Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-02-13

Sammanträde 2007-02-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

(Gruppmöten i Stora resp. Lilla Konferensen från kl. 14.00)

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2007-01-16

5 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslutsärenden

6 Uppdragsbeskrivning för äldreförvaltningens kostsamordnare och kostprojekt

Utsändes
DNR: 11/2007

Handläggare: Marita Åkersten 08-508 36 215
Birgitta Persson 08-508 36 213

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2006.

8 Uppföljning av stadsdelsnämndernas handlingsplaner och säkerhetsföreskrifter för hur anställda ska agera när äldre utsätts för övergrepp.

Utsändes
DNR: 13/2007

Handläggare: Git Skog 08-508 36 217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 1/2007-01-11 samt 2/2007-02-01

10 Kompetensfondens utbildning inom äldreomsorgen

- Annika Jalap Hermansson informerar muntligt

11 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat den 26 februari 2007
Ewa Samuelsson Berit Kruse

Ordförande Ewa Samuelsson (kd)

Vice ordförande Leif Rönngren (s) tom § 10

Ledamöter
Olle Andretzky (m)
Carolin Ludvigsson (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Berit Kruse (s)
Norma Aranda de Gutiérrez (s)
Margareta Johansson (v)
Eivor Karlsson (mp)

Tjänstgörande ersättare
Kitty Ericsson (m)
Louise Åstrand (m)
Tünde Kovach (m)
Henry Holmström (s)
Catarina Carbell (s) fr § 11

Ersättare
Ralph Svalstedt (m)
Diana Wallhager (fp)
Carina Franke (kd)
Olle Palmborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Mujde Rashid (v)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)

Frånvarande: Birgitta Holm (m), Bengt Lagerstedt (m), Marie Ljungberg Schött (m), Lars-Åke Henriksson (s), EvaMargareta Nyhlén (m), Inga-Lill Björck (Kommunal) närvar som fackrepresentant.

Dessutom var förvaltningschef Gunnel Rohlin, enhetschef Raili Karlsson, utredare Lars B Strand, projektledare Annika Jalap Hermanson, strateg Marita Åkersten, kostsamordnare Birgitta Persson, praktikant Anja Sedell, kanslichef Patric Rylander samt nämndsekreterare Göran W Edenberg närvarande.

§1 Närvarande

Noterades närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Berit Kruse utsågs att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes äldrenämndens protokoll 1/2007-01-16, vilket justerats 2007-01-18.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ordföranden anmälde skrivelse ”Redovisning av antalet yngre personer i äldreboenden etc” för beredning inom förvaltningen

att återkomma till äldrenämnden med en aktuell redovisning av hur många yngre personer i Stockholms stad som bor på äldreboenden eller deltar i dagverksamheter för äldre.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser

Ordföranden aviserade diskussion med gruppledarna om form för anmälan av inkomna skrivelser.

Utgångspunkten är ett en postlista uppdateras samt att inkomna skrivelser finns tillgängliga i en pärm i anslutning till sammanträdet.

§6 Uppdragsbeskrivning för äldreförvaltningens kostsamordnare och kostprojekt

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande diarienummer 11/2007

Yrkande

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmälde ett förslag till beslut:

Äldreförvaltningens förslag godkännes med tillägget:

Maten bör vara producerad så nära de gamla som möjligt – lokala kök. Helst ekologiskt odlade produkter. Stopp för dåliga matlådor

Maten bör vara anpassad efter de äldres önskemål och sammansättning. Gemensamma lokaler och måltider i t ex servicehus. Kostprojektet bör även innefatta de äldres sociala situation när de intar sitt huvudmål. Detta eftersom många gamla är ensamma och önskar sällskap under måltiden. Sällskap under måltiden, där så önskas, får ofta till följd att de äldre äter bättre.

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden anmälde ett särskilt uttalande för (s):

Vi är glada att den nya majoriteten väljer att behålla Kostprojektet som startade under förra mandatperioden med stöd av Kompetensfonden. Slutrapporten visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling bland stadens personal som arbetar med mat och handhar kostfrågor. Rapporten visar också att Kostprojektet har fyllt en viktig funktion.

Det anges i ärendet att det ska utarbetas en detaljerad projektplan för kostprojektet och att det av den kommer att framgå hur uppföljningar ska genomföras. Vi utgår ifrån att den detaljerade projektplanen kommer upp till nämnden för beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Slutrapporten Säker & Bra mat – i stadens verksamheter visar på vikten av fortbildning/utbildning inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten vad gäller mat och matsituationen för äldre. Det gäller såväl utveckling av matkvaliteten som de sociala aspekterna kring matsituationen och när man behöver hjälp att äta.

De två sista områdena har inte lyfts fram tillräckligt i rapporten. Det utbildningspaket som tagits fram när det gäller ät- och sväljsvårigheter är ett viktigt redskap för att motverka undervikt och avmagring.

Förutsättningar för att rapportens intentioner ska kunna genomföras är att medel för utbildnings- och vikariekostnader avsätts.

Beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning för förvaltningens kostsamordnare och kostprojektet.

Ordföranden anmälde därtill ett för (kd), (m), och (fp) gemensamt särskilt uttalande

Kosten och måltidsupplevelsen är områden som prioriteras av den nya majoriteten. Som ett uttryck för detta inrättades en särskild kostenhet i budget 2007 vid äldreförvaltningen. Syftet är att lyfta kostarbetet, öka kunskaperna och sprida de många positiva exempel som finns i Stockholms stad, men också på andra platser i landet.

I det aktuella ärendet presenteras uppdragsbeskrivningen för kostprojekt och kostsamordnare. Utöver detta vill majoriteten särskilt understryka betydelsen av att erfarenheterna från kostprojektet och från stadens eget arbete med kost och måltidsupplevelse även delges andra utförare.

Rapporter, utvärderingar och uppföljningar bör så brett som möjligt göras offentliga och tillgängliga för alla som intresserar sig för, eller arbetar med frågor om kost, nutrition och måltidsupplevelse.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp) med hänvisning till sitt förslag.

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2006

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande diarienummer 12/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

  1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2006.

  2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

§8 Uppföljning av stadsdelsnämndernas handlingsplaner och säkerhetsföreskrifter för hur anställda ska agera när äldre utsätts för övergrepp

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande diarienummer 13/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

  1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning av kommunstyrelsens uppdrag samt
  2. hemställer att kommunstyrelsen ger äldrenämnden i uppdrag att utarbeta stadsövergripande instruktioner för anmälan om missförhållanden enligt SoL kap. 14 § 2

§9 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2007-02-01 samt förslag till rutin för justeringsordning.

Förslag

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) får nämndhandlingarna samtidigt som äldrenämnden, för att kunna lämna eventuella synpunkter på ärendena innan nämndens beslut. För tids vinnande mailar sekreteraren ett protokollsutkast till justerarna, varefter slutversionen kan bekräftas för utskick och påskrift i efterhand.

Det är justerarnas önskemål att underskriften kan administreras i efterhand som cirkulationspost. Därmed hinner nämnden ta del av KPR synpunkter innan beslut.

Beslut

  1. Äldrenämnden beslöt att lägga anmälan om det justerade protokollet till handlingarna samt

  2. godkänna föreslagen protokollslogistik för KPR.

§10 Kompetensfondens utbildning inom äldreomsorgen

Projekt Annika Jalap-Hermanson informerade.

Nämnden önskade utskrift av visade OH-bilder, vilket ska ordnas.

§11 Beslut fattade enligt delegation

§12 Förvaltningschefens information

Utdelades material:

· Återstående utbildningsbehov inom äldreomsorgen

· ”Aktuellt om äldreomsorgen” november 2006 (SKL)

· Protokoll – Branschråd 2006-12-05

· Kompetensfonden: Vårdbiträdesutbildning (R)

· Kompetensfonden: Grundutbildning med språkstöd (U)

· Kompetensfonden 2003, 2004, 2005, 2006.

· PM: Stockholms stads beviljade stimulansmedel 2006 för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

· Praktikanter till stadsdelsförvaltningarna. Behövs bra sätt för att möjliggöra praktik.

§13 Övriga frågor

· Ordföranden aktualiserade behov av flytta fram datum för ÄN majsammanträde.

Beslut

Äldrenämndens majsammanträde äger rum den 22 maj kl. 15.00.

Konsekvensförskjutning av utskick och KPR majsammanträde.

· Regeringen har beslutat att fördela medel till kommuner och landsting för en bättre äldreomsorg. Stockholms stad får ~84 Mkr och Stockholms läns landsting ~82 Mkr. Ansökan kan göras inom vissa områden s.s läkemedelsgenomgångar, demensvård, förebyggande arbete, rehabilitering, kost och det sociala innehållet. Anvisningar för detta arbete kommer. Samverkan med landstinget är viktigt liksom att enskilda utförare får deltaga. Uppföljning kommer att ske av socialtjänsten.

· Informerades om teatersällskapet ”Spotlight”, med föreställningen ”Finn 25 fel”, vilken man vill testa på äldrenämnden vid tillfälle.