Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2010-11-11

Sammanträde 2010-11-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Åke Långh

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Information om införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten - Barbro Ernald

4 Ordinarie sammanträdesdagar för 2011

5 Rådets och arbetsutskottets protokoll

6 Frågan om namnbyte för kommunala handikapprådet. Förslag: kommunala tillgänglighetsrådet - Bengt Karlsson

7 Ljungby kommuns handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 2011-2014 - Bengt Karlsson

8 Information om Åsikten - Björn Eliasson kl. 15.15

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (90 kb)

§7 Information om införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten

Socialchefen informerar om införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet beräknas komma igång under vintern 2011. Barbro Ernald är anställd under ett halvår för att arbeta med införande av LOV.

Valfrihetssystem innebär att den som blivit beviljad hemtjänst ska få välja utförare av tjänsten, den kommunala hemtjänsten eller någon privat utförare som blivit godkänd av kommunen. Tanken med att införa val av utförare är att öka inflyttandet för den enskilde genom att kunna välja den hemtjänst som verkar ha den bästa kvaliteten.

Det finns en referensgrupp som ska vara aktiv i projektet och en projektplan har tagits fram. Samråd har skett med bland annat pensionärsorganisationer, fackliga organisationer och intresserade utförare.

Kommunen bestämmer vilka krav som ska ställas på de privata utförarna/företagen.

Kommunens biståndshandläggare beslutar om vilka insatser den enskilde har rätt att få enligt socialtjänstlagen.

Kommun ersätter företaget/ organisationen för utförd tid. Kommunen kommer att kontrollera de privata utförarna på samma sätt som den kommunala hemtjänsten.

Alla som har hemtjänst har möjlighet att välja utförare.

Företaget kan också erbjuda sina kunder tilläggstjänster, utöver det bistånd som personen beviljats. Tilläggstjänsterna regleras helt och hållet mellan företaget och kunden.

Upphandlingen enligt LOV omfattar service - och omvårdnadsinsatser dagtid vardagar. Kommunen ansvarar för nattjänstgöring.

Utföraren kan välja mellan att ge insatser i hela kommunen eller inom ett eller flera geografiska områden.

Pensionärsrådet anser att de utförare som erbjuder omsorgsinsatser ska kunna erbjuda trygghetslarm. Rådet välkomnar fritt val även inom matdistributionen.

I den efterföljande diskussionen ställs bland annat frågor om sekretess samt vilka kvalifikationskrav som bör ställas på utförarna.

Utförarna ska följa kommunens rutin för tystnadsplikt. Varje personal ska underteckna en förbindelse om att följa tystnadsplikten.

Utföraren ska ha för arbetsuppgifterna tillräcklig och adekvat kompetens. Vid frånvaro ska vikarie tillsättas utifrån samma kompetenskrav som gäller för ordinarie personal.

Representant för SRF vill veta på vilket sätt som projektet samarbetar med handikappföreningar.

Kommunen kommer att inbjuda till informationsmöten om LOV i olika delar av kommunen: Ryssby den 23 november, Ljungby den 25 och 30 november, Lidhult den 1 december och Lagan (datum är ännu inte fastställt). Inbjudan ska annonseras i veckonytt.

Representant för SRF föreslår att minnesanteckningar från dessa möten publiceras på kommunens webbplats.

Många är rädda att antalet vårdare som ska ta hand om den enskilde kommer att öka vid införandet av LOV, säger representant för SRF.

Vården ska utgå från den enskildes behov och det fria vårdvalet kan innebära ett ökat antal vårdare för den enskilde. Samtidigt möjliggör LOV att brukaren får tillgång till fler utförare.

§8 Ordinarie sammanträdesdagar för 2011

Datum för kommunala handikapprådet: den 3 mars och 10 november 2011.

Datum för arbetsutskottet: den 31 mars, 26 maj, 31 augusti, 29 september och 8 december 2010.

§9 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Protokoll från rådets sammanträde den 3 mars samt arbetsutskottets sammanträde den 20 maj och 23 september 2010 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.

§10 Frågan om namnbyte för kommunala handikapprådet

Bengt Karlsson informerar om arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 2011-2014.

Kommunala handikapprådet bör byta namn som är mer anpassat till dagens språkbruk enligt Socialstyrelsen.

Föreningarna uppmanas att lämna förslag på nytt namn till Bengt Karlsson. Alla inkomna förslag ska diskuteras vid arbetsutskottets sammanträde den 7 december.

§10 Ljungby kommuns handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 2011-2014

Bengt Karlsson är sammankallande i den arbetsgrupp som har arbetat fram en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning. I arbetsgruppen har ingått tjänstemän från förvaltningar, kommunala bolag och representanter för handikappföreningarna

Arbetsgruppen har svårt att bestämma vad planen ska heta, säger Bengt Karlsson.

Några förslag på namn är:

”Ljungby kommuns handlingsplan för personer med funktionsnedsättning”

”Handlingsplan för god tillgänglighet i Ljungby kommun”

”Handlingsplan för full tillgänglighet i Ljungby kommun”

”Tillgänglighetsplan i Ljungby kommun.”

Namnfrågan diskuteras. Rådet anser inte att de av arbetsgruppen föreslagna namnen är lämpliga att använda. Det handlar om så mycket mer än tillgänglighet.

Planförslaget ska skickas på remiss. Fram till dess ska vi fundera vidare på namnförslag.

Beslut

Rådet föreslår att kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott beslutar att skicka ut det upprättade planförslaget på remiss till samtliga nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, handikappföreningar, pensionärsföreningar och handikapprådets arbetsutskott.

§11 Information om Åsikten

Björn Eliasson, VD för Ljungbybostäder AB, informerar om det planerade trygghetsboendet Åsikten.

Åsikten kommer att bli ett kombinerat vård- och omsorgsboende/trygghetsboende. Det ska innehålla 40 vård- och omsorgslägenheter och 40 trygghetslägenheter. På bottenplan ska en entré finnas med reception och utsikt över parken.

Projekteringen pågår. Tekniska kontoret har för avsikt att begära in anbud för upphandling av konsulter för projektering av Åsikten i december. Ansvarig tjänsteman är fastighetschef Jan Bernhardsson. Åsikten beräknas stå färdigt för inflyttning år 2012.

Samtliga lägenheter ska sprinklas. Varje lägenhet har en hörnbalkong. Alla lägenheter ska ha en hög tillgänglighet enligt svensk standard för byggnadsutformning. Tillgänglighetskonsult har varit inblandad.

Boendet ska ha en vacker och attraktiv utemiljö – det ska vara en ”Sinnenas trädgård”.

Restaurang ska finnas i bottenplan. Vidare ska det finnas åtminstone en gästlägenhet. I byggnaden ska finnas sänghissar.

Samtliga lägenheter ska utrustas med trygghetslarm.

Parkeringsplatser för tjänstebilar ska anordnas i källaren. Parkering för hyresgäster och besökande ska anordnas inom tomten.

Representant för SDR vill veta om hörselskadade och döva kommer att kunna nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara. Det finns olika tekniska lösningar för detta i dag, säger Björn Eliasson.

Lägenheterna är välplanerade och ljusa och kommer att hålla ljudklass B som står för god ljudstandard.

Lägenheterna ska ha gemensam ingång samt separata ingångar till trapphusen.

Dessa lägenheter är inte lämpade för allergiker och andra särskilt överkänsliga personer. Däremot har vi andra lägenheter som är anpassade för allergiker.

Trygghetsboende är en boendeform för personer över 70 år. När det gäller makar eller sambor räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.

Lägenheterna kommer att fördelas enligt kömetoden. Ljungbybostäder har inga reserverade lägenheter.

___________

Ordföranden tackar kommunala handikapprådet för de gångna åren.