Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-11-20

Sammanträde 2012-11-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare; Thomas Jeppsson.

Kostavdelningen

2 Målsättning gällande den offentliga etiska konsumtionen i Ljungby kommun. - CarlFredrik Ledin, Maria Johansson

Exploateringsavdelning

3 Förslag om byggnadsminnesförklaring av f d Godsmagasinet. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

4 Upprättande av lokala trafikföreskrifter vid Björkstigens- och Saltkråkans förskola samt Stensbergsskolan. - Per Mårtensson

5 Upprättande av lokala trafikföreskrifter vid Ryssby förskola. - Per Mårtensson

6 Skrivelse till trafikverket. - Per Mårtensson

7 Minskad omfattning av nattsläckt gatubelysning. - Per Mårtensson (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

8 Lokal trafikföreskrift om parkeringsplatser för rörelsehindrade, Stationsgatan. - Per Mårtensson

Information

9 Lokalplaneringsgrupp. - Johan Oléhn

10 Länstransportplan. - Ronnie Wallin

11 Värdering av skolbyggnader i Torpa och Kånna. - Per-Olov Almqvist

12 Ekonomiinformation; gator och vägar. - Per Mårtensson, Sonja Edén

13 Ekonomiinformation; parker. - Per Mårtensson

14 Klövervägen. - Jan Bernhardsson

15 Risk- och sårbarhetsanalys. - Stefan Lehr

16 Uppföljning av arbetet med Ljungsjön. - Sylve Wiik

17 Ulvabäcksområdet. - Sylve Wiik

18 Djupadalsdammen vid Favör. - Sylve Wiik

19 Taxeändring, industriartiklar på Bredemad. - Sofie Samuelsson, Roland Lennartsson

20 Mot det hållbara samhället, resurseffektiv avfallshantering. - Sofie Samuelsson

21 Återrapportering om cykelstrategi. - Sofie Samuelsson

22 Projekt och uppföljning av uppdrag inom tekniska förvaltningen. - Jan Bernhardsson

23 Ekonomiuppföljning t o m oktober. - Katarina Hildebrand

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§51 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla ärendena om cirkulationsplats och Södra Ljungskolan under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande beslutsärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

- Cirkulationsplats vid Skinnarerondellen i Ljungby

- Försäljning av Södra Ljungaskolan

§52 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande cirkulationsplats Skinnarerondellen i Ljungby

KS2012/0483  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:52 om platsen där Vadgatan, Skinnarevägen och Högarörsgatan möts ska vara cirkulationsplats i enlighet med kartbilagan till dessa föreskrifter.

Ärendet

Enligt trafikförordningen 10 kap. 1 § punkt 4 ska det göras lokala trafikföreskrifter på att en viss plats ska vara cirkulationsplats.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 15 november 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:52 om platsen där Vadgatan, Skinnarevägen och Högarörsgatan möts ska vara cirkulationsplats i enlighet med kartbilagan till dessa föreskrifter.

§53 Upprättande av lokala trafikföreskrifter, 30 km/h, vid Björkstigens förskola, Stensbergsskolan och Saltkråkans förskola

KS2012/0455  511

Beslut
Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:40, 41, 42 och 43 om 30 kilometer i timmen på delar av Björkstigen, Hovdingegatan, Barrstigen och Torsgatan i Ljungby stad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska utskottet att se över hastighetsbegränsningen vid våra skolor och förskolor. Idag har vi rekommenderad hastighet 30 km/h vid Stensbergsskolan och Björkstigens förskola. Förskolan Saltkråkan som ligger vid Torsgatan har ingen hastighetssänkning idag. Förvaltningen föreslår den 24 oktober 2012 att tekniska utskottet beslutar om 30 km/h vid Stensbergsskolan, Björkstigens förskola och förskolan Saltkråkan.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 24 oktober 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:40, 41, 42 och 43 om 30 kilometer i timmen på delar av Björkstigen, Hovdingegatan, Barrstigen och Torsgatan i Ljungby stad.

§54 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande 30 km/h vid Ryssby förskola i Ryssby

KS2012/0469  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:46 om 30 kilometer per timme på delar av Stationsgatan i Ryssby.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska utskottet att se över hastighetsbegränsningarna vid våra skolor och förskolor. Idag har vi rekommenderad hastighet 30 km/h vid Ryssby förskola på Stationsgatan i Ryssby.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 6 november 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:46 om 30 kilometer per timme på delar av Stationsgatan i Ryssby.

§55 Skrivelse till trafikverket om viltstängel vid väg 25 och övergångsställe på Storgatan i Lagan

KS2012/0470  512

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att skicka skrivelsen om viltstängsel utmed väg 25 och övergångsställe över Storgatan i Lagan till trafikverket.

Ärendet

Den 29 oktober 2012 hade Ljungby kommun ett möte med samverkansgruppen för trafiksäkerhet. Under flera år har kommunen tagit upp två frågor med Trafikverket utan att få svar på dessa. Frågorna avser dels viltstängsel utmed väg 25, dels övergångsställe över Storgatan i Lagan. Under mötet bestämdes att en skrivelse om dessa två frågor ska skickas till Trafikverket.

Kommunen skriver i brevet till trafikverket att viltstängsel behövs på grund av att mycket vilt rör sig runt väg 25 och att många barn korsar Storgatan i Lagan på sin väg till och från skolan. Kommunen ställer i brevet två frågor till trafikverket: Kommer stängsel att sättas upp vid väg 25 och när kommer ett övergångsställe att vara på plats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 7 november 2012 att tekniska utskottet beslutar att skicka skrivelsen om viltstängsel utmed väg 25 och övergångsställe över Storgatan i Lagan till trafikverket.

§56 Minskad omfattning av nattsläckt belysning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att tända upp den gatubelysning som hittills varit nattsläckt.

Finansiering sker inom ordinarie driftbudget.

Ärendet

Gatubelysningen i Ljungby kommun har under en tid varit delvis släckt nattetid för att spara energi. Tekniska förvaltningen skriver den 19 november 2012 att under senare år har lampeffekten i gatubelysningen sänkts med 30-50%. Detta har inneburit att det numera blivit lite billigare att ha belysningen tänd.

Kommuninvånare har påtalat till tekniska förvaltningen att man vill ha bättre belysning nattetid. Förvaltningen anser att kostnaden för att tända gatubelysningen i större omfattning är relativt låg i förhållande till andra trygghetshöjande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 19 november 2012 att tekniska utskottet beslutar att tända upp den gatubelysning som hittills varit nattsläckt.

§57 Upprättande av lokala trafikföreskrifter om två parkeringsplatser för rörelsehindrade på Stationsgatan i Ljungby

KS2012/0479  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:48 om parkering för rörelsehindrade på Stationsgatan i Ljungby stad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen föreslår två parkeringsplatser för rörelsehindrade på Stationsgatans södra sida ca 50 meter väster om Storgatan i anslutning till kommunens offentliga toalett.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 13 november 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:48 om parkering för rörelsehindrade på Stationsgatan i Ljungby stad.

§58 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande cirkulationsplats Skinnarerondellen i Ljungby

KS2012/0483  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:52 om platsen där Vadatan, Skinnarevägen och Högarörsgatan möts ska vara cirkulationsplats i enlighet med kartbilagan till dessa föreskrifter.

Ärendet

Enligt Trafikförordningen 10 kap. 1 § punkt 4 ska det göras lokala trafikföreskrifter på att en viss plats ska vara cirkulationsplats.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen förslår den 15 november 2012 att tekniska utskottet beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2012:52 om platsen där Vadatan, Skinnarevägen och Högarörsgatan möts ska vara cirkulationsplats i enlighet med kartbilagan till dessa föreskrifter.

§59 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Lokalplaneringsgrupp.

Lokalplanerinsgruppen har haft sitt första möte och dragit upp syfte och mål med gruppen. Inledningsvis ska varje förvaltning inventera sina egna lokaler. Sedan följer lokalbehovsanalys på lång och kort sikt. Denna analys ska mynna ut i en lokalförsörjningsplan.

2. Länstransportplan.

Regionförbundet södra Småland arbetar med att sammanställa en länstransportplan för åren 2014-2021. Länstransportplanen ska peka ut regionens viktigaste transportstråk och prioriterade investeringsåtgärder. Kommunerna i regionen är välkomna att meddela regionförbundet sina prioriteringar. Tjänstemännen regionens kommuner kommer att utarbeta förslag på i vilken ordning man vill prioritera innan politiska beslut fattas.


3. Värdering av skolbyggnader i Kånna och Torpa.

NAI Svefa har värderat skolbyggnaderna i Kånna och Torpa. Värderingarna är gjorda på samma sätt som värderingen av Södra Ljungaskolan. Kånnaskolan värderas till 1.1 mkr och Torpaskolan till 1.0 mkr.

4. Ekonomiinformation; gator och vägar.

Gatuavdelningen och planeringsavdelningen redovisar hur ekonomin ser ut för gator och vägar. Planeringsavdelningen står för projektering medan gatuavdelningen sköter uppdragsformulering och själva byggnationen av gator och vägar.

5. Ekonomiinformation; Parker.

Gatu- och parkchefen redovisar driftstatistik för park och lekplatser.


6. Klövervägen.

Klagomål på dålig lukt vid Klövervägens förskola har kommit till fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningen har undersökt vad lukten kan bero på. Miljö- och byggförvaltningen har dock begärt in ytterligare information på ett antal punkter för att bringa klarhet i problemen.

7. Risk- och sårbarhetsanalys.

8. Uppföljning av arbetet med Ljungsjön.

Parkavdelningen har återställt Ljungsjön. Utgrävning, borttransport av massor, anläggning av gångstig och grillplats har utförts. Vattnet i sjön är redan nu uppe i den nivå man hade önskat när projektet inleddes. Troligtvis kommer vattenståndet att öka ytterligare någon eller några decimeter.

9. Ulvabäcksområdet.

Parkavdelningen har snyggat upp grönområdet utmed Ulvabäcksområdet. Kommunstyrelsen gav uppdraget som svar på ett medborgarförslag i november 2011. Ett par broar finns över bäcken, dessa kommer att renoveras för att bli säkrare.

10. Djupadalsdammen vid Favör.

I april kommer en pump/fontän att anläggas i dammen.

11. Taxeändring, industriartiklar på Bredemad.

Information om vilka material kan användas för sluttäckning av Bredemads gamla deponi och mellantäckning i den nya deponin.

12. Mot det hållbara samhället, resurseffektiv avfallshantering.

Ljungby kommun är en av 50 kommuner i landet som har getts möjlighet att yttra sig över ett betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Tekniska utskottet lämnar synpunkter på betänkandet att användas i yttrandet från Ljungby kommun.

13. Åtarrapportering om cykelstrategi.

En arbetsgrupp med en representant från varje förvaltning arbetar med cykelstrategin. De olika områden man jobbar med är bättre cykelvägar, fritidscykelleder, informationskampanjer för att öka cyklandet och handlingsplan för barn och cykling.

14. Projekt och uppföljning av uppdrag inom tekniska förvaltningen.

15. Ekonomiuppföljning t o m oktober.

16. Semesterlöneskuld.

Tekniska utskottet ger i uppdrag till cheferna inom tekniska förvaltningen att uppmana och möjliggöra för sina anställda att använda semesterdagarna för vila och rekreation.

17. Övertidsuttag.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att analysera orsakerna till övertidsuttaget inom förvaltningen.

18. Nya medborgarförslag till tekniska förvaltningen.

Sätt upp skyltar om att en minuts tomgångskörning gäller i Ljungby stad.
Ny rutschkana och gungställning vid Flyxens badplats, Vittaryd.

19. Övriga ärenden.