Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-04-21

Sammanträde 2009-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2009-03-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

OBS! Visning av en dokumentärfilm ca 20 min: "En äldres reflektioner över vård och omsorg"

5 Underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012

DNR 201-43/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhets- och kvalitetsredovisning 2008

7 Delegation till serviceförvaltningens förvaltningschef

DNR 203-112/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss: Motion (2008:87) om vegetariska tisdagar och Motion (2009:3) om minskad konsumtion av kött

DNR 106-41/2009 och DNR 106-42/2009

Handläggare: Birgitta Persson Tel. 508 36 213

9 Remiss: Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

11 Utseende av personuppgiftsombud för äldrenämnden enligt personuppgiftslagen

DNR 117-60/2009

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 202
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Instruktion för behandling av personuppgifter i äldrenämndens verksamheter enligt PuL/personuppgiftslagen

13 Inkommen skrivelse av Leif Rönngren (S) angående GPS teknik inom demensvården, daterad 20090319

14 Rapportering av delegationsbeslut för kvartal 1/2009

Handläggare: Göran Edenberg Tel. 08-508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport t o m februari 2009

Dukas på nämnden

DNR: 201-61/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 03/2009-04-14

Mailas till nämnden 2009-04-16
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 03/2009-04-14

Mailas till nämnden 2009-04-16
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Postlista per den 6 april 2009

19 Anmälan av branschrådets protokoll 2009-02-13

20 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Berit Kruse (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 2/2009-03-17 justerats 2009-03-23.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldreombudsmannen Lotta Burenius visar dokumentärfilm

”En äldres reflektioner över vård och omsorg” (ca 20 minuter). Därefter diskuteras filmens problematik.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) anmäler en skrivelse:

”Skapa kommunala profilboende!” och yrkar att nämnden

överlämnar skrivelsen till äldreförvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

Dagordningen godkänns samt skrivelsen ”Skapa kommunala profilboende!” från vice ordf. Leif Rönngren m.fl. (S) överlämnas till äldreförvaltningen för beredning.

§5 Underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-43/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Birgitta Holm m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler därtill ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall

till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetunderlag för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S)

samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP)

med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag samt anför därutöver följande:

”Äldreförvaltningen beskriver i sitt förslag till underlag inför budget 2010, med inriktning för 2011 och 2112 hur förvaltningen avser att arbeta med en fortsatt utveckling av äldreomsorgen i Stockholm. Grunden för arbetet är stadens vision 2030 och för äldrepolitiken - ”ett aktivt och tryggt åldrande”.

Nämnden anser att visionen i stora delar är god men att den förda politiken i riksdag, landsting och i kommunen direkt motverkar flera utav de konkreta målsättningarna. Utvecklingen har stannat upp och går i flera fall mot en försämring.

Valfriheten handlar inte om den enskildes valmöjligheter och valfrihet utan om att de privata vårdföretagen där vinsten inte går tillbaka till verksamheten ska få lättare att etablera sig på en äldremarknad där den enskildes behov saluförs.

Inflytande och delaktighet är två ledord som skall genomsyra verksamheterna. Flera undersökningar och enkäter visar dock på låg måluppfyllelse och att den politik som förs slagit sönder exempelvis samverkan med landstinget och försvårat inflytandet och delaktigheten för stadens äldre och deras anhöriga. Vart tog trygghetskvittot vägen?

Kostens betydelse i äldreomsorgen kan inte överskattas. Vi behöver därför i högre grad satsa på att laga maten lokalt i våra stadsdels-områden och på våra äldreboenden, istället för upphandlingar och nedläggningar av restauranger i servicehus. På det sättet får vi både bättre kvalitet på maten, ökad trevnad i måltidssituationen och minskad miljöpåverkan.

Neddragningar i ekonomi och verksamhet slår hårt mot ledarskapets möjlighet att leda, personalförsörjningen och kompetensutvecklingen och utbildningen. Istället för fler personal i verksamheterna ser vi en utveckling som leder till färre personal och sämre kontinuitet. Kvalitén riskerar en allvarlig urholkning med den förda politiken.

Privatiseringarna och konkurrensutsättningen leder till organisations-förändringar, ledarbyten, personalförändringar/minskningar och sämre kvalité.

Boendefrågan har slarvats bort på den politiska nivån och det är de äldre som fått löften om trygghet i boendet som sviks. Servicehusen avvecklas och de äldre som beviljas bistånd kan och får inte välja servicehusboende på grund av de politiska besluten.

Sammantaget gör detta att äldrenämnden anser att en ordentlig kursändring måste till om visionen ska uppnås. För detta krävs mer resurser i form av både medel och personal, stopp för avknoppningar och privatiseringar samt reellt inflytande för stadens äldre i deras egen vardag, utifrån vardagens behov och den enskildes önskemål.”

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”I ärendet om stadens äldreboendeplanering, som behandlades av äldrenämnden i höstas och nu i april i kommunstyrelsen, betonade ÄN betydelsen av ett stadsövergripande perspektiv och vikten av samverkan mellan olika aktörer och förvaltningar. Det tål att upprepas även i anslutning till det här ärendet. Stockholm är en växande stad där stora stadsbyggnadsprojekt planeras vid Norra Djurgården, Nordvästra Kungsholmen och Norra Stationsområdet. Det är nödvändigt att behovet av offentlig service, däribland vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden, beaktas

i ett tidigt skede i planprocessen.

Vi vill understryka betydelsen av kommunstyrelsens samordnings-ansvar, inte bara eller främst för att det tillskapas friliggande fastigheter med äldreboenden. Med tanke på kostnadsbilden för byggnationer vid nya stadsbyggnadsprojekt är det mer realistiskt att i första hand söka andra möjligheter. Ett intressant exempel är att genom tredimensionell fastighetsbildning ta i anspråk ett eller flera större våningsplan i en reguljär flerbostadsbyggnad. Under förutsättning att ett sådant projekt medger flexibla lösningar är fördelarna flera, inte minst blir äldreboendet integrerat och inte så institutionslikt.

Under rubriken ”Valfrihet ska öka” i föreliggande ärende skriver äldreförvaltningen: ”För de privata utförarna framgår krav och förutsättningar i förfrågningsunderlag och sedermera ramavtal, vilka även bör gälla för verksamheter i egen regi”. Det är avgörande att ställa lika höga krav på den kommunala äldreomsorgsverksamheten som på enskilda utförare. Vi vill också understryka betydelsen av att fortsätta det viktiga arbetet att så långt som möjligt harmonisera regelverk och ersättningsnivåer så att det blir konkurrensneutrala och inte gynnar en kategori av utförare. Avgörande steg i den riktningen har tagits genom det nya ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden samt beslutet i Stockholms stads budget 2009 att överlåta till kommunfullmäktige att besluta om ersättningsnivåerna till hemtjänst i egen regi.

Vi vill även understryka betydelsen och behovet av att utveckla samarbetet med landstinget. Det är även hög tid att närmare undersöka möjligheterna att, efter avtal med landstinget, ta över ansvaret för hemsjukvården även i vår del av landet. Drygt hälften av kommunerna och landstingen har redan skrivit avtal om att överta hemsjukvården i ordinärt boende och erfarenheterna är mycket positiva. Det mesta tyder på att det finns stora fördelar för såväl den äldre som för huvudmannen.”

§6 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-116/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Birgitta Holm m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden i huvudsak godkänner förvaltningens förslag.

  2. Äldrenämnden lägger redovisningen till handlingarna.

  3. Äldrenämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

  4. Äldrenämnden därutöver anför:

”Vi välkomnar att det för andra gången har tagits fram en samlad verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen i Stockholms stad. Syftet är att tydliggöra vilka områden som är bra och vilka som behöver utvecklas.

Det sker en omfattande, men inte samordnad, uppföljning av äldreomsorgens verksamhet och kvalitet. Föreliggande redovisning samlar underlag från uppföljningar, granskningar mm som tidigare varit spridda, till en sammantagen bild.

En första pilotredovisning med en sammantagen redovisning av uppföljningen av stadens äldreomsorg presenterades för 2007.

Rapporten hade respektive verksamhetsområde som utgångspunkt genom avsnittsindelningen Hemtjänst, Servicehus och Vård- och omsorgsboende. Men redan då flaggades det för att redovisningen från och med 2008 skulle anpassas till den nya budgetstrukturen med indikatorer och aktiviteter

Äldreförvaltningens verksamhets- och kvalitetsredovisning för 2008 visar en god måluppfyllelse inom stadsdelsnämndernas äldreomsorg, med förbättrad kvalitet och ökade möjligheter för den enskildes eget val av utförare av omsorgen. Av redovisningen framgår också att det finns utvecklingsområden, främst avseende information om valmöjligheter och äldreomsorgens utbud, dokumentation och genomförandeplaner samt omsorgsmottagarnas möjligheter till utevistelse.

Äldreomsorgens ekonomiska resultat för 2008 visar ett överskott om 4,2 mnkr, vilket är glädjande. Det visar att de av kommunfullmäktige avsatta ekonomiska resurserna för stadens äldreomsorg som helhet 2008 har täckt kostnaderna för en god måluppfyllelse, drift och köp av verksamhet.

Det är positivt att äldreförvaltningen kommer att presentera verksamhets- och kvalitetsredovisningen för stadens äldreomsorgschefer och privata utförare, och att man i det sammanhanget kommer att påtala vikten av att resultaten i de olika uppföljningar och granskningar som skett under året används i det förbättrings- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att ansvariga politiker ute i stadsdelsnämnderna får ta del och reflektera över innehållet i verksamhets- och kvalitetsredovisningen. Äldrenämnden ska därför överlämna verksamhets- och kvalitetsredovisningen även till stadsdelsnämnderna för kännedom.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S)

samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP)

med hänvisning till gemensamt yrkande:

”En sammantagen redovisning av hur det ser ut med måluppfyllelsen inom äldreomsorgen utifrån kommunfullmäktiges mål är ett viktigt dokument. Det är också bra att den sker utifrån budgetdokumentet som är stadens främsta styrdokument.

Förvaltningen lyfter i redovisningen fram ett stort antal kända brister, i dokumentet benämnt som utvecklingsområden. Nämnden konstaterar att de är desamma som tidigare har lyfts fram i rapporter till äldrenämnden.

Av redovisningen framgår tydligt att det är mycket allvarliga brister i dokumentationen och de individuella genomförandeplanerna. Detta innebär att nämnden och ansvariga i verksamheterna inte på ett godtagbart sätt vet eller kan anta om de av den borgerliga majoriteten avsatta medlen täckt de nödvändiga kostnaderna för att kunna garantera trygghet, värdighet och valfrihet.

Rapporterna som denna redovisning bygger på talar snarare om motsatsen. Det som framgent behöver tillföras verksamhets- och kvalitetsredovisningarna för äldreomsorgen är antalet överklagningar som går vidare i den rättsliga processen, där enskilda får rätt gentemot kommunen och kommunen, trots generösa riktlinjer, väljer att överklaga till nästa instans.

Nämnden har fått flera indikationer på att dessa individärenden har ökat lavinärt de senaste åren med borgerligt styre.

Avslutningsvis instämmer nämnden i den slutsats som KPR inkommit med i sin syn på ärendet.

Slutligen: ”Äldreförvaltningen konstaterar att de av kommunfullmäktige avsatta ekonomiska resurserna för stadens äldreomsorg som helhet 2008 har täckt kostnaderna för en god måluppfyllelse, drift och köp av verksamhet.” Så skriver förvaltningen belåtet på första sidan i sitt tjänsteutlåtande. Det är i själva verket ett festligt cirkelresonemang. Vad redovisningen anger är att det totala budgetresultatet för äldreomsorgen visar på ett överskott på några miljoner och att inga större katastrofer har inträffat på övergripande nivå. Det vill säga att staden har hållit budgeten. Vad redovisningen enligt KPR:s mening inte visar är om måluppfyllelsen verkligen har varit ”god”, när så många brister ovedersägligen kvarstår.”

§7 Delegation till serviceförvaltningens förvaltningschef

Ärende

Föreligger ärende dnr: 203-112/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden utser förvaltningschefen vid serviceförvaltningen

Teenie Bennerholt till utanordnare för äldreförvaltningen att gälla från och med den 5 maj 2009.

§8 Remiss: Motion (2008:87) av Emma Lindqvist (S) om vegetariska tisdagar och Motion (2009:3) av Åsa Hagelstedt (V)

Ärende

Föreligger ärenden dnr: 106-41/2009 och dnr 106-42/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Birgitta Holm m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M, FP och (S) yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionerna: 2008:87 om vegetariska tisdagar och 2009:3 om minskad konsumtion av kött.

Reservation:

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Margareta Johansson (V) med hänvisning till sitt beslutsyrkande:

”Vi Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag, därutöver vill vi framföra följande:

Vi instämmer i att när det gäller maten för äldre i stadens omsorg

bör det först och främst vara det individuella valet som styr. Förvaltningens förslag att det alla dagar och vid varje måltid ska finnas ett vegetariskt fullgott alternativ för den som vill är ett bra

sätt att stimulera minskad konsumtion av kött.

Vi delar motionärernas målsättningar att minska köttkonsumtionen

i stadens verksamheter och anser att staden bör ha detta som övergripande mål för att minska klimatpåverkan. Även förslaget

att hälften av det kött som serveras ska vara Kravmärkt, naturbetes-kött eller uppfylla motsvarande regler instämmer vi i.

Hur målsättningarna uppfylls i varje verksamhet får beskrivas i enheternas verksamhetsplaner.”

Reservation:

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt beslutsyrkande:

”Vi Miljöpartiet de Gröna yrkar att

  1. Äldrenämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

  2. Äldrenämnden bifaller andra att-satsen i Motion (2009:3): ”när kött serveras så ska minst hälften av det som serveras vara Kravmärkt, naturbeteskött eller uppfylla motsvarande regler.”

Vi instämmer i att när det gäller maten för äldre i stadens omsorg bör det först och främst vara det individuella valet som styr. Förvaltningens förslag att det alla dagar och vid varje måltid ska finnas ett vegetariskt fullgott alternativ för den som vill är ett bra sätt att stimulera minskad konsumtion av kött.”

§9 Remiss: Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-66/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Birgitta Holm m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (V) yrkar bifall till eget förslag

till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut och instämmer delvis i ledamotens Margareta Johansson (V) förslag till beslut i dess sista stycke.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M, FP och (S) yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar äldreförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen: ”Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vi i Vänsterpartiet yrkar att

  1. Äldrenämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag

  2. Därutöver vill vi framföra följande:

Eftersom det är frivilligt att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) för att konkurrenspröva verksamhet i egen regi är vi självfallet emot att Stockholms stad beslutar att införa LOV. Vi anser också att den pågående dogmatiska konkurrensutsättningen i staden ska avbrytas. Generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter för brukarna att påverka innehållet säkras bäst genom att socialtjänsten är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Det mest angelägna för medborgarna är inte att få fler företag att välja emellan utan att få den vård och behandling som man behöver.

Lagen om valfrihet är en frihetsreform för privata företag att inte behöva teckna kollektivavtal för sina anställda och att bedriva äldreomsorg utan den insyn som finns i kommunal verksamhet. Det är en frihet för privata företag som bedriver äldreomsorg att kunna ha personal som inte har den yttrande- och meddelarfrihet som finns i den offentligt drivna äldreomsorgen. Så kan vi inte ha det. Det är självklart tvärtom så att om man vill att äldreomsorgen ska vara en attraktiv arbetsplats hade krav på kollektivavtal och meddelarfrihet tagits med i lagen om valfrihet.


Det finns många fördelar med den kommunala verksamheten i egen regi, t.ex. att den står för långsiktighet och en god äldreomsorg för alla brukare. Istället för att utsätta personalen och brukarna för de ständiga störningar och orosmoment, avbrott i utvecklingen av verksamheten, som upprepade byten av utförare medför, kan man i lugn och ro koncentrera sig på förbättringar av verksamheten. Kontinuiteten är en viktig kvalitetsfaktor som svårligen kan säkras vare sig i upphandling enligt LOV eller LOU.

I vårt yttrande i kommunstyrelsen över remissen om Lag om valfrihetssystem varnade vi för att kommunerna kommer att få stora svårigheter att ekonomiskt styra och följa upp verksamheten liksom att garantera kvaliteten i vården och omsorgen. Äldreförvaltningen bekräftar våra farhågor om att LOV innebär ökad administration och förvaltning av avtal utan att garantera högre kvalitet än kommunalt driven äldreomsorg. Just nu i dessa tider av finansiell oro är det oetiskt att välja att använda de redan knappa resurserna på sådant som kommer att ge kvalitetssänkningar av verksamheterna. Det finns en koppling mellan äldres valfrihet och resurser. Är det brist på äldreboendeplatser hjälper det ju inte mycket om det finns flera utförare att välja mellan. Eller gäller valfriheten bara den att få ställa sig i kö?

Uppmärksammas bör också att Sveriges Kommuner och Landsting, kommunernas intresseorganisation, inte anser att det är konkurrens-neutralt att företag får ha tilläggstjänster medan de kommunalt drivna verksamheterna inte får ha det. Vi delar den uppfattningen och ser med oro på att äldreomsorgen alltmer delas upp i ett A- och ett B-lag,

där de som har råd kan köpa sig till en bättre vård och omsorg.

Om staden ändå skulle besluta att införa LOV är det otänkbart att delegera beslut om förfrågningsunderlag till stadsdirektören, eftersom de förtroendevalda i sådana fall inte kan påverka kvalitetsnivån i de upphandlade verksamheterna. Vi anser också att det måste finnas kommunalt drivna ickevalsalternativ i alla stadsdelsområden.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma beslutsyrkande:

”Vi föreslår att äldrenämnden beslutar med beaktande av vad som

anförs nedan i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag:

LOV handlar om att privata aktörer skall etablera sig på äldremarknaden, detta är precis som valfrihetssystemen en missriktad politik för att skapa trygghet, individualisering och reell valfrihet. Istället för att fokusera på behov utifrån de enskilda äldre hamnar fokus på byråkrati och marknad. Det leder inte till bättre kvalité, snarare tvärtom.

Nämnden är allvarligt oroad över att förvaltningen tydligt signalerar att detta leder till ökad administration och byråkratisering med flera parallella system för upphandling och konkurrensutsättning. Är det vettigt att mer skattemedel skall läggas på system som leder till sämre kvalité, ökad administration och att skattemedel förs ut från landet som vinst till multinationella riskkapitalbolag med sin bas i skatteparadis?

Att det bara är privata företag som kan erbjuda tilläggstjänster och inte kommunala verksamheter visar att verksamheterna inte har lika förutsättningar.

Genom lagändring kommer detta valfrihetssystem att möjliggöra att kommunen inte lever upp till den tidigare högt uppställda målsättningen att den enskilde efter beviljat bistånd skall få den hjälp man har rätt till.

Nämnden vill också poängtera att de som står bakom företag som är inne eller vill in på äldremarknaden måste granskas, det räcker inte enbart med att granska företaget.

För att kunna garantera ett konkurrensneutralt ickevalsalternativ måste kommunen alltid garantera en kommunal verksamhet i närområdet, detta för att både upprätthålla den nya lagen och samtidigt garantera valfriheten.

Om staden ändå skulle besluta att införa LOV är det otänkbart att delegera beslut om förfrågningsunderlag till stadsdirektören, eftersom de förtroendevalda i sådana fall inte kan påverka kvalitetsnivån i de upphandlade verksamheterna. Vi anser också att det måste finnas kommunalt drivna ickevalsalternativ i alla stadsdelsområden.”

§10 Revisionsplan 2009 med inriktning för 2010-2011

Ärende

Föreligger ärende dnr: 122-113/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§11 Utseende av personuppgiftsombud för äldrenämnden enligt PuL (personuppgiftslagen)

Ärende

Föreligger ärende dnr: 117-114/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden entledigar controllern Staffan Halleskog från uppdraget

att vara personuppgiftsombud och i stället förordnar nämndsekreteraren Barbara Ahlmark som personuppgiftsombud samt anmäler detta till Datainspektionen.

§12 Instruktion för behandling av personuppgifter i äldrenämndens verksamheter enligt PuL (personuppgiftslagen)

Ärende

Föreligger ärende dnr: 117-114/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden fastställer instruktionen för behandling av personuppgifter i äldrenämndens verksamheter enligt PuL (personuppgiftslagen).

§13 Skrivelse av Leif Rönngren (S) m.fl. : ”GPS teknik inom demensvården”

Ärende

Föreligger ärende dnr: 108-97/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen.

§14 Rapportering av delegationsbeslut för kvartal 1/2009

Ärende

Föreligger anmälningslista över delegationsbeslut för kvartal 1/2009

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Månadsrapport t.o.m. mars 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-61/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 mars 2009.

§16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2009-04-14

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 3/2009-04-14

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av postlista per den 6 april 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av branschrådets protokoll från den 29 februari 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Förvaltningschefens information

· Ny broschyr som presenterar äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) och äldrenämndens handikappråd delades ut. Eventuella adressändringar ska anmälas till nämndens sekreterare Barbara Ahlmark.

§21 Övriga frågor

· Inga övriga frågor anmäldes.