Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-04-20

Sammanträde 2010-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2010-03-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Ansökan om bidrag om 845 000 kr till projektet "Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)"

Dnr 420-75/2010
(OBS! Ärendet återremitterat från sammanträde den 16 mars 2010)
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

7 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 för Äldrenämnden

DNR 201-118/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2009

9 Svar på skrivelse från (S+V+MP) angående konsekvenserna av (KD+M+FP) beslut om att avveckla samtliga servicehus

DNR 111-330/2009
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

10 Ansökan om verksamhetsbidrag för Kongo Föreningen i Stockholm

DNR 420-74/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

11 Ansökan om projektbidrag från fyra frivilligorganisationer

Dnr 420-327/2009 dnr 420-326/2009 dnr 420-92/2010 dnr 420-131/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Utveckla e-tjänsten "Ansöka om stöd och service".

Ansökan om e-tjänstmedel i samverkan med Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF)
DNR 115-78/2010
Handläggare: Chatrin Engbo Tel. 508 36 240
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Delredovisning av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre 2009

DNR 118-120/2010
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Revisionsplan för 2010

DNR 122-117/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

15 Anmälan av månadsrapport t.o.m. mars 2010 för Äldrenämnden

16 Äldreförvaltningens årliga ledardagar

DNR 104-133/2010
Handläggare: Chatrin Engbo Tel. 508 36 240
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av Branschrådets protokoll 2010-02-12

18 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 03/2010-04-13

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 03/2010-04-13

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Postlista per den 6 april 2010

21 Förvaltningschefens information

* Fixar-Malte tjänster

* Socialstyrelsens information angående ej verkställda beslut

* Vård- och omsorgscollege

* Kartläggningsinstrument

Utsändes följande informationsmaterial:

* Pressmeddelande från den 2 mars 2010 Socialdepartementet
"Proposition 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen"

* Pressmeddelande från den 14 mars 2010 Socialdepartementet
"Nationell åtgärdsplan för att öka äldres säkerhet"

* Pressmeddelande från den 15 mars 2010 Socialdepartementet
"Proposition 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar"

* Pressmeddelande från den 18 mars 2010 Socialdepartementet
"Medel till prestationsbaserade insatser för äldre"
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv angående § 6 Ansökan om bidrag om 845000 kr till projektet ”Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)”.

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll utom § 6 på grund av att Leif Rönngren anmält jäv.

Rörande § 6 utses ledamoten Berit Kruse (S) att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 2/2010-03-16 justerats 2010-03-29.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med den ändringen att § 10 utgår.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en skrivelse:

”Särbehandling av äldre vid in- och utflyttning i vård- och omsorgsboende”, daterad 2010-04-20 (dnr 111-144/2010), och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen dnr 111-144/2010 till äldreförvaltningen för beredning.

§6 Ansökan om bidrag om 845000 kr till projektet ”Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)”

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-75/2010


Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrum, är inte närvarande under behandling av ärendet,

yrkanden och beslutsfattande. För Leif Rönngren tjänstgör ersättaren

Henry Holmström (S) under behandling av § 6.

Leif Rönngren deltar alltså inte i sammanträdet mellan kl. 16.09 - 16.12 och

återkommer först då ärendet § 7 tas upp.

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beviljar Nätverket för afrikaner i Vantör (NAV) ett projektbidrag med 600000 kronor för perioden fr.o.m. den 1 december 2009 t.o.m. den 30 november 2010 för att driva ett dagcenter för äldre afrikaner.

2. Nätverket för afrikaner i Vantör (NAV) uppmanas att fr.o.m. den 1 december 2010 hitta annan finansiering, då projektbidraget från äldrenämnden avslutas.

§7 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013 för äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-118/2010


Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Äldrenämnden beslutar att:

2.1. På sidan 7, sista meningen under rubriken Samma krav och

förutsättningar för utförarna oavsett regiform, ändra ”bör” till ”ska”;

2.2. På sidan 9, tredje stycket, stryka ”… som har möjlighet att uppnå

gymnasiebehörighet” och sätta punkt efter ”… anställda”;

2.3. Därutöver anföra:

”Äldreförvaltningens budgetunderlag fångar de viktigaste frågorna som berör äldreomsorgen i Stockholms stad de närmaste åren med relevanta inriktningsmål och en övergripande analys.

I ett valfrihetssystem är det viktigt att krav och förutsättningar för utförarna är desamma oavsett regiform. Vi vill därför vara något mer offensiva än äldreförvaltningen och tycker faktiskt att dokument, motsvarande avtal med privata utförare, ska tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi.

När det gäller det viktiga uppdraget att erbjuda personalen utbildning i svenska tycker vi att det är onödigt att begränsa det till gymnasiebehörighet utan mer fokusera på yrkessvenska.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar, med vad som anförs nedan, i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

Nämndens arbete med att ta fram underlag inför kommande budgetar är ett viktigt arbete som kräver en ordentlig analys för att fånga de viktigaste frågorna och verksamhetsområdena inför budgetarbetet. Inledningsvis vill vi hänvisa till de gemensamma reservationerna från oppositionen i kommunfulläktige och äldrenämnden.

Vi saknar verklighetsbeskrivning i underlaget. Istället för att analysera verkligheten utifrån hur det blivit med de politiska besluten handlar underlaget om just en beskrivning av den förda politiken.

Underlaget saknar beskrivning av, resursbristen i verksamheterna, av konsekvenserna av att tusentals personal sagts upp under den borgerliga mandatperioden.

Saknas gör också skälet till och konsekvensen av det höga procentantalet äldre som får avslag på biståndsansökan trots att de har rätt enligt lag, riktlinjer och domstolar.

Saknas gör också konsekvensbeskrivningarna och analyserna av att så många äldre avstår sitt gynnande biståndsbeslut och väljer bo kvar i ett boende där dygnetruntpersonal tas bort och ersätts med ett larm runt handleden.

Saknas gör också en beskrivning som för oss icke insatta beskriver hur det hänger ihop när den borgerliga majoriteten i alla uppföljningsdokument tidigare sagt att alla mål är uppfyllda och vi samtidigt kan läsa att de viktiga frågor som förvaltningen arbetar med är sådana områden som den borgerliga majoriteten redan sagt att de klarat av.

Det är ett stort glapp mellan retoriken från de borgerliga politikerna och den vardag och verklighet som de äldre möter och upplever.

Personalen i staden, chefer och medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Med ordentliga satsningar framöver är detta en utav de viktigaste pusselbitarna för att möta en åldrande befolkning med god vård, service och omsorg.”

Reservation V

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”Vänsterpartiet yrkar att

1. Äldrenämnden godkänner delvis äldreförvaltningens underlag

2. Underlaget kompletteras med aktuell forskning om kvalitetsledningssystem i enlighet med vad som framgår av reservationen

3. Därutöver vill vi framföra följande:


Det finns delar i underlaget som vi ser positivt på. Vi vill se verklig valfrihet för de äldre och välkomnar därför äldreförvaltningens utredning av förenklad biståndsbedömning vid ansökan om hemtjänst, som vi länge efterfrågat. Det är också bra att förvaltningen lyfter fram samhällsplaneringens betydelse, till exempel de negativa effekterna för äldre som saknar bil när det gäller köpcentrens expansion.

Däremot ingår det inte i vår äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrensutsätta alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris, att lägga ned alla servicehus eller att överföra pengar avsedda för äldreomsorg till skatteparadis. Vi ser med stor oro på de följder som konkurrensutsättningen av äldreomsorgen medför. Samverkan kring våra äldre blir allt svårare, när antalet privata utförare ökar i såväl kommunens äldreomsorg som i landstingets verksamheter. Den samhälleliga överblicken minskar drastiskt, vilket minskar möjligheten för äldre med stora vårdbehov att få god vård.

För äldreomsorgens inriktning de närmaste åren ges viktig information i den nyss utkomna rapporten Styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet i hemtjänsten (2010-03-16), se: http://www.folkhalsoguiden.se/Rapport, av Ingela Målqvist (Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet) som har, med en tillbakablick på de senaste tjugo åren, kartlagt hemtjänsten utifrån ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet.

Rapporten pekar på att 90-talets införande av ”New Public Management” med konkurrens av privata utförare i den kommunala verksamheten, har inneburit att de tidsmässiga kraven blivit alldeles för höga. Tid ges inte för att utforska de äldres eller personalens behov och dessa ges inte heller i tillräcklig grad möjlighet att delta i besluten gällande utformningen av omsorgen.

Kompetenskraven för arbetsledare inom hemtjänsten är lägre hos de privata företagen, bara vårdbiträdesutbildning. Inom den kommunala verksamheten är missnöjet med omsorgskvaliteten större, vilket i rapporten kopplas till en högre anspråksnivå på verksamheten. Detta tack vare att det överlag är dubbelt så många undersköterskor bland de anställda i kommunen. Personal vid kommunala enheter deltar mer i genomförandeplaner än personal vid privata enheter.

Enligt äldreförvaltningen ökar f n ekonomistyrningen och upphandlade privata utförare. Arbetet med uppföljning ställer därför större och större resurser i anspråk.

Vi anser att fokus istället borde vara på det som är äldreomsorgens egentliga målsättning, nämligen de äldres behov.

”Det handlar inte om någon förädlingsmetod i industriell mening, och företagsekonomins processmodeller kan därför endast i begränsad utsträckning fånga det som kännetecknar värdeprocesser i sociala verksamheter” (sid. 52). Att ha det privata näringslivet som förebild inom vård och omsorg står i motsättning till behovet och målet att tillgodose allmänhetens intressen. Offentliga sektorns principer att inte generera vinst och inte överskrida budget ger större tillförlitlighet. Att tvinga vårdpersonal att ha affärsfokus skapar dubbla och oförenliga lojaliteter och ger icke önskvärda effekter på vårdkvaliteten.

Flexibilitet och valfrihet uppnås minst lika bra inom den kommunala äldreomsorgen, som också vinner på att offentlig insyn inte kräver de extra resurser för uppföljning som kommunen tvingas till med privat verksamhet. Dessutom visar, som sagt, rapporten att kraven på kvalitet är högre ställda inom den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2 och 1.3 bör överensstämma med ovan sagda.”

§8 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-119/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna för

kännedom.

3. Äldrenämnden anför därutöver följande:

”Äldreomsorgen i Stockholms stad uppvisar en fortsatt god utveckling. De äldre blir alltmer nöjda och känner sig tryggare samtidigt som personalen mår bättre. Bland annat anser 76 procent idag mot 65 procent 2006 att de är nöjda med hemtjänstpersonalens kunskap och färdigheter. Känslan av trygghet förstärks också, såväl hos äldre med heldygnsomsorg på vård- och omsorgsboenden som hos dem med hemtjänst. Förbättrat bemötande och stadens krav på att öka personalkontinuiteten har haft betydelse. Om man i vardagen blir bemött med respekt av personalen känns tillvaron tryggare.

Antalet öppna dagverksamheter har ökat och överstiger med sina 39 stycken kommunfullmäktiges målsättning om 30. Dagverksamheterna har stor betydelse för äldre som ännu bor kvar hemma och som lätt blir socialt isolerade och ensamma. Med över 200 000 besök på dagverksamheterna så ser vi att de är populära och efterfrågade. Vi fortsätter satsningen på stöd till anhörigvårdare. Redan nu har vi avsatt 1,8 miljoner kronor utöver budget till de två pensionaten Hornskroken på Södermalm och Kinesen i Bromma för att de bland annat ska kunna utöka sitt öppethållande. Dit kan äldre som vårdas hemma komma med kort varsel så att en anhörigvårdare kan få vila.

När det gäller redovisningen av vaktmästarservice räknar hälften av stadsdelsnämnderna antalet besök istället för antal personer som fått hjälp med vaktmästarservice. Det är viktigt att staden redovisar denna indikator på samma sätt över hela staden så att måluppfyllelsen tydligare ska kunna utläsas.

Äldreomsorgen genomgår en positiv utveckling men det finns fortsatt områden att förbättra.

Insatserna för att utbilda personalen måste öka samtidigt som staden måste bli bättre på att behålla utbildade medarbetare. Sedan 2003 har 1 800 personer genomgått utbildning men sett över hela staden har inte denna kompetensförstärkning fått det genomslag som vi önskar.

Antalet sjukskrivningar inom äldreomsorgen ligger fortfarande över stadens genomsnitt med sina 10,4 procent jämfört med stadens 6,8. Sjukskrivningarna minskar dock, och det ser vi som mycket positivt inte minst för att medarbetare mår bättre. Äldreomsorgens utgångsläge när staden mer aktivt började arbeta med att minimera sjukskrivningarna var riktigt uselt med 14,8 procents sjukfrånvaro 2003. Framförallt har vi lyckats minska antalet långtidssjukskrivna vilket är mycket glädjande.”

Reservation S och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar:

  • Att lägga redovisningen till handlingarna
  • Att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen med rekommendationen att överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom
  • Att därutöver anföra följande:

Det kan synas glädjande att brukarundersökningar redovisar en ökande nöjdhet hos brukarna. Men det finns en osäkerhet när det gäller resultaten gällande vård- och omsorgsboendena för personer med demensdiagnoser. Enkätsvaren kan till en del bygga på oklara andrahandsuppgifter och ej från de boende själva. Därför bör andra och säkrare metoder tas fram för dessa kvalitetsmätningar.

Att antalet domar som gått emot fattade biståndsbeslut har ökat i överklagningsärenden pekar på en restriktivare hållning när det gäller behovsbedömningarna. Det är dels viktigt att se till att biståndsbedömningarna som görs i hela staden blir likvärdiga, men då detta i sig inte innebär att besluten blir mindre restriktiva, måste dessutom utvecklingen följas noga så att de personer som söker hjälp också får sina behov tillgodosedda.

I arbetet med att utveckla och förbättra genomförandeplanerna för äldre, inom äldreomsorgen och på boendena, har äldreinspektörerna konstaterat i sin årsrapport att planerna inte ger tillräcklig information om den enskildes situation och hur denne vill ha sin hjälp utformad.

Idag tycks genomförandeplanerna ibland vara utformade mer efter ett byråkratiskt och i det närmaste industriellt synsätt i stället för att utifrån den enskildes behov och intressen beskriva de dagliga insatserna.

Det är viktigt att i alla sammanhang hålla levande en diskussion om attityder gentemot de äldre för att undvika diskriminerande synsätt och användandet av ett infantiliserande språk. Detta gäller inom hela äldreomsorgens alla olika delar. Vi konstaterar att även i detta tjänsteutlåtande förekommer språkbruk som inte borde finnas här. Det är när dagsutflykter för äldre med hemtjänst och deras anhöriga kallas för dagkollo.

Särskilt uttalande S, MP och V:

”Verksamhets- och kvalitetsredovisningen är en del utav uppföljningen av äldreomsorgen som är viktig för att få en heltäckande bild av läget inom verksamheterna. Redovisningen ger en bild av hur verksamheten utförs och hur de äldre upplever det. Denna redovisning läses med fördel parallellt med äldreombudsmannens och äldreinspektörernas respektive årsrapporter, vilka inte gick vidare till kommunstyrelse och fullmäktige för kännedom och diskussion.”

§9 Svar på skrivelse från (S+MP+V) angående konsekvenserna av (KD+M+FP):s beslut om att avveckla samtliga servicehus

Ärende

Föreligger ärende dnr 111-330/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler eget särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden anser skrivelsen besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande FP:

”Det är mycket glädjande att trygghetsboende nu ska införas i Stockholm.

Bra att Stockholm ligger i framkant för denna nya boendeform för äldre.

Det är viktigt att noga och kontinuerligt följa upp omvandlingen samt behovs- och efterfrågebilden hos stadens äldre som helhet samt på de enskilda boendena.

Viktigt att noga följa utvecklingen för att kunna möta behovet av de boendeformer

som efterfrågas.

Om servicehus omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen, men framförallt i hela staden. Om staden på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden noga utvärderas och följas upp innan så sker.”

Särskilt uttalande S, MP och V:

” Det finns all anledning att noggrant följa konsekvenserna av det borgerliga beslutet att lägga ned samtliga Stockholms servicehus. Beslutet var illa förberett och saknade konsekvensbeskrivningar och analys, trots försäkringar från ansvarigs borgarråd att detta skulle ske innan beslut fattades.

Att det nu startas en flyttkarusell bland de äldre boende på servicehus är mycket oroande. Det gynnar knappast valfriheten, tryggheten och kontinuiteten i vården och omsorgen.

Att tillgången till personal dygnet runt ersätts med ett trygghetslarm runt handleden kan knappast kallas god vård och omsorg, det är en utveckling av äldreverksamheterna i staden som handlar om att spara och skära ned istället för att förbättra och förnya.

Vi vill ändock tacka förvaltningen för beskedet att inga par boende på befintliga servicehus kommer att åtskiljas på grund av att den ena partnern har/eller får ett större vårdbehov framöver. Det beskedet är välkommet och vi utgår från att nämnden informeras i det fall löftet inte kan hållas.

När det gäller samverkan med landstinget och information staden och SLL emellan så får ett ogenomtänkt politiskt beslut stora konsekvenser både för de enskilda äldre och för den sammanhållna vård och omsorgsorganisationen. Här utgår vi ifrån att nämnden hålls uppdaterad utifrån att ansvarsförhållandena för vården och omsorgen har förändrats utan föregripande diskussion mellan huvudmännen. De äldre får inte drabbas av detta.

Avslutningsvis finns det fortfarande ett stort antal frågor som inte fått sitt svar och som måste följas i det fortsatta arbetet med att verkställa det borgerliga beslutet om att kategoriskt lägga ned alla servicehus.”

§10 Ansökan om verksamhetsbidrag för Kongo Föreningen i Stockholm

§11 Ansökan om projektbidrag från fyra frivilligorganisationer

Ärende

Föreligger ärenden dnr: 420-327/2009, 420-326/2009, 420-92/2010

och 420-131/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslå ansökningarna från Hörselskadades Förening i Stockholm, Turkiska – Svenska Kulturföreningen, Kurdistans Kvinnoförbund i Stockholm och Föreningen 1941års män om projektbidrag.

§12 Utveckla e-tjänsten ”Ansöka om stöd och service”.

Ärende

Föreligger ärende dnr 115-78/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att ansöka om e-tjänstmedel

för att utveckla e-tjänsten: ”Ansöka om stöd och service”.

§13 Delredovisning av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre 2009

Ärende

Föreligger ärendet dnr 118-120/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens delredovisning av 2009 års stimulansmedel för vård och omsorg om äldre.

§14 Revisionsplan för 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 122-117/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Anmälan av månadsrapport t.o.m. mars 2010 för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Äldreförvaltningens årliga ledardagar den 27-28 april 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-133/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden uppdrar åt direktören att genomföra ledardagarna.

2. Äldrenämnden delegerar åt direktören att attestera kostnaderna för

ledardagarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Anmälan av branschrådet protokoll 2010-02-12

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2010-04-13

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 3/2010-04-13

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av postlista per den 6 april 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Förvaltningschefens information

  • Gunnel Rohlin informerar att i det senaste numret av ”Dagens samhälle” (13.2010) presenteras stadens projekt ”Omsorgsdagboken” på nätet och projektledaren IT-strategen Jenny Andersson intervjuas.
  • Chatrin Engbo presenterar bedömningskansliets arbete med kartläggnings- och bedömningsinstrumentet. Powerpoint-material kommer att delges nämnden efter sammanträdet.
  • Chatrin Engbo informerar om Vård- och omsorgscollege.

Stockholms stad och Stockholms läns landsting planerar gemensamt för att utveckla ett Vård- och omsorgscollege i Stockholm. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan skola, arbetsliv och forskning som syftar till att skapa en utbildning med hög kvalitet som kan möta framtida utmaningar och trygga kommande behov av rätt kompetens.

Vård- och omsorgscollege kommer till hösten 2010 att finnas på Kungs-holmens gymnasium i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Utbildningen ger en bred bas för vidare studier på högskola och universitet,

där karriärvägar inom vård och omsorg synliggörs.

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.