Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Kösen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

Exploateringsavdelning

2 Sydvästlänken. - Per-Olov Almqvist (Ytterligare handlingar finns på kansliet.)

3 Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Åby 3:78 i Ljungby. Linda Melin

Gatu- och parkavdelning

4 Upprättande av lokal trafikföreskrift; förbud att parkera på Kyrkogatan i Ryssby. - Per Mårtensson

5 Gång- och cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl och Agunnaryd. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

6 Gör om korsningen mellan Ågårdsvägen och Strömgatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

7 Ta bort skylten som hänvisar trafiken från Ringleden till centrum. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

8 Anlägg vattenspel eller kaskad nedanför elverksbron. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

9 Byt ut belysningen vid Brånavägen i Agunnaryd. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

10 Stäng av genomfartsvägen mellan Domarydsvägen och Västergatan i Lagan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

11 Gör i ordning banvallen mellan Angelstad och Ljungby till cykelväg. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

12 Gör en plan för upprustning av banvallsleden. Svar på motion. - Per Mårtensson

Kostavdelningen

13 Ge barnen mer och nyttigare fett i skolmaten. Svar på medborgarförslag. - Maria Sjödin

14 Ta bort lättmargarin från skolmaten. Svar på medborgarförslag. - Maria Sjödin

15 Rapportering till huvudman om näringsriktiga måltider. - Maria Sjödin (Handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet.)

Information

16 F d Södra Ljungaskolans lokaler. - Per-Olov Almqvist

17 Västergatan i Lagan. - Per Mårtensson

18 Information om pågående upphandlingar. - Per Mårtensson

19 Uppsagda lokaler. - Johan Oléhn

20 Förstudie om framtida verksamhet i f d Laganskolan. - Johan Oléhn

21 Värdering av skolbyggnaderna i Kånna och Torpa. - Johan Oléhn

22 Kånna och Torpa gymnastiksalar för uthyrning till föreningar och privatpersoner. - Johan Oléhn

23 Förnyelse av samverkansavtal med landstinget Kronoberg, I väntan på ambulans. - Micael Holmstrand

24 Förebyggande arbete på räddningstjänsten. - Christer Holmström

25 Nyinkomna medborgarförslag.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§34 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om ett ärende om upphandling av restaurang på Åsikten kan behandlas under dagens sammanträde. Ordföranden föreslår även att medborgarförslaget om vattenspel vid elverksbron utgår från dagordningen.

§35 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande förbud att parkera på Kyrkogatan (väg 612) i Ryssby

KS2012/0310  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2012:25 om förbud att parkera på Kyrkogatans (väg 612) östra sida i Ryssby mellan 80 meter norr om Kungsvägen (väg 627) och 75 meter söder om Prästgårdsvägen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 2 juli 2012 att boende i Ryssby önskar parkeringsförbud på den östra sidan av Kyrkogatan vid Ryssby skola. Skolbussen har problem att med vänstersväng komma in i avlämningsfickan vid skolan då det står parkerade bilar på östra sidan av Kyrkogatan. Busschauffören får köra omvägar för att istället komma in i avlämningsfickan med högersväng. Besökande till kyrkan kan fortsatt bli avlämnade nära kyrkans ingång, men bilen parkeras på någon av de närliggande parkeringsplatserna.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 2 juli 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2012:25 om förbud att parkera på Kyrkogatans (väg 612) östra sida i Ryssby mellan 80 meter norr om Kungsvägen (väg 627) och 75 meter söder om Prästgårdsvägen.

§36 Riktad tillsyn skolmåltider

KS2012/0052  622

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ställa sig bakom kostchefens svar till Skolinspektionen om de vidtagna åtgärderna.

Ärendet

Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn av näringsriktiga måltider i Ljungby kommun. Syftet med tillsynen är att kontrollera att kommunen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan erbjuds näringsriktiga skolmåltider.

Skolinspektionen påtalar den 22 maj 2012 att följande åtgärder ska vidtas för att säkerställa att de skolmåltider som erbjuda är näringsriktiga:

- Kontinuerliga uppföljningar av ansvarig nämnd att måltiderna är näringsriktiga.

- Dokumentation av arbetet med att följa upp näringsriktighet.

Skolinspektionen kräver att kommunens vidtagna åtgärder skulle redovisas skriftligen senast den 22 augusti 2012. Detta har utförts av kostavdelningen. Eftersom skolinspektionens beslut är ställt till huvudmannen i Ljungby kommun måste Skolinspektionen få en bekräftelse på att den ansvariga nämnden ställer sig bakom skrivelsen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 23 augusti 2012 att tekniska utskottet beslutar att ställa sig bakom kostchefens var till Skolinspektionen om de vidtagna åtgärderna.

§37 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. F d Södra Ljungaskolans lokaler.

2. Rosendal.

Vägnätet på Rosendal diskuteras.

3. Västergatan i Lagan.

4. Information om pågående upphandlingar.

5. Uppsagda lokaler.

Arbetet med att bilda en fastighetsgrupp enligt tekniska utskottets uppdrag pågår just nu. Samtliga förvaltningar kommer att representeras i gruppen.

6. Förstudie om framtida verksamhet i f d Laganskolan.

Kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens presidier och förvaltningschefer bjuds in till tekniska utskottets sammanträde i september för att diskutera framtida användningsområden för lokalerna i f d Laganskolan.

7. Värdering av skolbyggnader i Kånna och Torpa.

8. Kånna och Torpa gymnastikhallar för uthyrning till föreningar och privatpersoner.

9. Förnyelse av samverkansavtal med Landstinget Kronoberg, i väntan på ambulans.

Avtalet mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun kommer att förlängas ytterligare tre år efter att ha löpt under tiden 2009-2012. Räddningstjänsten bedömer att samverkansvinsterna är stora för båda parter- Räddningstjänsten erbjuder ambulansen att bland annat ta fram farbar väg och ge första hjälpen när man är först på plats.

10. Förebyggande arbete på räddningstjänsten.

Räddningstjänsten informerar om det förebyggande arbete man utför årligen. Bland annat genomförs varje år ett stort antal hembesök, utbildningar i hur man skyddar sitt hem hålls, kommunens 6-åringar bjuds in till studiebesök på räddningstjänsten och tillsyn utförs.

11. Nyinkomna medborgarförslag.

- Avskiljning av cykelbana/gångväg från Sunnerborondellen till räddningstjänsten.
- Låt fixartjänsten kontrollera brandvarnare i boenden för gamla och handikappade.
- Farthinder vid Harabergsgatans förskola.

12. Övriga ärenden.