Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Åke Långh

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Information om bostadsanpassningsbidrag - Pernilla Svensson

4 Information om centrumplanen - Maritha Davidsson, Bengt Karlsson

5 Information om brottsförebyggande rådet - Susan de Freitas

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Extra ärende: Handlingsplan för tillgänglighet – uppföljning.

§2 Information om centrumplanen

Bengt Karlsson och Maritha Davidsson informerar om centrumplanen.

Planerna på att bygga om stora delar av centrala Ljungby fortsätter. Målet är att skapa ett attraktivt och levande centrum med bra trafikmiljö.

Nästa steg blir nu att börja bygga om Stora Torget. Stora Torg och södra järnvägsområdet byggs ihop i ett plan för så kallat gångfartsområde, det vill säga långsam och sparsam trafik med plats för gående. Det ska finnas plats för uteserveringar i solen och det blir färre parkeringsplatser. Därför byggs även en ny gata mellan Stationsgatan och Fabriksgatan med syfte att leda bort trafiken från Stationsgatan till Skånegatan.

Bland annat kommer man att införa ett gångstråk med betongplattor som skär tvärs igenom torget och flyttbara blomsterurnor kommer att göra att torgets storlek kan anpassas, beroende på hur mycket yta man behöver för till exempel olika evenemang.

Även Hammarrondellen och området för bussterminalen byggs om.

Byggstart för Stora Torgs ombyggnad är planerad till hösten 2013.

När det gäller tillgänglighetsfrågor så anlitar vi Maarit Lundwall, tillgänglighetskonsult i Kronoberg.

§3 Information om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är avsett för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i din bostad.

Bostadsanpassningen regleras av lagen om bostadsanpassning (1992:1 574).

Bidraget kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att klara av att ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och sköta sin hygien. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Bidraget är till för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt förmåga att förflytta sig, nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller psykisk funktionsnedsättning. Det går inte att få bidrag vid en tillfällig funktionsnedsättning.

Ansökningsblankett finns att hämta på Ljungby kommuns hemsida, www.ljungby.se under rubriken ”Boende och byggande”.

Till ansökan skall ett intyg bifogas. Intyget utfärdas av sakkunnig, oftast arbetsterapeut eller sjukgymnast, som på sitt tjänsteansvar bedömer hur angeläget det är att en åtgärd utförs och motiverar sitt ställningstagande. Det ska finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och den sökta åtgärden som ska vara så stark att åtgärden kan bedömas som nödvändig med hänsyn tagen till funktionsnedsättningen.

§4 Information om brottsförebyggande rådet

Susan de Freitas informerar om brottsförebyggande rådets verksamhet.

Det brottsförebyggande rådets uppgift är att sprida kunskap om och inspirera till ett förebyggande förhållningssätt inom områdena brott, trygghet och folkhälsa.

Susan vill gärna genomföra en trygghetsvandring tillsammans med föreningarnas representanter.

Frågan kommer att tas upp på maj-sammanträdet i arbetsutskottet.

§5 Handlingsplan för tillgänglighet - uppföljning

Vid mötets öppnande uppkom frågan om uppföljning samt inrapportering av genomförda åtgärder i handlingsplanen. Det är viktigt att en löpande uppföljning görs vid rådets möten.

Arbetsutskottet har diskuterat frågan, säger ordföranden. Det är viktigt att regelbundet göra en uppföljning av handlingsplanen och bocka av att åtgärderna blir utförda. Arbetet med handlingsplanen är en pågående process.

Representanter för förvaltningar ska träffas för ett uppföljningsmöte den 3 april. Vi återkommer med en redovisning vid novembersammanträdet.

Mycket är gjort och fortfarande återstår en del åtgärder som vi ska göra. En del åtgärder återkommer årligen. Exempel på sådana åtgärder är årlig dag på biblioteket (exakt datum för 2013 är ännu inte fastställt).

Vi har gjort vår första uppföljning av handlingsplanen och vi ser att många åtgärder har genomförts, säger Maritha Davidsson från tekniska förvaltningens planeringsavdelning.

Det finns önskemål om att årets tillgänglighetspris ska delas ut i samband med biblioteksdagen. Frågan kommer att tas upp på maj-sammanträdet i arbetsutskottet.

Fråga: Vilken respons/återkoppling får ni från verksamheter när det gäller tillgänglighetsfrågor?

Tillgänglighetsfrågor ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten inom kommunens nämnder, säger Marie Elm-Ågren.

§6 Avtackning

Marie Elm-Ågren går vidare på nya uppdrag och tackar för denna tid i rådet.