Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-10-16

Sammanträde 2012-10-16

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Fastighetsavdelning

2 Öppna Kånna gymnastiksal för uthyrning till privatpersoner och föreningar. Svar på medborgarförslag. - Jan Bernhardsson (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

Gatu- och parkavdelning

3 Upphandling, tekniska konsulter. - Ottar Warelius

4 Pendelparkering/Busshållplats, Agunnaryd. - Ronnie Wallin

Exploateringsavdelning

5 Nyttjanderättsavtal, Bergastigen. - Linda Melin

6 Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

7 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

8 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

9 Markanvisning inom f d järnvägsområdet i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

10 Försäljning av Södra Ljungaskolan. - Per-Olov Almqvist

Planeringsavdelningen

11 Anlägg en kaskad eller fontän vid elverksbron. Svar på medborgarförslag. - Sonja Edén (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

12 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2013. - Lisa Åberg

Information

13 Genomgång av kostavdelningens ekonomi. - Maria Sjödin

14 EU-arbete. - Anette Olsson, Johan Mansfeld

15 Energideklarationer. - Johan Mansfeld

16 Uppföljning av beslut om samordnad fastighetsförvaltning. - Jan Bernhardsson

17 Återrapportering om arbeten på Vislandavägen. - Per Mårtensson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§44 Pendlarparkering / Busshållplats i Agunnaryd

KS2012/0415  105

Beslut

Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att anlägga en pendlarparkering/busshållplats vid korsningen Agunnarydsvägen/väg 124.

Kommunens del av finansieringen sker genom kontot för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Ärendet

Busstrafiken mellan Ljungby och Älmhult förstärktes i januari 2012 men en snabbuss mellan orterna. Bussen kör inte inom Agunnaryd utan stannar istället vid en hållplats utmed väg 124. Busshållplatsen upplevs som otrygg på grund av tät trafik och vegetation som skymmer sikten. Kommunledningsförvaltningen skriver den 8 oktober 2012 trafiksäkerheten vid hållplatsen behöver bli bättre.

Genom att anlägga en pendlarparkering/busshållplats i nära anslutning till väg 124 vid Agunnaryd menar kommunledningsförvaltningen att trafiksäkerheten kan förbättras och intresset för busspendling öka. Att anlägga denna kombinerade parkering och busshållplats beräknas kosta cirka 380 tkr. En bidragsansökan för halva denna kostnad har lämnats till Länstrafiken Kronoberg.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 8 oktober 2012 att tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att anlägga en pendlarparkering/busshållplats vid korsningen Agunnarydsvägen/väg 124 i enlighet med utformningen på bifogad karta.

§45 Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde i Ljungby

KS2012/0408  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Svetruck AB genom vilket kommunen överlåter ett område om ca 2840 m2 till Svetruck AB för en köpeskilling om 426000 kronor samt 35000 kronor för befintliga belysningsstolpar på det överlåtna området..

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Svetruck AB avseende fastigheterna Ljungby 7:61 och Berghem 2:9 i Ljungby kommun. Genom avtalet överlåter kommunen ca 2840 m2 av fastigheterna till bolaget. Området utgörs av den sydligaste delen av Långgatan. En ändring av detaljplanen har genomförts på så sätt att marken ändrats från gatumark till industrimark. Området ska genom fastighetsreglering sammanföras med bolagets fastighet Berghem 9:11. Som ersättning för marken ska bolaget betala 426 tkr på tillträdesdagen, den 1 november 2012, samt 35 tkr för befintliga belysningsstolpar på det överlåtna området.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 oktober 2012 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Svetruck AB.

Jäv

Jessica Lyckvall (M) deltar inte i ärendet.

§46 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7, Buffin Real Estate Sweden AB

KS2012/0402  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Buffin Real Estate Sweden AB genom vilket kommunen överlåter cirka 2268 m2 för en köpeskilling om 362900 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett avtal med Buffin Real Estate Sweden AB inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart”. Genom avtalet överlåter kommunen att område om cirka 2268 m2 av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 362900 kronor att betalas på tillträdesdagen den 1 november 2012. Marken, som ligger vid Nyponvägen, avses komplettera det område som köparen förvärvade tidigare under sommaren och syftet är att utforma parkeringsplatserna på ett bra sätt.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 oktober 2012 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Buffin Real Estate Sweden AB genom vilket kommunen överlåter cirka 2268 m2 för en köpeskilling om 362900 kronor.

§47 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7, Grundbulten 4644 AB

KS2012/0409  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Grundbulten 4644 AB genom vilket kommunen överlåter ca 2000 m2 för en köpeskilling om 320000 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett avtal med Grundbulten 4644 AB inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart”. Genom avtalet överlåter kommunen att område om cirka 2 000 m2 av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 320 000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 1 november 2012. Området är beläget vid Nyponvägen. Köparen förbinder sig att uppföra grunden till en byggnad för handel inom sex månader från tillträdesdagen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 oktober 2012 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Grundbulten 4644 AB genom vilket kommunen överlåter ca 2000 m2 för en köpeskilling om 320000 kronor.

§48 Markanvisning inom f d järnvägsområdet i Ljungby stad

KS2012/0329  260

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet mellan Ljungby kommun och Lidl Sverige AB.

Ärendet

Lidl Sverige KB ansöker den 16 juli 2012 om markanvisning på Järnvägsområdet i centrala Ljungby. Lidl skriver att den tilltänkta etableringen fordrar en yta på 5000-7000 m2 tomtarea samt goda tillfartsmöjligheter för bil och lastbil.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett markanvisningsavtal med Lidl Sverige KB. Markanvisningsavtalet avser ett område om ca 5000 m2 av fastigheten Ljungby 7:184 inom f d järnvägsområdet mellan kv Garvaren och Skånegatan. Syftet med avtalet är att ge bolaget möjlighet att detaljstudera projektet med kostnadskalkyler samt att genomföra marknadsundersökningar. Ser bolaget att det finns förutsättning för att etablera en butik på området kommer ett köpekontrakt att upprättas. En förutsättning är att detaljplanen ändras från järnvägsändamål till handel. Markanvisningen gäller fram till 2013-12-31 med möjlighet till förlängning fram till 2014-06-31. Förlängningen av tiden är avhängig detaljplaneändringen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 oktober 2012 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet mellan Ljungby kommun och Lidl Sverige AB.

§49 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens tekniska utskott år 2013

KS2012/0412  006

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att sammanträda följande datum år 2013:

22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 26 augusti, 17 september, 21 oktober, 19 november och den 10 december.

Sammanträdena i augusti och oktober äger rum på måndagar, tekniska utskottet sammanträder övriga månader under tisdagar.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens tekniska utskott år 2013.

Tekniska utskottet föreslås sammanträda följande tisdagar:

22 januari

19 februari

19 mars

16 april

21 maj

11 juni

20 augusti

17 september

15 oktober

19 november

10 december

§50 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Genomgång av kostavdelningens ekonomi.

2. EU-arbete.

Fyra regionförbund driver sedan årsskiftet det gemensamma projektet "EU-kompetens Småland Blekinge". Syftet med projektet är att höja EU-kompetensen i kommunen. Inom ramen för projektet har en EU-coach anställts. I Ljungby kommun har en grupp för EU-frågor tillsatts, gruppen består av både tjänstemän och politiker. Nästa steg för gruppen är att utarbeta ett förslag till internationell policy.

3. Energideklarationer

Fastighetsintendenten informerar om att samtliga kommunens energipliktiga fastigheter är energideklarerade. Energideklarationerna har resulterat i en åtgärdslista på ca 500 punkter. Dessa punkter åtgärdas nu enligt en fastställd prioriteringsordning, allt i energibesparande syfte. Alla åtgärdsförslag kommer dock inte att genomföras, kostnaden kan i vissa fall bedömas bli alltför hög i förhållande till den energibesparing som väntas bli resultatet.

4. Uppföljning av beslut om samordnad fastighetsförvaltning.

Sedan ungefär ett år är Ljungbybostäder och fastighetsavdelningen samlokaliserade. Numera delar man reception och kundtjänst, har gemensam projektledning i viss utsträckning och deltar i regionalt samarbete för driftteknikerna. Tekniska utskottet uttrycker önskemål om att samarbetet utvecklas ytterligare.

5. Återrapportering om arbeten på Vislandavägen.

6. Attraktivare Vittaryd.

7. Projektinformation.

Tekniska chefen informerar om pågående projekt inom förvaltningens verksamhetsområde; Söderleden, nybyggnation av rondeller i Ljungby, centrumplanen, Åsikten, Vislandavägen med mera.

8. Juridikinformation.

9. Studiebesök: bottenkartering av ån Lagan.

10. Övrigt.