Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Exploateringsavdelning

2 Överkommelse om plattläggning för uteservering. - Linda Melin

3 Försäljning av mark inom Stensbergs industriområde - P-O Almqvist

4 Genomförandeavtal Kvarnarna 2:2 - P-O Almqvist

Räddningstjänst

5 Utredning om differentierade taxor. - Carl Håkansson

Gatu- och parkavdelning

6 Lokala trafikföreskrifter, parkeringsförbund på Kånnavägen. - Ann-Kristin Bondesson, Maritha Davidsson

Planeringsavdelningen

7 Omvärldsanalys, förutsättningar för driftbudget. - Avdelningschefer

8 Högre räcken på Ågårdsbron. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

Information

9 Slutnota för Kungshögsskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

10 Bergagården, värdering och bokfört värde. - Johan Oléhn

11 Utredning; cykelväg norr om Ljungby. - Sofie Samuelsson, Sonja Edén

12 Städorganisation. - Bengt Gustavsson

13 Bergastigen, återrapportering av skötselavtal med stigmännen. - Per-Olov Almqvist/Sylve Wiik

14 Restaurang Åsikten. - Mariana Axelsson, Ottar Warelius, Johan Oléhn

15 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät. - Jan Bernhardsson

17 Återrapportering av vattentäkter. - Pia Davidsson

18 I väntan på ambulans-avtal. - Carl Håkansson

22 Parkering utanför HVC. - Ann-Kristin Bondesson, Maritha Davidsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§22 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen enligt ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande tillägg kan göras till dagordningen:

1. Information om fisk i Ljungsjön

2. Information om handlingsplan utifrån medarbetarenkät.

3. EU-projekt, information

4. Småhustomtförsäljning, information

5. Truckhallen, information

Ordföranden frågar också om följande ärenden kan behandlas som beslutsärenden istället för informationsärenden: I väntan på ambulans-avtal, utredning av cykelväg norr om Ljungby och sanering av industrifastighet i Dörarp.

§23 Överenskommelse avseende plattläggning på uteservering på fastigheten Ljungby 7:125

KS2013/0191  310

Beslut

Tekniska utskottet godkänner att den preliminärt upprättade överenskommelsen mellan Café Storgatan 13 AB och Ljungby kommun avseende plattläggning på fastigheten Ljungby 7:125 godkänns.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunen och företaget Café Storgatan 13 AB på Storgatan i Ljungby.

Överenskommelsen innebär att kommunen plattlägger ett område för uteservering på fastigheten Ljungby 7:125 (del av Storgatan) om ca 3x13 meter. I ersättning för plattläggningen inkluderande både material och arbete ska företaget betala ett engångsbelopp om högst 16 000 kronor exklusive moms.

Företaget är skyldigt att på egen bekostnad ordna de myndighetstillstånd som behövs. Företaget ska följa de anvisningar som finns för uteserveringar i Ljungby kommun. Företaget är skyldigt att hålla fri gångpassage längs med fasaden på fastigheten Södra Ljungkullen 7 på minst 1.5 meter.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 12 april 2013 att den preliminärt upprättade överenskommelsen mellan Café Storgatan 13 AB och Ljungby kommun avseende plattläggning på fastigheten Ljungby 7:125 godkänns.

§24 Försäljning av mark inom Stenbergs industriområde, Ljungby 7:105 och 13:4

KS2013/0180  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och DHB Fastigheter AB genom vilket kommunen överlåter ett område om cirka 1365 m2 av fastigheterna Ljungby 7:105 och Ljungby 13:4 för en köpeskilling om 122900 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med DHB Fastigheter AB. Genom avtalet överlåter kommunen ett område om cirka 1365 m2 av fastigheterna Ljungby 7:105 och Ljungby 13:4 för en köpeskilling om 122900 kronor. Området ligger på Blockvägen på Stenbergs industriområde och avses komplettera det område som köparen förvärvade tidigare under våren 2013. Den tomt som då överläts blir för liten för den verksamhet som ska bedrivas där.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 april 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och DHB Fastigheter AB genom vilket kommunen överlåter ett område om cirka 1365 m2 av fastigheterna Ljungby 7:105 och Ljungby 13:4 för en köpeskilling om 122900 kronor.

§25 Genomförandeavtal avseende ett område av Kvarnarna 2:2

KS2011/0336  253 

Beslut

Tekniska utskottet medger att Plymothbröderna får en förlängning av tidsfrist för uppförandet av grund till byggnad på fastigheten Kvarnarna 2:2, dock längst till 2013-09-15.

Ärendet

Plymothbröderna nr 4 i Ljungby förvärvade i juni 2011 del av fastigheten Kvarnarna 2:2, avsikten med förvärvet var att bygga en ny församlingskyrka. Grunden till byggnaden skulle uppföras inom nio månader från tillträdesdagen, den 15 september 2011.

Köparen skriver i mars 2013 till kommunen och begär uppskov med den överenskomna tidsfristen till hösten 2013. Köparen hänvisar till den långa vintern och svårigheter med bland annat bygglovshandlingar.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 4 april 2013 att, med anledning av att markarbetena påbörjats med schaktningsarbeten och uppfyllnad av mark, tekniska utskottet beslutar att medge en förlängning av tidsfrist för uppförandet av grunden, dock längst till 2013-09-15.

§26 Differentierad taxa för uppdrag som utförs av räddningstjänsten

KS2013/0064  015

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att inte differentiera taxor för larm/uppdrag.

Ärendet

Tekniska förvaltningen fick i mars 2013 i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en utredning om möjligheten till differentierad taxa när det gäller interna och externa brukare.

Tekniska förvaltningen skriver den 9 april 2013 att idag finns det en taxa för interna och externa brukare. T.ex. avseende brandutbildning, hjärt- och lungräddning och systematisk brandskyddsutbildning.

Det som inte regleras är taxor för larm/uppdrag. De larm som räddningstjänsten tar ut en avgift för är i regel automatiska brandlarm. Tekniska förvaltningen skriver att det är svårt att motivera två olika prislistor, för det handlar om människors säkerhet för en snabb utrymning och ett snabbt släckförsök.

Risken är att skötsel och underhåll minskar med än lägre taxa. Det gäller att få ett lika högt säkerhetstänk på alla automatlarmsobjekt. Automatlarmet är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 9 april 2013 att tekniska utskottet beslutar att inte differentiera taxor för larm/uppdrag.

§27 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande förbud att parkera på Kånnavägen i Ljungby

KS2013/0175  511

Beslut

Tekniska utskottet beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2013:5 om förbud att parkera på Kånnavägens norra sida i Ljungby mellan Gängesvägen och 50 meter väster om Gängesvägen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 18 mars 2013 att invånare i Ljungby kommun önskar parkeringsförbud på norra sidan av Kånnavägen direkt efter korsningen med Gängesvägen. Utmed gatan finns bl a träningslokaler. Parkeringsvakter från Securitas och tjänstemän på tekniska förvaltningen har undersökt hur det ser ut på plats. Tekniska förvaltningen skriver den 18 mars 2013 att det inte är trafiksäkert att parkera där.

Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 18 mars 2013 kommunstyrelsens tekniska utskott att besluta om lokal trafikföreskrift 0781 2013:5 om förbud att parkera på Kånnavägens norra sida i Ljungby mellan Gängesvägen och 50 meter väster om Gängesvägen.

§28 Förutsättningar för tekniska förvaltningens driftbudget 2014 och framåt

KS2013/0183  041

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse om förutsättningar för driftbudget 2014 och framåt till budgetberedningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har utfört en omvärldsanalys över faktorer som påverkar förvaltningens budget på lång och kort sikt. Samtliga avdelningar redovisar de faktorer som är unika för avdelningen, dessutom redovisas generella faktorer som påverkar förutsättningar för driftbudgeten:

Omfattande behov finns av förnyelse av de enskilda avlopp som finns i kommunen. Tekniska förvaltningen anser att kommunen bör ta initiativ till att det skapas en resurs som kan vägleda och ge nödvändig rådgivning till de enskilda brukarna. Resursen kan bidra med rådgivning som ligger utanför miljö- och byggnämndens roll som myndighet.

Tekniska förvaltningen står inför ett generationsskifte där nya medarbetare behöver rekryte­ras. Ingenjörer och tekniker med erfarenhet och utbildning inom samhällsbyggnad är svårre­kryterade. Det gäller främst kompetens inom byggprojektledning, projektering av gator och VA, fastighetsförvaltning, arbetsledning samt driftteknik inom fastighet och VA-anlägg­ningar.

Den tekniska nivån för underhåll och drift av kommunens fastigheter och anläggningar ökar. Kraven som den nya tekniken ställer innebär att förvaltningens ingenjörer, drifttekniker, an­läggningsarbetare, arbetsledare, projektledare med mera behöver kompetensutveckling.

Behovet av projektledare på förvaltningen behöver ses över. Denna kompetens krävs vid investeringsprojekt både inom bygg- och anläggning. Det som styr behovet är nivån på antal större investeringsprojekt i framtiden.

Tekniska förvaltningens resurser för IT-kompetens behöver ökas.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 10 april 2013 att tekniska utskottet beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse om förutsättningar för driftbudget 2014 och framåt till budgetberedningen.

§29 Utredning om cykelväg längs med länsväg 568

KS2013/0171  312

Beslut

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett program för banvallen mellan Ljungby och länsgränsen mot Jönköping. Programmet ska innehålla mer detaljerad information om kostnader för att anlägga cykelväg dels mellan Ljungby och Lagan, dels mellan Lagan och länsgränsen mot Jönköping.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 8 november 2011 åt tekniska förvaltningen att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort. Återrapportering skulle ske till tekniska utskottet.

Tekniska förvaltningen presenterar den 2 april 2013 en utredning som behandlar tre möjliga sträckningar för en cykelväg mellan Ljungby och Lagan:

1. Cykelväg anläggs utmed riksettan, detta ger den kortaste sträckan, kostnad cirka 12 mkr.

2. Cykelväg på den gamla banvallen, kostnad ca 5 mkr.

3. Cykelväg längs med ån Lagan, ger längst sträcka, kostnad ca 18 mkr.

Utredningen redovisar markförhållanden, kort bakgrundsinformation för uppskattade kostnader och viss övrig information.

För sträckan norrut från Lagans samhälle finns endast ett realistiskt alternativ och det är att anlägga cykelvägen uppe på banvallen. Kostnaden mellan Lagan och Vittaryd uppskattas till ca 3 mkr och från Vittaryd till kommungränsen mot Värnamo uppskattas kostnaden till 4 mkr.

§30 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Cykelväg Målaskog

Gatu- och parkchefen informerar om vilken typ av arbete som krävs för att anlägga cykelväg på banvallsleden mellan Ryssby och kommun-gränsen mot Alvesta och omfattningen av detta arbete. Asfaltering av banvallsleden ger en högre initial kostnad än om sträckan bara är grusad. Däremot innebär asfalt att framtida underhållskostnader som till exempel hyvling, påfyllning av grus och liknande blir lägre. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2013.

2. Bergastigen, återrapportering av skötselavtal med stigmännen.

Parkavdelningen rapporterar att samarbetet kring Bergastigen går bra och en löpande dialog med stigmännen hålls.

3. Biogasmack.

Ljungby kommun har fått en förfrågan om det finns intresse för att köra kommunala fordon på biogas i de fall där det kan motiveras ekonomiskt och ekologiskt.

4. Fisk i Ljungsjön.

Gräskarp ska planteras in i Ljungsjön för att hålla undan gräs och algväxt. Dessutom kan karp, sarv, sutare och ruda planteras in med hjälp av Västra Kronobergs Metklubb om intresse finns från Ljungby kommuns sida. Vid mete kommer de som får upp fiskar att få släppa tillbaka dem igen eftersom dessa fiskar är dåliga på att reproducera sig. Länsstyrelsen kommer att utföra en del vattenprover inför eventuell inplantering. Tekniska utskottet ställer sig positiva till initiativet.

5. Slutnota för Kungshögsskolan

Projektledaren för byggnationen av nya Kungshögsskolan redovisar arbetet med hela projektet. Resultatet har blivit mer trivsamma, inspirerande och ändamålsenliga lokaler, lägre energiförbrukning, minskad byggnadsarea, integrerad särskola, nytt kök och bättre utemiljö. Mellan 2500 och 3000 portioner mat lagas i köket dagligen. Energikostnaden är, lågt räknat, 500 tkr lägre per år med de nya lokalerna.

Den totala kostnaden blev 138300 tkr. Då är entreprenadkostnader, inventarier, ny idrottsplats, rivning av rosa huset, konstnärlig utsmyckning med mera inräknat. Kommunstyrelsens beslut om projekt Kungshögsskolan gav en budgetram om 148300 tkr. Överskottet har använts till Astradskolans kök och projektering av Brunnsgården.

6. Bergagården, värdering och bokfört värde

NAI Svefa har värderat Bergagården. Ett tiotal objekt har använts som referensobjekt. Värdet beräknas till 1500 tkr. 1179 tkr är det bokförda värdet per den 31 mars 2013. Eventuell försäljning av Bergagården sker utifrån värdering. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunikation med eventuella intressenter.

7. Uppsagda lokaler

8. Restaurang Åsikten

Tekniska förvaltningen avrapporterar arbetet med att finna en krögare som kan bedriva restaurangverksamhet på Åsikten.

9. EU-projekt

10. Parkering utanför HVC

11. Städorganisation

Utvecklingsledaren informerar om insamlade synpunkter på ny städorganisation. Fortfarande återstår dock mycket arbete innan beslutsunderlag är klart. Städbehov för samtliga lokaler där kommunen bedriver verksamhet behöver kartläggas. Först när detta är klart kan arbetet organiseras på ett effektivt sätt. Förvaltningen jobbar vidare med att ta fram komplett beslutsunderlag.

12. Återrapportering av vattentäkter

VA-chefen informerar om arbetet med att söka nya vattentäkter.

13. Tekniska förvaltningens handlingsplan utifrån medarbetarenkät

14. Grand

Ordföranden presenterar ett förslag om att Grand rustas upp i samarbete med relevanta utbildningsprogram på Sunnerbogymnasiet. Kan andra projekt vara lämpliga för att kombinera utbildning och samhällsnytta? Teknisk chef och barn- och utbildningschefen undersöker om denna idé är genomförbar.

15. Försäljning av småhustomter

Exploateringschefen informerar.

16. Truckhallen

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att värdera den idrottshall som kallas Truckhallen.

17. Nya medborgarförslag och motioner

Motion om bankgaranti till Lingbygdens friskola.
Medborgarförslag om utökad sortering av hushållssopor.

18. Övriga ärenden