Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-06-10

Sammanträde 2008-06-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

(Gruppmöten i Stora resp. Lilla Konferensen från kl. 14.00)

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2008-05-13

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Bordlagt 2008-05-13

DNR: 105-131/2008

Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revisorernas årsrapport 2007 för äldrenämnden

DNR: 122-121/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Stadsövergripande gemensam IT-service, remiss

DNR: 105-135/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Granskning av privata hemtjänstföretag i Stockholm, skrivelse från vice ordföranden Leif Rönngren (s)

DNR: 113-166/2008

Handläggare: Christina Österling Telefon: 08-508 36 214

9 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

DNR: 106-156/2008

Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Månadsrapport per den 30 april 2008

Senare

DNR: 201-170/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

11 Sammanställning av stimulansbidrag för anhörigstöd

DNR: 119-158/2008

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 De Dövas förening, bidrag

Senare

DNR: 420-75/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Departementspromemoria om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående (Ds 2008:18)

Kontorsyttrande för kännedom

DNR: 106-144/2008

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre

DNR: 420-169/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 6/2008-06-03

Mailas till nämnden 2008-06-05
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2008-06-03

Mailas till nämnden 2008-06-05


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av delegationsbeslut

18 Postlista per den 23 maj 2008

19 Förvaltningschefens information

* Äldreförvaltningen informerar om upphandlingar
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 6/2008-05-13
justerats 2008-05-14.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls en skrivelse samt ett framfört tack under övriga frågor.

Med dessa tillägg fastställs dagordningen.

§5 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-131/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Diana Wallhager (fp) ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) samt ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler instämmande.


Äldrenämndens beslut

  1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut,

  2. att därutöver anföra:

Det är positivt med föreskrifter som syftar till att göra gränsdragningen och ansvaret mellan kommun och landsting tydligare. Det tydliga målet, att den enskilde på ett smidigt och säkert sätt ska få den insats han eller hon är i behov av från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt att underlätta samarbetet mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och den enskilde, är bra och sätter den enskilde i centrum. Vi vill dock betona några synpunkter som vi anser är särskilt angelägna.

Regelverket bör utformas så att det ger stöd i gränsdragningsfrågor men samtidigt lämnar ett stort utrymme för kommuner och landsting att skapa egna lösningar, både centralt och lokalt.

Egenvård kan vara ett ganska vitt begrepp som redan till viss del utförs av exempelvis kommunal hemtjänst. När det gäller egenvård som står sjukvården nära är vi tveksamma till om den traditionellt kommunalt finansierade äldrevårdens medarbetare har juridisk rätt att utföra den och om de har kompetens och kunskap att kunna utföra den på rätt sätt när den enskilde inte själv kan. Ska de ändå utföra sådan egenvård anser vi att det är av avgörande betydelse att sjukvården finns tillgänglig för att ge råd och stöd och att de också genomför uppföljning och, när så är aktuellt, avslut av egenvård.

Den juridiska ansvarsfrågan måste vara helt klarlagd. I de fall den enskilde själv kan utföra egenvården är det inga problem men det måste vara tydligt vad som får utföras och av vem utan att delegation ges från hälso- och sjukvården när den enskilde inte själv kan utföra egenvården.

Om gränsdragningen mellan kommun och landsting förändras i någon större omfattning genom att hälso- och sjukvård omdefinieras till egenvård är det angeläget att också finansieringsfrågan blir löst på ett sätt som inte drabbar andra enskilda i behov av hjälp.

§6 Revisorernas årsrapport 2007 för äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr: 122-121/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som yttrande över revisionskontorets ”Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2007” och ”Årsrapport 2007”.

§7 Stadsövergripande gemensam IT-service, remiss

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-135/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Diana Wallhager (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler därtill ett särskilt uttalande.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler, med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamoten Eivor Karlsson (mp), ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen ” Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service”.

Särskilt uttalande

Det är positivt med en stadsövergripande gemensam IT-service som syftar till att bidra till att realisera kommunfullmäktiges inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och att nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter. Liksom äldreförvaltningen vill vi understryka vikten av en nära samverkan med verksamheterna för att därigenom tillgodose verksamheternas behov. Det är också viktigt att tydligt informera verksamheterna om när IT-system stängs ned för uppgraderingar och liknande, så att informationsöverlämning mellan olika personalkategorier och arbetslag kan fungera på ett säkert sätt.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Leif Rönngren m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

Äldrenämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar äldreförvaltningens synpunkter att IT-servicen ska finnas geografiskt nära arbetsplatsen och befarar att en centralisering av servicen inte kommer att kunna tillgodose lokala behov i tillräcklig utsträckning. Kostnaderna för förvaltningens nuvarande lösning är mycket rimliga. Vi instämmer i frågan om vilken kostnad en central lösning kommer att innebära för äldreförvaltningen. Inga fakta i underlaget styrker att det kommer att bli billigare än idag.

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central helpdesk möjligen vara ett komplement.

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är, enligt socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande i remissomgången, på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten.

Vi säger självklart nej till majoritetens planer att konkurrensutsätta serviceförvaltningen. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Granskning av privata hemtjänstföretag i Stockholm, skrivelse från vice ordföranden Leif Rönngren (s)

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-166/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Skrivelsen besvaras med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) gör ett


särskilt uttalande:

Det är bra att förvaltningen föreslår att man ska börja göra årliga kontroller av avtal, i samband med upphandlingar, som löper ett år i taget. Men det är lika allvarligt att detta inte har gjorts tidigare. I samband med dessa kontroller vill vi att förvaltningen återkopplar resultatet till äldrenämnden. Vi anser också att förvaltningen bör undersöka möjligheterna att kontrollera inbetalningar av skatter och sociala avgifter oftare än en gång per år.

Vad gäller verksamhetsuppföljningen som man genomför årligen, anser vi att det är anmärkningsvärt att man i samband med uppföljningen tidigare inte har kontrollerat skatter, avgifter, registrering och försäkringar. Utredningar av ekobrottsmyndigheten ska inte vara den enda anledningen till att man börjar undersöka en utveckling av uppföljningen. Detta bekräftar att grunden i uppföljningen har varit bristfällig och inte systematiserad. Det är viktigt att det som framkommer av uppföljningen också kopplas till stadsdelsnämnderna.

§9 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-156/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Diana Wallhager (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) samt Eivor Karlsson (mp) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Leif Rönngren m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

Avslå förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

I första omgången av centralupphandling av entreprenaddrift, upphandlades 14 boenden. Nu föreslår man att ytterligare 11 boenden ska genomgå samma process. Detta sker i ett skede då den borgerliga majoriteten har sett den osäkra utvecklingen inom äldreomsorgen med personalnedskärningar, ökad personalomsättning och budgetunderskott inom äldreomsorgen under 2007.

Att centralisera äldreomsorgen på det här sättet, medför många risker. Genom att fortsätta centralupphandla boenden släpper kommunen inte bara ifrån sig driften utan även stora delar av kontrollen av boendena. I ett sådant läge kan kommunen varken garantera kvaliteten av vården eller nivån på personalens kompetens. Inte heller kan kommunen övervaka och styra utvecklingen på marknaden av utbudet på äldreboenden. Vi anser att ansvaret bör vara lokalt och att boendena är kvar och utvecklas i kommunal regi. Om det finns skäl att upphandla ska stadsdelsnämnderna vara suveräna att fatta besluten.

Under denna mandatperiod kommer den borgerliga majoriteten ha upphandlat cirka 60 äldreboenden, vilket motsvarar nästan samtliga kommunala äldreboenden i staden. Med andra ord kommer detta att leda till att det blir allt fler stadsdelar som kommer att gå samma öde till mötes som Kungsholmens och Älvsjös stadsdelsnämnd, med inga kommunala boendealternativ kvar att välja. Att den borgerliga majoriteten i samma anda tala om mångfald och valfrihet för de äldre är lurendrejeri och oansvarigt. Ökad valfrihet för den enskilde är i grunden bra, men då måste det också finnas kommunala alternativ om valet ska vara reellt. De borgerligas iver att upphandla tycks vara mer primär än de äldres verkliga möjligheter att välja bland både kommunala och andra boendealternativ.

En annan aspekt som kan komma att bli betydelsefullt för stadsdelarna, är att de vård- och omsorgsboenden som drivs av privata utförare inte kan avvecklas eller omstruktureras av staden under avtalsperioden, även om att man finner att det finns ett sådant behov i en specifik stadsdel. Däremot går detta att ordna i de boenden som drivs i kommunal regi. Men när de kommunala alternativen sakta försvinner, hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, så kan inte kommunen tillgodose detta behov förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren. Med andra ord är ärendet motsägelsefullt och det finns stora och viktiga frågeställningar som inte är utredda. Med uteblivet kommunalt utföraransvar kan man inte tala om valfrihet.

§10 Månadsrapport per den 31 maj 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-170/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för maj 2008.

§11 Sammanställning av stimulansbidrag för anhörigstöd

Ärende

Föreligger ärende dnr: 119-158/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna

§12 Ansökan om bidrag från Stockholms läns dövas pensionärsförening

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-75/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår Stockholms Läns Dövas Pensionärsförenings ansökan om bidrag för år 2008.

§13 Departementspromemoria om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående (Ds 2008:18)

Ärende

Föreligger kontorsyttrande dnr: 106-144/2008 för kännedom

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-169/2008

Yrkande
Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkar på bordläggning av ärendet.

Äldrenämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet till augustisammanträdet.

§15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 6/2008-06-03

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 6/2008-06-03, vilket justerats 2008-06-04.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2008-06-03

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 6/2008-06-03, vilket justerats 2008-06-04.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av delegationsbeslut

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Postlista per den 23 maj 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Lägesrapport gällande IP telefoni

Ärende

Föreligger ärende dnr: /2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Förvaltningschefens information

ü Information om upphandling av enstaka platser – Raili Karlsson

ü Information om köhanteringssystem – Marita Åkersten

ü Information om sommarbemanning på stadsdelarna. Enligt uppgift är det god tillgång på sommarvikarier som vårdbiträde. Däremot har det varit svårare att få tag i sjuksköterskor.

ü Nämnden inbjuds till midsommarkaffe tisdagen den 17 juni.

§21 Övriga frågor

ü Ersättaren Ulla-Liza Blom (s) tackar för blomma och hälsning i samband med sjukfall.

ü Nämnden framför tack för intressanta och väl genomförda planeringsdagar 15-16 maj på Tammsvik.

ü Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) samt Eivor Karlsson (mp) anmäler en gemensam skrivelse angående äldres psykiska hälsa, vilken överlämnas till förvaltningen för beredning.

ü Önskas beskrivning av att kunna följa ett ärende till enskilt boende

Underlätta för biståndsbedömning

Boendeplaner
- Förvaltningen återkommer.

ü Utväxlas sommarhälsningar och tack för gott samarbete under den gångna säsongen.