Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Fastighetsavdelning

2 Godkännande av program för ombyggnation av Brunnsgården. - Hans-Jörgen Holmberg (Ritningar o dyl publiceras på extranätet.)

3 Upphandling av rivning av Astradskolans gamla gymnastikhall. - Hans-Jörgen Holmberg

Exploateringsavdelning

4 Markanvisningsvtal om Rosendal, förlängning. - Per-Olov Almqvist

5 Försäljning av fastigheten Tutaryd 8:13 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

6 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle. - Per-Olov Almqvist

7 Genomförandeavtal för fastigheten Violen 15 i Ljungby. - Per-Olov Almqvist (Avtal publiceras på extranätet.)

8 Servitutsavtal för anläggning av infartsväg på fastigheten Ljungby 7:74 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

9 Inplantering av fisk i Ljungsjön. - Sylve Wiik

10 Utökat skötselavtal med Stigmännen avseende Bergastigen. - Sylve Wiik (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

11 Upphandling av ombyggnation av busstationen och fabriksgatan. - Per Mårtensson

12 Grönyteskötsel utmed E4an. - Hans-Gunnar Bremer

Planeringsavdelningen

13 Upphandling av biogasfordon. - Carina Axelsson

14 Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

15 Flytta Sven Ljungbergs plats. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

16 Öppna Storgatan från kyrkan till elverksbron. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

17 Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid stationshuset. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

18 Anlägg en gång- och cykelväg på Replösabron och sänk hastigheten på delar av Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

19 Öka Trafiksäkerheten runt Karl-Oskarskolan med hastighetssänkning och cykelväg på Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

20 Cykelväg mellan Lagan och Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

Information

21 Budgetuppföljning till och med april - prognos. - Katarina Hildebrand

22 Ekonomiinformation, räddningstjänsten. - Katarina Hildebrand, Carl Håkansson

23 Återrapportering av samarbete mellan fastighetsavdelningen och Ljungbybostäder. - Johan Oléhn

24 Södra Ljungkullen. - Marika Nilsson

25 Utvärdering av snöröjning vintern 2012-2013. - Per Mårtensson

27 Redovisning av synpunkter. (Synpunkterna publiceras på extranätet.) - Lisa Åberg

29 Projektinformation. - Jan Bernhardsson

30 Tekniska förvaltningens studieresa, 13 september 2013.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§31 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ta del av information om Restaurang Åsikten och banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågartekniska utskottet om följande informationsärenden kan läggas till dagordningen:

1. Information om Restaurang Åsikten

2. Banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog

§32 Förlängning av markanvisningsavtal för Rosendals verksamhetsområde i Ljungby kommun

KS2012/0137  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förlänga Lagans Byggnads ABs markanvisning avseende Rosendals verksamhetsområde fram till och med 2013-09-30.

Ärendet

Lagans Byggnads AB meddelar den 13 maj 2013 att man önskar förlänga det markanvisningsavtal som tecknats med Ljungby kommun avseende Rosendals verksamhetsområde att gälla t o m 2013-09-30.

Markanvisningsavtalet för Rosendals verksamhetsområde upprättades i mars 2013 med syfte att bebygga området med handels och besöksverksamhet. Under den tid som Lagans Byggnads AB haft marksanvisningen på området har Godsihuset AB och Biltema etablerats på området. Byggnaderna har uppförts av Lagans Byggnads AB. I sin skrivelse till kommunen skriver företaget att diskussioner förs med ytterligare intressenter till området och mer tid behövs för att dessa ska kunna slutföras.

Tekniska förvaltningen skriver den 13 maj 2013 att det är värdefullt för verksamhetsområdet och för Ljungby stad att även de återstående delarna av området kan exploateras. Troligtvis innebär det fördelar att den byggherre som redan är etablerad på området ges möjlighet att skutföra de diskussioner som pågår.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska utskottet beslutar att förlänga Lagans Byggnads ABs markanvisning avseende Rosendals verksamhetsområde fram till och med 2013-09-30.

§33 Försäljning av fastigheten Tutaryd 8:13 i Ljungby kommun

KS2013/0231  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Hermans hedningar LMCK genom vilket fastigheten Tutaryd 8:13 överlåtes för en köpeskilling om 70000 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har den 3 maj 2013 upprättat ett preliminärt avtal med motorcykelklubben hermans hedningar LMCK. Genom avtalet säljer kommunen fastigheten Tutaryd 8:13 för en köpeskilling om 70000 kronor till Hermans Hedningar LMCK. Fastigheten är belägen vid Vislandavägen, strax väster om Lindénvillan ABs industrilokal. På fastigheten finns en byggnad som föreningen använt som klubblokal sedan 1977. Den totala arealen som överlåtes är 3821 m2. Fastigheten värderades av NAI Svefa till ett marknadsvärde om 70000 kronor. Den ursprungliga byggnaden som hyrts av föreningen är i dåligt skick. På egen bekostnad har föreningen under hyrestiden bland annat borrat brunn, byggt till en festlokal, installerat el och vitvaror och byggt en grillplats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 3 maj 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Hermans hedningar LMCK genom vilket fastigheten Tutaryd 8:13 överlåtes för en köpeskilling om 70000 kronor.

§34 Försäljning av industrimark vid Västergatan i Lagans samhälle

KS2013/0232  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Karab AB genom vilket en del av fastigheten Trotteslöv 1:42 överlåtes för en köpeskilling om 79700 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Karab AB i Lagan genom vilket kommunen säljer ett område om ca 1225 m2 av fastigheten Trotteslöv 1:42 för en köpeskilling om 79700 kronor. Området är beläget vid Västergatan i Lagan och avses komplettera fastigheten Trotteslöv 1:91 som bolaget äger sedan tidigare.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 maj 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Karab AB genom vilket en del av fastigheten Trotteslöv 1:42 överlåtes för en köpeskilling om 79700 kronor.

§35 Servitutsavtal för anläggning av infartsväg på fastigheten Ljungby 7:74

KS2013/0233  255

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade servitutsavtalet med Ljungby församling. Genom avtalet upplåter kommunen en del av fastigheten Ljungby 7:74 för uppförande av infartsväg.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har, med anledningen av miljö- och byggnämndens beslut den 27 februari 2013 om bygglov för nybyggnad av garage/verkstad, upprättat ett preliminärt servitutsavtal med Ljungby Församling.

Avtalet innebär att kommunen för all framtid upplåter ett område för anläggande av infartsväg till församlingen. Infartsvägen blir ca 940 m2 av fastigheten Ljungby 7:74. Ljungby Församling ska betala 32900 kronor för markupplåtelsen. Församlingen står för alla kostnader för anläggning, underhåll och skötsel, även vinterväghällning av vägen. Träden på området avverkas och omhändertas av kommunen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 13 maj 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade servitutsavtalet med Ljungby församling. Genom avtalet upplåter kommunen en del av fastigheten Ljungby 7:74 för uppförande av infartsväg.

§36 Inplantering av fisk i Ljungsjön

KS2013/0238  334

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att acceptera Västra Kronobergs Metklubbs förfrågan om samarbete. Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att få de tillstånd som behövs och att fortsätta samarbetet med metklubben.

Ärendet

Västra Kronobergs Metklubb har gjort en förfrågan om att få plantera ut fisk i Ljungsjön, och göra sjön till ett attraktivt fiskevatten för metare. Lämpliga sorter är karp, ruda, sutare och sarv.

Fisket kommer att bli belagt med fiskekort och så kallat ”Catch and release”. Föreningen kommer att stå för kostnader för insättning av fisk, kort och informationsblad och tillsyn av sjön. Man åtar sig också att i samband med t.ex. studiedagar, minst 2 ggr/år ta emot grupper av barn och ungdomar.

Tekniska förvaltningen skriver den 13 maj 2013 att förvaltningen står för kontakten med Länsstyrelsen och ansökan om erforderliga tillstånd.

Återskapandet av Ljungsjön är ett av Länsstyrelsen godkänt och delfinansierat Lokalt naturvårdsprojekt, där miljökvalitetsmålen är att skapa en levande sjö med ett rikt fågel och djurliv. Man ser också gärna att det finns ett samarbete med ideella föreningar.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 13 maj 2013 att tekniska utskottet beslutar att acceptera Västra Kronobergs Metklubbs förfrågan om samarbete. Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att få de tillstånd som behövs och att fortsätta samarbetet med metklubben.

§37 Utökat skötselavtal med Slussen i Lagan avseende Bergastigen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att exploateringsavdelningen tillsammans med parkavdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till utökat skötselavtal med Slussen i Lagan för den del av stigen som ligger väster om Lagan.

Ärendet

Slussen i Lagan har uttalat önskemål om att utöka skötselavtalet för Bergastigen med Ljungby kommun. Slussen har beviljats pengar från Leader Linné för att göra stigen mer tillgänglighetsanpassad.

§38 Upphandling av utförandeentreprenad av Fabriksgatan - bussterminalen

KS2013/0234  310

Beslut

Tekniska utskottet godkänner förslaget om att utföra ombyggnation av Fabriksgatan och bussterminalen som en utförandeentreprenad.

Projektering planeras vara klar i augusti 2013. Planerad byggstart är den 1 november 2013, färdigställande planeras till den 30 september 2014.

Ärendet

Projektet omfattar ombyggnad av dagvattenledning i Fabriksgatan upp till Skånegatan, samt ombyggnad av gatusektionen för denna sträcka. Vatten och spillvattenledning byts mellan Skånegatan och Stationsgatan i norra delen av befintlig bussterminal. Korsningen Fabriksgatan och Skånegatan byggs om till en cirkulationsplats, och från denna förlängs fabriksgatan mot Stationsgatan. Norr om Fabriksgatans förlängning byggs en ny bussterminal mellan Skånegatan och Sationsgatan.

Projektering av ledningsarbeten utförs i egen regi medan projektering av gatuombyggnad, cirkulationsplats och bussterminal utförs av konsult. Konsulten svarar för att de handlingar som behövs för att göra en offentlig upphandling finns avseende hela projektet.

9000 tkr finns avsatta för projektet för utförande år 2013 och 2014.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska utskottet godkänner förslaget om att utföra ombyggnation av Fabriksgatan och bussterminalen som en utförandeentreprenad.

§39 Grönyteskötsel utmed E4an

KS2013/0226  330

Beslut

Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera befintlig skötselplan samt upprätta nya planer för Karlsro och området mellan E4an och Strandmöllen. Tekniska förvaltningen får även i uppdrag att redovisa driftskostnader för samtliga områden.

Redovisning sker till tekniska utskottets sammanträde i juni 2013.

Ärendet

År 2009 presenterade tekniska förvaltningen en skötselplan för grönytorna utmed E4an. Ytorna delades in i tre olika kategorier som skulle klippas och/eller röjas med olika intervall. Företagarna på de berörda områdena accepterade förslaget till skötselplan.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 8 maj 2013 att eftersom utvecklingen utmed E4an är positiv behöver nya områden läggas till skötselplanen, dessutom satsar kommunen på att bygga ut Karlsro industriområde. Detta innebär också att nya ytor behöver skötas för att ge en positiv bild av det nya området.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 8 maj 2013 att tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera befintlig skötselplan samt upprätta nya planer för Karlsro och området mellan E4an och Strandmöllen.

§40 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen och godkänner redovisningen av meddelande.

Ärendet

1. Restaurang Åsikten

Driftformer diskuteras. Flera olika alternativ finns för hur restaurangverksamheten på Åsikten ska bedrivas. Entreprenad, intraprenad eller drift i kommunal regi är alla realistiska alternativ.

2. Budgetuppföljning till och med april 2013.

Prognosen för tekniska förvaltningens driftbudget indikerar att det blir ett plusresultat på 400 tkr för år 2013.

3. Ekonomiinformation, räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har de senaste två åren arbetat med att precisera sin ekonomi i större utsträckning än tidigare. Resultatet har blivit att det nu är tydligare vad varje verksamhet inom räddningstjänsten kostar. Uppföljning blir bättre och beslut fattas på bättre grunder.

4. Uthyrning av gymnastikhallen på Räddningstjänsten

5. Återrapportering av samarbete mellan fastighetsavdelningen och Ljungbybostäder.

Fastigheten har sedan 1,5 år gemensamma lokaler med Ljungbybostäder. Just nu införs en gemensam bilpool, detta gör att fordonsflottan kan dras ner något. Även i andra avseenden samarbetar de båda organisationerna.

6. Djupadalsdammen, mitt emot gamla Favör

Parkavdelningen informerar om att dammen ska muddras innan fontänen sätts på plats i mitten av juni 2013.

7. Södra Ljungkullen

8. Utvärdering av snöröjning vintern 2012-2013.

Kostnaderna för snöröjning för år 2013 blir hög. Många klagomål har inkommit, i synnerhet om bristfällig plogning i villaområden. Gatuavdelningen har prioriterat gång- och cykelvägar för att hålla oskyddade trafikanter separerade från bilvägar i så hög utsträckning som möjligt. Förvaltningens uppfattning är att snöröjningen har skötts enligt de riktlinjer som bestämts av tekniska utskottet.

9. Målaskogs cykelväg

Cykelvägen mellan Ryssby och Målaskog ska vara cykelklar den 8 juli 2013. Beläggning utförs och slutförs i augusti 2013.

10. Tidplan för vägen vid Fabriken 4

Under förutsättning att de avtal som krävs undertecknas i tid planeras byggstart till september 2013 och färdigställande till november 2013.

11. Matavfall

Regeringens avfallsproposition är försenad. Detta innebär att Ljungby kommuns upphandling av hushållsavfallsentreprenaden försenas. Upphandling av omhändertagande av hushållsavfall får istället göras för 3+1+1 år.

12. Redovisning av synpunkter

Kommunen införde i början av februari 2013 ett nytt system för hantering av synpunkter från kommuninvånarna. Alla synpunkter samt svar från ansvarig handläggare publiceras på kommunens webbplats. Kultur- och fritidsförvaltningen är tillsammans med tekniska förvaltningen de förvaltningar som får flest synpunkter. Snöröjning, sopning av gator, önskemål om farthinder på villagator och kostverksamheten är sådant som återkommande tas upp av synpunktslämnarna.

13. Synpunkter från Lidhult

Dialogmöten mellan kommunens politiker och tjänstemän och Lidhultsbor har under flera tillfällen anordnats i Lidhult. Många tips och idéer på åtgärder som skulle göra Lidhult med omnejd trevligare och tryggare har kommit fram under dessa möten. Förvaltningen rapporterar till sammanträdet i juni om hur önskemålen kan tillmötesgås.

14. Projektinformation

Byggnationen av Söderleden pågår för fullt. Broarna är färdiggjutna och anslutningar mellan väg och bro ska nu byggas. Byggnation av cirkulationsplatser pågår, bullervallarna sås med gräs. Övrig plantering får vänta till höstkanten för att få bättre förutsättningar att rota sig väl. Efter besiktning kan Söderleden användas av trafikanter i början av oktober.

Sista etappen av Karlsro pågår. Fyllnadsmassor tas från olika grustäkter. En väg på området är klar så att exploatering är möjlig.

Informationsplats för Rosendal ska vara klar till semestern 2013.

Ljungby centrum: Eskilsgatan ska vara klar i november. Lilla Torg blir klart under sommaren 2013. Ombyggnation av Stora Torg inleds den 1 november 2013.

Vittarydskolan får en bättre busshållplats vid skolan, den ska vara klar till skolstart inför höstterminen 2013.

15. Tekniska förvaltningens studieresa 2013

Berörda beslutsfattare ska bjudas in på en studieresa den 13 september 2013. Åsikten, Söderleden, Ljungsjön, räddningstjänstens container för stor skadeplats med mera kommer att förevisas.

16. Meddelanden.

1. Förslag på förbättring av cykelväg mellan Kånna och Ljungby.
2. Trafikverkets synpunkter om cykelväg längs med länsväg 568.

17. Ev övriga ärende