Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare; Yvonne Wiberg.

Fastighetsavdelning

2 Omfördelning av investeringsmedel, Brunnsgården. - Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållning

3 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering. Svar på remiss. - Sofie Samuelsson

Gatu- och parkavdelningen

4 Ombudgetering av medel till torget i Lagan. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

5 Ombudgetering av medel till restaurering av Ljungsjön. - Per Mårtensson (Ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

Exploateringsavdelningen

6 Försäljning av Södra Ljungaskolan. - Per-Olov Almqvist

7 Förlängning av markanvisningsavtal för del av kvarteret Nålen. - Per-Olov Almqvist

Information

8 Intern kontroll av ekonomisk noggrannhet inom räddningstjänsten. - Sonja Edén, Carl Håkansson

9 Återrapportering om ekonomiberedningens jämförelsetal. - Carl Håkansson, Marcus Walldén

10 Ordningsstadgar. - Per-Olov Almqvist

11 Ekonomiinformation: kansli och övrigt. - Sonja Edén, Maria Sjödin, Per Mårtensson, Per-Olov Almqvist

12 Ekonomiinformation: Exploatering och mark. - Per-Olov Almqvist, Johan Oléhn

13 Uppvärmning av Byagårdens förskola.

15 Besök i Torpa och Kånna före detta skollokaler.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§60 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ändra dagordningen enligt ordförandens förslag. Tekniska utskottet beslutar även att stryka punkten om försäljning av Södra Ljungaskolan från dagordningen.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om två extra beslutsärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

- Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde i Ljungby.

- Förvärv av fastigheter i Agunnaryd.

Ordföranden frågar även om följande informationsärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

- Snöröjning

- Förmåner tekniska personalen

§61 Betänkande - Mot det hållbara samhället, resurseffektiv avfallshantering

KS2012/0398  456

Beslut om yttrande

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att anta förslaget till yttrande och skicka det som svar på betänkandet.

I yttrandet skriver Ljungby kommun bland annat att man tycker att det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpacknings- och tidningsavfall. Vidare skriver tekniska förvaltningen att i frågan rörande grovsopor förespråkar kommunen att den alternativa handlingsvägen följs.

Ärendet

Regeringen har genom miljödepartementet skickat en inbjudan till Ljungby kommun om att lämna synpunkter på betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Regeringen vill särskilt gärna få in synpunkter och information om konsekvenser av förslagen som presenteras i betänkandet.

I tekniska förvaltningens förslag till yttrande skriver tekniska förvaltningen att det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpacknings- och tidningsavfall. Vidare skriver tekniska förvaltningen att i frågan rörande grovsopor förespråkar kommunen att den alternativa handlingsvägen följs eftersom Ljungby kommun redan idag har ett välfungerande sätt att ta hand om grovsopor.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 30 november 2012 att tekniska utskottet beslutar att anta förslaget tillo yttrande och skicka det som svar på betänkandet. I yttrandet skriver Ljungby kommun bland annat att man tycker att det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpacknings- och tidningsavfall. Vidare skriver tekniska förvaltningen att i frågan rörande grovsopor förespråkar kommunen att den alternativa handlingsvägen följs.

§62 Förlängning av markanvisningsavtal för del av kvarteret Nålen

KS2009/0293  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förlänga Skanska Sverige AB:s markanvisning avseende del av kv Nålen till att gälla även under 2013. Tekniska utskottet beslutar dessutom att förlängning av markanvisningsavtalet beträffande området närmast Lagaån därefter inte kan påräknas.

Ärendet

Skanska Sverige AB begär i en skrivelse den 23 november 2012 att markanvisningen för kvarteret Nålen förlängs så att den gäller även år 2013.

Markanvisningsavtalet för kv Nålen upprättades under våren 2010. Skanska Sverige AB tilldelades en markanvisning inom kv Nålen i syfte att bebygga kvarteret med sk BoKlokbostäder. En tredjedel av kvarteret har också bebyggts med sådana. Man hade också för avsikt att bebygga området närmast Lagaån med radhus inom ramen för BoKlokkonceptet varför man fick markanvisningen förlängd att gälla hela år 2012. Man har dock inte lyckats får gehör för den här typen av bostäder. I stället har man nu arbetat fram ett nytt projekt för tomten mot Lagaån med avsikt att bebygga den med enplansbostäder samt en något mindre exploateringsgrad. Därför vill Skanska få den överenskomna tiden förlängd.

Tekniska förvaltningen skriver den 27 november 2012 att man ser det som värdefullt för stadsmiljön och bostadsmarknaden att även de återstående delarna av kvarteret bebyggs. Det finns troligtvis fördelar med att den byggherre som redan bebyggt del av kvarteret även fullföljer de återstående delarna på sätt att en samordning sker.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 27 november 2012 att tekniska utskottet beslutar att förlänga Skanska Sverige AB:s markanvisning avseende del av kv Nålen till att gälla även under 2013 samt uttala att någon förlängning beträffande området närmast Lagaån därefter inte kan påräknas.

§63 Försäljning av industrimark inom Stenbergs industriområde, Cylindern 7

KS2012/0527  253

Beslut

Tekniska utskottet beslutar dels att godkänna bifogade preliminära avtal med Strålfors AB, dels att uppdra till tekniska förvaltningen att till miljö- och byggnämnden inge en begäran om ändring av del detaljplanen ”för del av Långgatan inom sydvästra industriområdet” lagakraftvunnen 2006-03-23.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Strålfors AB. Genom avtalet överlåter kommunen cirka 2645 kvm av fastigheten Ljungby 7:105 samtidigt som man förvärvar cirka 140 kvm av fastigheten Cylindern 7 i Ljungby. Området som överlåtes till Strålfors AB utgörs av cirka 220 meter av Långgatan söder om Björkstigen. En ändring av detaljplanen har genomförts på sätt att marken ändrats från gatumark till industrimark. Detaljplanen vann laga kraft 2006-03-23.

Området som förvärvas av kommunen ska användas som vändplan för trafikanter som kommer in på Långgatan söderifrån. Markbytet sker som ett led i genomförandet av detaljplanen i huvudsaklig överensstämmelse med intentionerna i detaljplanen. Kostnad för fastighetsbildning betalas med hälften vardera av parterna. I mellangift för marken skall bolaget betala 375 800 kronor på tillträdesdagen 2013-01-02. Befintliga va-ledningar i marken som idag är säkerställda med ledningsrätt skall frigöras från den överlåtna egendomen. På det överlåtna området skall en gemensamhetsanläggning bildas för att tillgodose fastigheterna Lamellen 1:s och Cylindern 7:s gemensamma behov av körytor.

Med avtalet kan miljö- och byggnämndens beslut 2007-02-21 § 30 verkställas innebärande att gatudelen av Långgatan, sträckan Helsingborgsvägen – Björkstigen, kan namnändras till Göthe Parkanders gata. En annan följd av avtalet är att med Ljungby kommuns förvärv av sporthallen vid Långgatan, del av fastigheten Vagnen 1 utav Cargotec Sweden AB, bör lämpligen detaljplanen förändras igen. Området från Viaduktsgatan fram till och med sporthallen bör ändras från industriändmål till gata.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens tekniska utskott besluta dels att godkänna bifogade preliminära avtal med Strålfors AB, dels att uppdra till tekniska förvaltningen att till miljö- och byggnämnden inge en begäran om ändring av del detaljplanen ”för del av Långgatan inom sydvästra industriområdet” lagakraftvunnen 2006-03-23.

§64 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Intern kontroll av ekonomisk noggrannhet inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har, som en del av en internkontroll, gått igenom de uppdrag man utför med syfte att se om man kan ta betalt för dessa uppdrag och i så fall hur mycket. Resultatet har blivit en bättre och mer rationell struktur vid prissättning samt förbättrade rutiner kring bokning och fakturering.

2. Återrapportering om ekonomiberedningens jämförelsetal.

Räddningstjänsten i Ljungby kommun har jämfört kostnaden för sin verksamhet per invånare med andra kommuner. Resultatet visar att det är billigare per invånare att bedriva räddningstjänst om verksamheten bedrivs i ett storstadsområde jämfört med i en stor glesbygdskommun, som Ljungby kommun. Skälet till detta är att vissa fasta kostnader finns oavsett antal kommuninvånare.

3. Ordningsstadgar.

Ordningsstadgarna för Ljungby kommun diskuteras.

4. Ekonomiinformation: Kansli och övrigt.

5. Ekonomiinformation: Exploatering och mark.

6. Snöröjning

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta upp arbetsmarknadsprojekt i kommunal regi. Arbetsuppgifterna kan handla om till exempel förrådsarbete eller att röja på kommunal mark.7. Uppvärmning av Byagårdens förskola.

Fastighetsavdelningen har studerat kostnaderna för att installera fjärrvärme jämfört med att installera värmepump. Investeringskostnaden för att installera fjärrvärme är lägre, dessutom är underhållskostnaderna lägre för fjärrvärme och därför kommer fjärrvärme att installeras på Byagårdens förskola.

8. Nya medborgarförslag.
Sänk hastigheten till 50 km/h på Norrleden.

9. Personalförmåner inom tekniska förvaltningen.

10. Besök i Torpa och Kånna före detta skollokaler.

11. Övriga ärenden.