Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-11-09

Sammanträde 2010-11-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare. Nytillträdde efter val borgarråd för äldre ordföranden Joakim Larsson presenterade sig.

§2 Val av justerare

Ledamoten Berit Kruse (S) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 7/2010-10-12 justerats 2010-10-18.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med den ändringen att § 8 utgår.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Remissen om betänkandet ”Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering” (SOU 2010:60)

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-256/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för M, FP och KD yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen ”Ett utvidgat skydd mot ålderdiskriminering” (SOU 2010-60).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi instämmer med utredningen och anser liksom tjänsteutlåtandet att det är ytterst viktigt att diskrimineringsförbud på grund av ålder utvidgas.

I övrigt anser vi följande:

Det är viktigt att äldreomsorgen utvecklas så att den blir jämlik och likvärdig för alla berörda. Men problemet med rådande åldersdiskriminering består inte i att alla äldre behandlas likadant utan i det faktum att de behandlas annorlunda gentemot andra grupper på ett sätt som är diskriminerande. Även är det så att åldersgränser kan ifrågasättas utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Det är det som EU.s antidiskrimineringsdirektiv och regeringens slutbetänkande handlar om.

Synen på och behandlingen av hjälpbehövande gamla människor kan vara diskriminerande utan att man är medveten om det. Eller också för att beslut på olika nivåer av olika slag tycks kräva det. Dit hör den mycket omfattande och i många fall integritetskränkande utfrågningen av hjälpsökande äldre när den görs enligt biståndsbedömarnas nya metodhandledning.

Dit hör också synen på gamlas rätt till ett tryggt boende eller hur hyrorna i vård- och omsorgsboendena höjs generellt enligt kvadratmetrar utan hänsyn till boendestandard eller möjlighet för de boende, eller deras företrädare, att ha synpunkter. I mångt och mycket kan också utbudet av verksamheter inriktade på de som bor på äldreboenden eller på dagverksamheter för personer som fortfarande bor hemma vara diskriminerande. Man slutar helt enkelt att uppfatta gamla människor i stort behov av stöd och hjälp som individer när det gäller fritidsintressen.

Till diskrimineringen rörande åldersgränser hör föreställningen att det inte skulle finnas behov av studiestöd efter fyllda 54 år. Utredningen föreslår nämligen ett generellt undantag från diskrimineringsförbudet när det gäller studiestöd. Men det är hög tid att slå fast att studier kan bedrivas inom det allmänna utbildningsväsendet livet ut. Det är inte motiverat att personer inom åldersspannet 55-64 år undantas från möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen på motsvarande sätt som både yngre och äldre medborgare kan. Dessutom är ju intellektuell stimulans hälsoförebyggande inte minst med tanke på demenssjukdom. Den generella pensionsåldern inträder först vid 65 års ålder då studier i bästa fall kan finansieras med tilläggspension. Att då undanta 55-64-åriga medborgare möjligheten till kompetensutveckling eller ny yrkeskarriär på samma villkor som andra är åldersdiskriminerande. Eftersom senioruniversitet finns i olika länder idag stödjer EU-stadgan och Lissabonfördraget med all säkerhet vår uppfattning att inte undanta någon i samhället från rätten till studiestöd på grund av ålder. Också begränsningen i antal terminer för utbetalning av studiebidrag är hindrande för löpande kompetensutveckling. Däremot ska generellt en inkomstprövning föregå beviljande, vilket inte är åldersdiskriminerande.”

§7 Remissen om främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare.

Motion av Margareta Johansson (V) och Ann-Margarethe Livh (V)

Svar till kommunstyrelsen, dnr 327-1946/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-255/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättare Berit Rundberg (V) yrkar bifall till motionen.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättare Berit

Rundberg (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för M, FP och KD yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen ”Om främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion av Margareta Johansson (V) och Ann-Margarethe Livh (V)”.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) till förmån för motionen.

Särskilt uttalande V och MP:

”Vi ställer oss delvis bakom förvaltningens förslag

1. Äldre som har funktionsnedsättning ska få hjälp med källsortering och bortforsling av farligt avfall.

2. Staden ska påskynda tillgänglighetsanpassning och installation av kärl för sopsortering, underlätta för fastighetsnära insamling och öka miljömedvetandet hos invånarna genom information och personalutbildning.

Det går inte att frånhända sig ansvaret för sopsortering vare sig som kommun, fastighetsägare eller medborgare.

Enligt Miljöbalkens Avfallsförordning (2001:1063) 21 a § gäller att ”Varje kommun skall svara för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.” Det är kommunens ansvar att samla in, återvinna och frakta bort sopor från hushåll. Även producenten har skyldighet att ta sitt ansvar för t ex märkning och återvinning.

Staten satsade år 2004 hela 400 miljoner på att sopsorteringsrum skulle införas i varje fastighet i innerstadshus. Länsrätten fastslog i en dom samma år tvång för fastighetsägare att skapa möjligheter för sopsortering i soprum eller i andra lämpliga utrymmen. Domen överklagades till Kammarrätten och idag ligger ansvaret på kommunen och producenten medan fastighetsnära insamling sker på frivillig basis. Naturvårdsverket ser det som ett problem och föreslår därför att till skillnad från i dag skulle fastighetsägaren kunna ha äganderätten till avfallet i fastigheten, vilket skulle ge ett ”producentansvar”. För en riktad bestämmelse om avfallshanterarens ansvar för fastighetsnära insamling krävs en ändring i miljöbalken 15 kap 5a §.

Alla hushåll är skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar, elavfall, batterier, returpapper, grovsopor och mediciner, och lämna allt till de insamlingssystem som finns. Den som har hemtjänst och själv inte kan gå ut med soporna, eller lämna utdaterad medicin till apotek, på grund av funktionsnedsättning får hjälp med det av hemtjänstpersonalen. Det ingår som en del i hemtjänsten.

Om den enskilde själv kan sortera sina sopor i bostaden i separata kärl så ska det självfallet ingå i hemtjänstens uppdrag att också kasta soporna i de kärl som är avsedda för respektive avfallstyp. Det bör gå att fastställa i förhållande till brukarens funktionsnedsättning och tillgång till sopsorteringskärl om utökad tid ska avsättas eller inte för sopsortering. Hemtjänstpersonal bör åläggas att rapportera till särskild instans inom kommunen om fastighetsnära avfallshantering saknas eftersom kommunen bär ansvaret för hanteringen av insamling och transport.

I de fall då den enskilde brukaren inte själv klarar av att sortera sina sopor i bostaden, utan slänger allt i samma kärl, bör av hygieniska skäl inte hemtjänstpersonal gå igenom redan kastade sopor där olika avfallstyper har blandats.

Staden måste ta sitt ansvar genom att påskynda tillgänglighetsanpassning och installation av kärl för sopsortering, och samtidigt öka miljömedvetandet hos invånarna genom information och personalutbildning.”

§9 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 101-274/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att sammanträda följande tisdagar under 2011 med startid kl. 16.00:

18 januari

15 februari

22 mars

19 april

17 maj

14 juni

20 september

18 oktober

15 november

13 december.

§10 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för Äldrenämnden för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 och lägger anmälan till handlingarna.

§11 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 8/2010-11-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2010-11-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av postlista per den 25 oktober 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Förvaltningschefens information

Gunnel Rohlin informerar om det aktuella läge och delar ut:

- Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 - stöd för styrning och ledning”; finns även på www.socialstyrelsen.se

- Rapport från Äldrecentrum 2010:12

”Doktor kommer – men vad kan hon göra?”

- Slutrapporten från Äldrecentrum 2010:10 ”Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom”.

§15 Övriga frågor

Ordföranden Joakim Larsson informerar om att årets sista sammanträde den 14 december börjar tidigare kl.10.00, förmöten börjar kl. 9.00, och föreslår en gemensam lunch strax efter sammanträdet på Melanders Fisk vid Söderhallarna. Förhinder ska anmälas till nämndsekreterare. Äldrenämnden står för kostnaden.