga ärenden.

20. Meddelanden.