Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2011-03-03

Sammanträde 2011-03-03

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2

1 Förslag till justerare: Egon Rutström

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

4 Val av ordförande och vice ordförande

5 Val av rådets arbetsutskott

6 Information om ordinarie sammanträdesdagar för 2011

7 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun - Linda Melin och Bert Milling

8 Namnbyte på Kommunala handikapprådet (KHR) och handikapplanen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Presentation

Birgitta Bergsten informerar om rådets roll och funktion.

Presentationsrunda genomförs med anledning av nya ledamöter från och med 2011.

§2 Val av ordförande och vice ordförande för tiden 2011-2014

Beslut

Anne Karlsson (S) utses till handikapprådets ordförande.

Lars-Åke Långh, RmA Astma- och Allergiföreningen i Ljungby, utses till handikapprådets vice ordförande.

§3 Val av handikapprådets arbetsutskott

Beslut

Ledamöter och ersättare i handikapprådets arbetsutskott för tiden 2011-2014 utses enligt följande:

Ledamot

Anne Karlsson (S)

Karin Bondeson (M)

Gun Barnesjö, SFF Ljungby Fibromyalgiförening

Lars Tunér, RTP Riksförbundet för Trafik- o Polioskadade i Ljungby

Lars-Åke Långh, RmA Astma- och Allergiföreningen i Ljungby

Ersättare

Carina Bengtsson (C)

Gun Lindell (S)

Hans Hemström, HRF Hörselskadades förening i Ljungby

Anita Jönsson, Sunnerbo Demensföreningen

Egon Rutström, Rörelsehindrade DHR Ljungbyavdelning

Anne Karlsson (S) ordförande

Lars-Åke Långh, vice ordförande

§4 Ordinarie sammanträdesdagar för 2011

Datum för kommunala handikapprådet: den 3 mars och 10 november 2011.

Datum för arbetsutskottet: den 31 mars, 26 maj, 31 augusti, 29 september och 8 december 2010.

Representant för PSO Psoriasis Förening, Lokalförening, Ljungby, föreslår att rådets novembersammanträde förläggs till Kungshögsskolan.

Birgitta Bergsten undersöker förslaget.

§5 Namnbyte på Kommunala handikapprådet (KHR) och handikapplanen

Beslut

Kommunala handikapprådet föreslår kommunstyrelsen att dagens Kommunala handikappråd ändras till Ljungby kommuns tillgänglighetsråd samt att den nya handlingsplanen får namnet Plan för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Ärendet

Vid Kommunala handikapprådets sammanträde den 11 november 2010 § 10 och § 11 diskuterades namnbyte på handikapprådet och handikapplanen.

Beredningen har förslagit namnet Kommunala tillgänglighetsrådet och Handlingsplan för god tillgänglighet i Ljungby kommun.

Via kommunstyrelsens arbetsutskott kommer planförslaget att skickas ut på remiss. Senaste tid för synpunkter på förslaget är den 30 maj 2011.

Kommunala handikapprådets arbetsutskott ska avge ett svar på remissen vid sitt sammanträde i maj.

Ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott (14/6), kommunstyrelsen (21/6) och därefter till kommunfullmäktige (30/8) för slutligt beslut.

Martin Edberg från Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum i Kronoberg kommer att berätta om den nya FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning innan planen beslutas av kommunfullmäktige.

§6 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

Ärendet

Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge riktlinjer om vilka bostäder som behövs vid framtida bostadsplanering och byggande samt klargöra kommunens ansvar och roll.

Förslaget gås igenom och följande synpunkter framförs:

För några år sedan gjordes en stor inventering av tillgängligheten i kommunen. Resultatet av inventeringen bör beaktas i bostadsförsörjningsprogrammet.

Ta med alla orter i tabellen på sidan 27 under rubriken ”Behov av lägenheter under perioden 2010-2020”

Tekniska kontoret vill ha synpunkter på förslaget senast den 9 mars 2011.

Lars-Åke Långh ansvarar för samordning och inlämning av föreningarnas synpunkter.