Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Fastighetsavdelning

2 Säker utrymning för alla. Svar på motion. - Johan Oléhn

VA- och renhållning

3 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggning, Visslaryd. - Åke Elgemark

4 Smidig återvinning. Svar på motion. - Sofie Samuelsson

Exploateringsavdelning

5 Genomförandeavtal för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

6 Belysning på John A Lagers väg. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

7 Belysning på övergångsställen. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

8 Svar på motion om trafiksäkerhetsåtgärd. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

9 Gatlysen längsmed promenadvägen mellan Kånna och Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

10 Överkörningsbara rondeller på Gästgivaregatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

11 Väderskydd för att avlasta offentliga lokaler. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

12 Hundrastgård i Brunnsparken. Svar på motion. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

13 Kommunen bör överta drift och ekonomi för enskilda vägar. Svar på medborgarförslag. - Maritha Davidsson

14 Ramavtal sten- och grusmaterial. - Per Mårtensson, Ottar Warelius

Planeringsavdelningen

15 Dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen. - Anna-Lena Ljungberg

16 Kommunstyrelsens delegeringsordning. - Jan Bernhardsson

Information

17 Avstämning ekonomi, till och med april 2012. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna (Handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

18 Lokalplaneringsgrupp. - Johan Oléhn

19 Tillagningskök i Hamneda. Diskussion om medborgarförslag. - Annica Thor Lindberg

20 Nyinkomna medborgarförslag.

21 Uthyrning av Åsikten. - Jan Bernhardsson

22 Kommunstyrelsens årliga studieresa med tekniska kontoret. - Jan Bernhardsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§26 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande förändringar kan göras i dagordningen för dagens sammanträde:

1. Ärendet om verksamhetsområde för Ljungby kommunala VA-anläggning, Visslaryd, utgår.

2. Information om Vislandavägen tillkommer.

3. Ärendet om lokalplaneringsgrupp hanteras som ett beslutsärende.

4. Södra Ljunga-, Kånna och Torpaskolorna tas upp för diskussion.

§27 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Avstämning ekonomi, till och med april 2012.

2. Tillagningskök i Hamneda.

Kostchefen redovisar de kostnader förslaget om att inrätta ett tillagningskök i Hamneda skulle medföra. Ärendet behandlas åter av tekniska utskottet den 12 juni 2012.

3. Nyinkomna medborgarförslag.

-Bygg om den komplicerade ”dubbelkorsningen” vid Ågårdsvägen/ Strömgatan för att förebygga olyckor.

-Gång- och cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl (väg 124) och Agunnaryds samhälle.

-Ta bort centrumskylt vid skolorna vid ringleden.

4. Uthyrning av Åsikten.

Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att sköta uthyrningen för hyresgäster till trygghetsboendet inom Åsikten.

5. Kommunstyrelsens årliga studieresa med tekniska kontoret.

Studieresan kommer att äga rum den 7 september 2012. Tekniska utskottets ledamöter och kommunstyrelsens ledamöter kommer bland annat att bjudas in att besöka Lidhults bibliotek, f d kommunhuset i Lidhult, Åsikten i Ljungby med mera.

6. Vislandavägen.

7. Övriga ärenden.

Diskussion om Södra Ljunga, Torpa och Kånna skolor. Lingbygdens friskola ska erbjudas att köpa de skollokaler du nu hyr av Ljungby kommun till det pris byggnaderna värderats till.

§28 Meddelanden

Beslut

Redovisning av meddelanden godkänns.

Ärendet

Landstinget Kronoberg och räddningstjänsterna i Kronobergs län har upprättat ett samverkansavtal avseende container för stor skadeplats. Den gemensamt anskaffade utrustningen ägs till 50% av Landstinget Kronoberg och till 50% av räddningstjänsterna i Kronobergs län.