Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
11.30
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

VA- och renhållning

2 Förändring av taxa för trävitt trä. - Pia Davidsson

3 Förlängning av entreprenad för hushållsavfall. - Pia Davidsson

Kostavdelningen

4 Drift av restaurang Åsikten. - Mariana Axelsson, Ottar Warelius

Exploateringsavdelning

5 Nyttjanderättsavtal avseende staty på fastigheten Ryssby 3:2. - Linda Melin

6 Södra Ljungaskolan. (Inga handlingar.)

Gatu- och parkavdelning

7 EU-policy. Beslut om yttrande. - Carina Bengtsson

8 Lokala trafikföreskrifter gällande förbud att färdas i viss riktning till och ut från Bredemads återvinningscentral. - Sonja Edén

Information

9 Utökat skötselavtal avseende Bergastigen i Lagan. - Sylve Wiik

10 Ekonomiinformation; Fastigheter - lokalbank. - Johan Oléhn, Katarina Hildebrand

11 Återrapport om förslag från Lidhult. - Lisa Åberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§41 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

Information om hjärt- lungräddning.

Information om nya medborgarförslag.

Information om rastplats fiskrökeriet.

Information om Klövervägens förskola

Information om blå kiosken

Information om Bergagården

Beslut om samarbete med Svenska kyrkan om byggnation av bårplatser

Ordföranden frågar även utskottet om ekonomiinformationen om fastighetsförvaltning och lokalbank kan utgå från dagordningen.

§42 Förlängning av entreprenad för hushållsavfall

KS2013/0273  346

Förslag till beslut

Tekniska utskottet beslutar att förlänga avtalet för entreprenaden för hushållsavfall i sex månader.

Ärendet

Nuvarande entreprenad för hämtning av hushållsavfall går ut 28 februari 2014. Med bakgrund av den nya propositionen om hushållsavfall, där det ännu finns frågor kvar om kommunens ansvar för insamling av hushållens avfall, matavfall och förpackningar förlängs nuvarande avtal i 6 månader. Detta för att invänta vilken riktning propositionen tar och vilket insamlingssystem kommunen i nästa upphandling behöver ta hänsyn till. Förlängningen av entreprenaden blir till den 1 augusti 2014.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 maj 2013 Tekniska utskottet att förlänga avtalet för entreprenaden för hushållsavfall i sex månader.

§43 Drift av Restaurang Åsikten

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att Ljungby kommun ska driva Restaurang Åsikten i intraprenadform och att arbetsgruppen ska rekrytera en chef, tillika ansvarig för, verksamheten.

Ärendet

Våren 2012 påbörjades upphandlingen av en restaurangentreprenör till Restaurang Åsikten. Orsaken till att lagen om offentlig upphandling är tillämplig i detta fall är p.g.a. de 40 st dygnsportioner som restaurangen skall leverera till det vård- och omsorgsboende som finns på Åsikten.

Upphandlingen av en entreprenör påbörjades utifrån en upphandlingsform som kallas konkurrenspräglad dialog. Upphandlingen annonserades i flera dagstidningar i regionen samt flera allmänna elektroniska databaser för offentliga upphandlingar. Då inga ansökningar om att få delta i den konkurrenspräglade dialogen inkom övergick upphandlingsförfarandet till direktupphandling.

Från februari 2013 har kommunen parallellt jobbat med att leta tänkbara kandidater via olika kontakter. Restaurangen har under uppbyggnad visats för några av dessa kontakter, dock utan resultat.

Tre olika rekryteringsfirmor har kontaktats för att åta sig uppdraget att hitta en tänkbar entreprenör. Av dessa valde arbetsgruppen som tillsatts för att jobba med restaurang Åsikten att gå vidare med Experis då dessa ansågs mest lämpliga utifrån kontaktnät och prisbild.

Vid tekniska utskottets möte den 21 maj 2013 öppnades möjligheten att driva restaurangen i kommunal regi.

Målsättningen är att Restaurang Åsikten ska vara i drift under september 2013. För att uppfylla denna målsättning anser arbetsgruppen att en alternativ driftsform i form av intraprenad föreslås.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 28 maj 2013 tekniska utskottet att besluta att Ljungby kommun ska driva Restaurang Åsikten i Intraprenadform och att arbetsgruppen ska rekrytera en chef tillika ansvarig för verksamheten.

§44 Nyttjanderättsavtal avseende staty på fastigheten Ryssby 3:2

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet avseende del av fastigheten Ryssby 3:2 för uppförande av en staty.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal om nyttjanderätt med Ryssby församling. Genom avtalet upplåter kommunen rätt till församlingen att nyttja en del av fastigheten Ryssby 3:2 i Ljungby kommun för uppförande av statyn Heliga Birte och därmed sammanhängande anordningar. Församlingen anlägger statyn på egen bekostnad och är därmed ansvarig för skötsel, underhåll samt all eventuell skada på statyn. Upplåtelsen, som sker utan vederlag, gäller från och med den 12 juni 2013 tills vidare.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 4 juni 2013 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet avseende del av fastigheten Ryssby 3:2 för uppförande av en staty.

§45 Lokala trafikföreskrifter gällande förbud att färdas i viss riktning till och ut från Bredemads återvinningscentral

Beslut

Tekniska utskott beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2013:11 om förbud att färdas i viss riktning in till och ut från Bredemads återvinningscentral i Ljungby.

Ärendet

På Bredemads återvinningscentral är det idag enkelriktat med infartsförbud vid sydöstra infarten. Detta uppfattas inte alltid av besökare och kunder på återvinningscentralen. Ett önskemål från personalen för att förhindra besvärliga trafiksituationer är att det görs tydligare med fler skyltar och pilmarkeringar i asfalten.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 24 maj 2013 kommunstyrelsens tekniska utskott att besluta om lokal trafikföreskrift 0781 2013:11 om förbud att färdas i viss riktning in till och ut från Bredemads återvinningscentral i Ljungby.

§46 Samarbete med kyrkan kring eventuell byggnation av bårplatser

KS2013/0261  701

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att teknisk chef och socialchef får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om bårplatser.

Ärendet

Socialförvaltningen skriver i januari 2013 att förändrad lagstiftning kring omhändertagande av avlidna förändrat behovet av bårplatser. Detta berör kommunerna genom att kommunen ansvarar för personer som avlider i särskilt boende och personer med hemsjukvård som avlider. Kommunens ansvar sträcker sig från dödstillfället tills den avlidne är kistlagd. I ansvaret ingår såväl ansvar för transporter som arbetsmiljöansvar för inblandad personal.

Ljungby kyrkliga samfällighet har ett antal platser för kistförvaring och liknande, men planerar för om- och tillbyggnad av sina lokaler på skogs-kyrkogården i Ljungby. Samfälligheten har nu behov av att veta kommunens inställning till att förhyra platser. I dagsläget har socialförvaltningen fyra bårplatser, två i Ljungby och två i Lidhult.

§47 Blå kiosken vid Vislandavägen, Kvarnarna 2:1

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra upp med hyresgästerna om uppsägning av hyresavtal och sedan avyttra Blå kiosken.

Ärendet

Hyresgästerna i blå kiosken, på fastigheten Kvarnarna 2:1, har aviserat att de vill säga upp sina hyresavtal. Byggnaden ligger på parkmark enligt plan. Fastighetsavdelningen föreslår att utskottet tillåter att hyresavtalen sägs upp i förtid och att byggnaden avyttras.

§48 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Hjärt-Lung Räddning

All personal inom tekniska förvaltningen har fått en hjärt-lungräddningsutbildning hos räddningstjänsten. Kommunens ledningsgrupp kommer att diskutera vidare om detta kan vara av intresse för andra förvaltningar.

2. Utökat skötselavtal avseende Bergastigen i Lagan

Alternativa sätt att samarbeta vidare med Slussen i Lagan diskuteras. Parkavdelningen får i uppdrag att vidare utreda samarbetet kring Bergastigen.

3. Askaken

Parkavdelningen informerar om att badplatsen vid Askaken ska vara klar att använda till midsommar 2013.

4. Mjälens badplats

Parkavdelningen meddelar att pågående arbeten vid Mjälens badplats ska vara klara till midsommar 2013, även asfaltering.

5. Bergagården

6. Lingbygdens friskola

Representanter från styrelsen för Lingbygdens friskola besöker tekniska utskottets sammanträde för att tillsammans med tekniska utskottet och förvaltningens tjänstemän diskutera övertagande av skollokaler i Södra Ljunga.

7. Klövervägens förskola

Fastighetsavdelningen informerar om en rapport om luktproblematiken på Klövervägens förskola som tagits fram av företaget Conservator. Man har funnit byggtekniska brister som skulle kunna vara upphovet till lukterna. Företaget har tagit fram förslag på åtgärder som kan förbättra inomhusmiljön på förskolan. Efter hand som åtgärder utförs kommer omfattningen av problemen att klargöras.

8. Återrapport om förslag från Lidhult

9. Rastplats vid fiskrökeriet i Hamneda

10. Nya medborgarförslag

Halalslaktat kött i skolbespisningen.

11. Ev Övriga ärenden