Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§29 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågan tekniska utskottet om informationspunkten Uppsagda lokaler kan utgå och ersättas av Green Charge Sydost.

§30 Verksamhetsområde för Ljungby kommunala VA-anläggning, Visslaryd

KS2012/0231  350

Beslut

Tekniska utskottet avslår ansökan om att bilda verksamhetsområde och beslutar att istället erbjuda fastighetsägarna två olika alternativ:

- I första hand erbjuder kommunen sig att dra fram en gemensam förbindelsepunkt till vilken fastighetsägarna kan ansluta sig för vatten och avlopp till självkostnadspris.

- I andra hand erbjuds möjlighet att köpa mark av kommunen för att anlägga en gemensamhetsanläggning.

Med hänsyn till den bedömning miljö- och byggförvaltningen gjort förordar tekniska utskottet alternativ ett.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 10 maj 2012 att avloppssituationen på fastigheterna Visslaryd 2:9, Visslaryd 2:10, Visslaryd 2:11 och Visslaryd 2:12 inte uppfyller dagens miljökrav och behöver åtgärdas. I dagsläget kan inte alla fyra fastigheterna lösa avloppssituationen inom den egna fastigheten utan att riskera sitt eget eller någon av grannarnas dricksvatten.

Fastighetsägarna önskar bli upptagna i verksamhetsområdet för Ljungby kommunala VA-anläggning vad det gäller vatten och spill. VA-avdelningen anser att de fyra fastigheterna inte kan ses som ett större sammanhang enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utan att fastigheternas behov av vattenförsörjning och avlopp kan ordnas på annat sätt.

Beredning

Miljö- och byggförvaltningen skriver i ett yttrande den 10 maj 2012 att med tanke på att fastigheterna ligger samlade och har varsin dricksvattenbrunn samt att området runtom fastigheterna är blött bedömer miljö- och byggförvaltningen att en kommunal vatten- och avloppslösning är den mest lämpliga lösningen ur miljösynpunkt, men också den mest långsiktiga lösningen.

§31 Vattentäkt

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda kommunens framtida vattenförsörjning.

Ärendet

Ljungby kommuns framtida vattenförsörjning behöver lösas.

§32 Vislandavägen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna förslaget att bygga om Vislandavägen samt att ombudgetera medel inom investeringsbudgeten för att täcka kostnaderna.

Ärendet

Vislandavägen är bred och inbjuder genom detta till hög hastighet. Sträckan mellan Sollidenrondellen och ner till elverket har en bredd på tio meter. Bredden borde kunna minskas till 7 meter.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 juni 2012 att Ljungby Energinät AB ska lägga ned nya kablar utmed den norra sidan och behöver därför riva upp asfalten på den gång- och cykelbanan samt även ta en del av gatan i anspråk. I samband med återställningen av väg och gång- och cykelväg så är det ekonomiskt fördelaktigt att samordna återställningen genom att samtidigt se över gatusektionen och göra gatan smalare. Befintlig korsning för gång- och cykelväg som ansluter till Astradskolan bör även byggas om för att öka säkerheten. Kostnaden för den del som ses som nyinvestering kan täckas genom ombudgetering av medel från investeringsbudgeten avseende gatubyggnad på nordvästra industriområdet där ingen utbyggnad kommer att ske under året. Tillgängligt belopp att ombudgetera är 1,1 Mkr. Övriga asfalteringskostnader samt ombyggnad av gång- och cykelvägskorsning ryms inom driftbudgeten.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 12 juni 2012 att tekniska utskottet godkänner förslaget att bygga om Vislandavägen samt att ombudgetera medel inom investeringsbudgeten för att täcka kostnaderna.

§33 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen och godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Green Charge Sydost/Grön billaddning

Gren Charge Sydost är ett initiativ i samverkan mellan högskola, företag och kommuner i Blekinge och Småland som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt och effektivt sätt i samhället. Tekniska förvaltningen arbetar sedan tidigare med denna fråga.

2. Räddningstjänsten återrapporterar om ekonomiberedningens jämförelsetal.

3. Gatu- och parkavdelningen återrapporterar om ekonomiberedningens jämförelsetal.

4. Användning av kommunal markändring.

En diskussion förs om vilka principer som ska gälla när exempelvis föreningar vill använda planlagd kommunal mark för sin verksamhet.

5. Kostkompetens i fem kommuner.

Europeiska socialfonden har beviljat Ljungby och fyra andra kommuner 2 Mkr för att höja kompetensen bland ca 350 anställda inom de fem kommunernas kostorganisationer. Projektet kallas Kostkompetens i fem kommuner och sträcker sig från hösten 2011 till december 2012.

I praktiken innebär kompetenshöjningen att samtliga 350 anställda har fått gå på två dagslånga utbildningar om dels service och bemötande, dels rekommendationer och riktlinjer om livsmedelsval. Utöver detta har de anställda delats upp i grupper utifrån intresse och kompetens och deltagit i utbildningar om bland annat klimatsmart mat, bättre mat för samma peng, vegetarisk mat, etnisk mat och matlagning från grunden. Ytterligare utbildningar kommer att ges under resten av år 2012. Utvärdering av projektet visar att 80 % av deltagarna anser att de fått mycket eller delvis ökad kompetens.

6. Juridikinformation.

7. Söderleden.

Svevia vann upphandlingen av byggnationen av Söderleden och Söderbron. Den 15 augusti 2012 kommer ett informationsmöte att hållas för allmänheten, därefter påbörjas arbetet och beräknas vara klart till den siste augusti 2013.

8. Nyinkomna medborgarförslag.

- Förbättra sidoräckena på Ågårdsbron.
- Ta bort lättmargarinet från skolmaten.

9. Meddelanden.

Protokoll från Föreningsstämma 2012 för Föreningen Energikontor Sydost.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Energikontor Sydost AB 2011.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Föreningen Energikontor Sydost 2011.

10. Information om intraprenad på Donationsgatans förskola.

11. Övriga ärenden.