Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2012-03-01

Sammanträde 2012-03-01

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Tunér

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Information från Larm & teknik - Lotta Hedman och Anette Jandero

4 Information från plankontoret

5 Information om tillgänglighetsanpassning av Mjälens badplats - Jan-Inge Roubert

6 Information/diskussion om den nya tillgänglighetsplanen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Extra ärenden: Information om centrum samt information om projekt Slussen.

§2 Information från Larm & teknik

Lotta Hedman informerar om trygghetslarm och svarar på frågor.

Larm & teknik ansvarar för att installera och serva trygghetslarm.

Av de cirka 700 trygghetslarm som är i bruk i kommunen är det stora flertalet utvecklade för den traditionella fasta analoga telefonin. Det finns även trygghetslarm som går via GSM-nätet och inte behöver fast telefoni för att fungera. Om man vill säga upp sitt fasta telefonabonnemang och installera GSM-larm då får man betala hela kostnaden själv.

Trygghetslarmet består av en dosa som kopplas till huvudjacket till brukarens telefon. Med ett trygghetslarm kan brukaren komma i kontakt med hemtjänstens undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt och få hjälp om något oväntat skulle inträffa. Trygghetslarm åtgärdas inom en timme. Personalen kan också kontakta ambulans om man behöver detta.

Det är mycket viktigt att trygghetslarmen fungerar som de ska. För att trygghetslarmet ska fungera gör kommunen en tyst kontroll av larmet varje dygn. Trygghetslarmen är beroende av att de fasta telefonförbindelserna fungerar. När det är fel på telefonin fungerar inte heller trygghetslarmet. Hemtjänsten sätter in extra resurser och ökar tillsynen under tiden som larmen inte fungerar.

Trygghetstelefoner har under lång tid utvecklats för, och enbart fungerat med, analog telefoni. Nu kommer dock den analoga telefonin att avvecklas i snabb takt och nya alternativ måste fram. Idag erbjuder flera leverantörer trygghetslarm som är anpassade för en digital miljö. Kommunen kommer att beakta detta i samband med ny upphandling av trygghetstelefoner.

Trygghetslarmet fungerar inte med alla teleoperatörer. Byte av operatör för hushållet kan påverka trygghetslarmets funktion. Olika operatörer kan ha olika tekniklösningar och abonnemangsformer som kan innebära begränsningar för trygghetslarmens funktion. Det är därför av största vikt att innehavaren underrättar oss före eventuellt byte av operatör om förändringar sker i teleutrustningen efter installation.

Om man har trygghetslarm krävs det även att man har en nyckelgömma. En nyckelgömma är en låst tub som installeras under låset på vårdtagarens ytterdörr. I den stöldsäkra tuben förvaras sedan husnyckel. Nyckelgömmans teknik gör att personalen snabbt kan vara på plats och att nyckeladministrationen blir enklare och säkrare.

Trygghetslarm har, framför allt utanför hemmet, en begränsad räckvidd. När vi installerar larmet så kontrollerar vi larmklockans räckvidd för att säkerställa att larmet fungerar i just din bostad. Det finns också trygghetslarm med inbyggd GPS, som alltså också fungerar utomhus men vi har inte fått någon förfrågan ännu.

§3 Information från plankontoret

Henrik Johansson informerar om aktuella planer.

En ny detaljplan ska tas fram för järnvägsområdet. Detaljplanen ska bland annat ligga till grund för Fabriksgatans förlängning till Stationsgatan, flytt av godsmagasinet, förnyelse av Salutorget, ny busstation, nya gång- och cykelvägar längs med Skånegatan, Stationsgatan och Fabriksgatan samt genom Garvaren. Detaljplanen kommer troligtvis att delas upp till två detaljplaner efter samrådet.

Förslaget är att godsmagasinet flyttas och placeras mitt emot musikskolan. Syftet är att få en mer enhetlig miljö.

Fler parkeringsplatser kommer att anläggas för ICA Maxi och ny gång- och cykelväg på den före detta banvallen. En ny rondell ska byggas in mot ICA Maxi från Ågårdsvägen.

Rune B. Johanssons gata kommer att göras om till gårdsgata och en parkeringsplats anläggs på en del av järnvägsområdet. Planområdet ligger i centrum vid Ågårdsvägen strax norr om posthörnan.

Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet.

Vi håller på och jobbar med avloppsfrågan.

Det är viktigt att krav på tillgänglighet ställs när man planera och bygger i kommunen.

§4 Information om tillgänglighetsanpassning av Mjälens badplats

Jan-Inge Roubert informerar om tillgänglighetsanpassning av Mjälens badplats.

Tillgänglighetskonsluten Maarit Lundwall har varit inkopplad i ärendet.

Upphandling pågår. Arbetet beräknas komma igång vecka 14 och det ska vara klart vecka 23. Eventuellt överklagande kan fördröja processen i ett antal månader.

Jan-Inge Roubert visar en ritning på bryggan och en karta som visar läget. Det kommer att innebära en förbättring för hela området.

§5 Information om centrum

Vi har delat upp centrum i olika etapper, säger Per Mårtensson. Eskilsgatan med början från Drottninggatan till Axellhuset och Lilla torg är första etappen. Det som är planerat är byte av markbeläggning, träden byts ut samt att belysningen byts mot vajerbelysning.

När Eskilsgatan och Lilla torg är klart är planen att påbörja Stora torg. Därefter vänder vi oss mot Föreningsgatan och Kungsgatan.

Om ett par veckor är det dags för byggstart. Det är ett stort projekt och en stor utmaning. Arbetet beräknas pågå omkring 3-4 år.

Tillgänglighetskonsluten Maarit Lundwall har varit inkopplad i ärendet.

Vi kommer fortlöpande att informera om arbetets fortskridande och framkomlighet på kommunens webbsida och anslagstavlor samt i veckonytt.

Upphandlingen av den offentliga toaletten är klar. Företaget Flybo vann upphandlingen och Tekniska kontoret har skickat in ansökan om bygglov för toaletten. Placeringen av toaletten föreslås bli vid Stationsgatan öster om Stationsgrillen.

§6 Information/diskussion om den nya tillgänglighetsplanen

Arbetsutskottet har diskuterat hur man konkret kan arbeta med tillgänglighetsfrågor utifrån den nya planen, säger ordföranden.

Det är viktigt att inte uppehålla sig vid fysiska hinder utan faktiskt arbeta med ett djupare innehåll. Det handlar om att se till att tillgänglighetsplanen blir levande, vi har mycket att göra.

Jag vill att arbetsutskottet systematiskt och aktivt arbetar med planen och bjuder in gäster som kan redovisa hur arbetet framskrider.

Nu har vi beredningsmöte den 6 mars och kommer då att lägga ett förslag till strategi på områden som vi kommer att följa upp under 2012.

Kom gärna med egna förslag och synpunkter.

§7 Information om projekt Slussen

Slussen i Lagan (f.d. Gunnarssons Möbler) är ett socialt projekt som erbjuder en rad aktiviteter för många olika människor, säger Kjell Emanuelsson.

Vi har ungefär 160 medlemmar och ett 70-tal som arbetar helt ideellt.

Projektet går ut på att hjälpa människor till en ny chans genom att ta emot personer från arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan för arbetsträning. I dag har vi15 personer som arbetstränar.

Målgruppen kommer även att innefatta personer med funktionsnedsättning. Någon form av rehab - center kommer att finnas där vi erbjuder stöd i form av hjälp till självhjälp utifrån behov.

Bland annat bedriver Slussen en mycket populär second-handbutik, fixarservice, syverkstad, snickeri.

Men det finns många fler idéer. Vi kommer att bygga en så kallad Pilgrimsträdgård på ca 3 000 kvadratmeter. Dessutom finns planer på att öppna en avdelning på Bredemads återvinningscentral för att ta emot föremål som inte behöver slängas.

Hör gärna av er om ni har idéer och tankar.

§8 Arbetsutskottets protokoll

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 8 december 2011 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.

Inga synpunkter framfördes.

Ordföranden avslutade mötet.