Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2012-11-08

Sammanträde 2012-11-08

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2

1 Förslag till justerare: Hans Hemström

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

4 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

5 Information om snöröjning - Per Mårtensson

6 Information om kollektivtrafiken - Ronnie Wallin

7 Information om bostadsanpassningsbidrag - Pernilla Svensson

8 Att vara barn med funktionsnedsättning i Ljungby kommun, information från barn- och utbildningsförvaltningen - Birgitta Bergsten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§8 Ändring av föredragningslistan

Ärende 5 föredras av Maritha Davidsson, ärende 6 av Göran Lundberg.

Ärende 7 på dagordningen Information om bostadsanpassningsbidrag utgår och ersätts av information om kommunens ekonomi – Magnus Johansson.

§9 Tillgänglighetspris 2012

Ljungby kommuns tillgänglighetspris är en del av den tillgänglighetsplan som antogs av kommunfullmäktige i augusti 2011, säger ordföranden. I år är det första året som priset delas ut. Tanken är att priset ska delas ut varje år för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället.

Nomineringen har skett via webben och flera butiker har nominerats till tillgänglighetspriset 2012. Arbetsutskottet har föreslagit att tillgänglighetspris 2012 tilldelas Lilla skafferiet med följande motivering: Lilla Skafferiet har flyttat till en ny, ljus lokal med bättre tillgänglighet och har full tillgänglighet för alla både utanför och inne i butiken.

Ordföranden tackar också Björn Eliason, vd för Ljungbybostäder. De har varit med och hjälpt till att öka affärens tillgänglighet.

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet Ann-Charlotte Wiesel (M) gratulerar från kommunen.

§10 Ordinarie sammanträdesdagar 2013

Rådet fastställer sammanträdesdagar för 2013 enligt nedan:

Datum för kommunala tillgänglighetsrådet: den 1 mars och 8 november 2013.

Datum för arbetsutskottet: den 29 mars, 24 maj, 30 augusti, 4 oktober och 6 december 2013.

§11 Information om snöröjning

Snöröjning kommer att ske på samma sätt som i fjol, säger Maritha Davidsson. Särskilt skyltade handikapplatser får inte användas för avstjälpning av snömassor. Vi kommer att kontakta Ljungbybostäder angående detta.

Fråga: Finns det möjlighet att synskadade får information om begränsad tillgänglighet via SMS?

Vi har ännu inte fått en lista på telefonnummer för föreningarna, säger Maritha Davidsson.

Ordföranden föreslår att frågan hänvisas till utskottet.

§12 Information om kollektivtrafiken

Göran Lundgren informerar om trafikprojektet ”Åk tillsammans i Ljungby kommun – öppen trafik för alla”.

Projektet innebär att kommunen erbjuder de som bor i Ljungby kommun samordnade sjukresor, färdtjänst och kollektivtrafik.

Man blir hämtad vid dörren till sin bostad oavsett var man bor i kommunen och man har fyra hållplatser att välja att åka till: Ljungby lasarett, vårdcentralerna Kungshögen och Sländan, Ljungby busstation och Ljungbystopp. Ytterligare en busshållsplats kommer att finnas på Föreningsgatan från och med den 1 december.

Resorna omfattar hela Ljungby kommun och gäller endast vardagar. Resorna gäller inte för ungdomar (under 20 år) eller de som har skolskjutskort.

Projektet löper fram tills mars 2013 med eventuell förlängning och ska därefter utvärderas.

Inkomna frågor med svar kommer att publiceras på nätet.

Vi ska göra broschyren tydligare och eventuella fel ska rättas till.

Ett önskemål från föreningar är att broschyren ska finnas inläst.

§13 Information om kommunens ekonomi

Magnus Johansson, ekonomichef informerar om kommunens ekonomi.

Kommunens nämnder och förvaltningar redovisar ett underskott på ca 20 miljoner kronor. Den prognos som ekonomiavdelningen tagit fram pekar på att årets resultat kommer att sluta på ca +28 miljoner kronor.

Det som räddar kommunens resultat i år är en engångsutbetalning från AFA försäkring på 27 miljoner kronor. Utan dessa pengar hade kommunen stått inför risken att göra ett nollresultat eller kanske till och med gå med förlust.

Skatten kommer att höjas med 50 öre från årsskiftet. Höjningen innebär en ökning av skatteintäkterna med ca 23 miljoner kronor.

Rådande lågkonjunktur påverkar oss också. Intäkterna för kommunen ökar inte i samma takt som kostnaderna. Kommunens investeringsnivå är hög. Stora ekonomiska utmaningar väntar de kommande åren.

§14 Att vara barn med funktionsnedsättning i Ljungby kommun, information från barn- och utbildningsförvaltningen

Målsättningen är att alla barn ska kunna gå i den vanliga skolan och få den hjälp som behövs i det vanliga klassrummet.

Här i Ljungby går barn med funktionshinder i vanlig förskola. Ingen av förskolorna har någon form av specialinriktning. Föräldrarna har möjlighet att fritt välja vilken förskola barnen ska gå i. Oftast går barn på den skola som är närmast hemmet.

Anpassning av skollokaler sker efter de aktuella behov som finns.

Det är elevassistenten som hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd. Skolan ger ingen hjälp även om man har diagnos. Det är behovet av stöd som styr.

Barn och unga som har en utvecklingsstörning och inte kan gå i grundskolan eller gymnasieskolan kan gå i särskola.