Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Virvelvind, plan 5 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2011-01-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldrenämndens verksamhetsberättelse/årsredovisning för år 2010

DNR 201-324/2010
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast 2011-02-25, dnr 125-2426/2010
DNR 122-283/2010
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

8 Mat och måltider, lägesrapport

DNR 119-277/2010
Handläggare: Birgitta Persson Tel. 508 36 213
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 02/2011-02-08

(Utsändes per e-post och dukas)

10 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 02/2011-02-08

(Utsändes per e-post och dukas)

11 Förteckning över inkomna skrivelser, protokoll, beslut, mm.

12 Postlista per den 31 januari 2011

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 1/2011-01-18 justerats 2011-01-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) föreslår att nämnden får en dragning beträffande situation på servicehus och vård- och omsorgsboende: Vintertullen, Södermalm samt frågar om äldrenämnden har tillgång till privata utförarnas åtgärder och uppföljning som föranleds av Socialstyrelsens tillsynsrapporter.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) föreslår att nämnden får en presentation av ekonomiska konsekvenser vid omvandling av servicehus till trygghetsboende.

Eva Frunk-Lind informerar att förvaltningen återkommer med svar på frågorna på utbildningsdagen för äldrenämnden den 7 mars 2011.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen och uppdrar åt förvaltningen att till den 7 mars 2011 återkomma med svar på anmälda frågor.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Inga skrivelser har inkommit.

§6 Äldrenämndens verksamhetsberättelse/årsredovisning för år 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-324/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelse/årsredovisning med bokslut för 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande (MP):

”Miljöpartiet ser positivt på de insatser som har gjorts för att ytterligare anställda inom äldreomsorgen skulle få grundutbildning som vårdbiträde eller undersköterska. Det var dock olyckligt att de praktiska förutsättningarna inte var tillräckliga för att fullt ut nyttiggöra de medel som budgeterats för att finansiera vikarier för dem som deltar i utbildning.

Det är en viktig uppgift för nämnden att under 2011 fortsätta denna satsning, som till väsentlig del handlar om att många anställda behöver få tillräcklig kunskap i svenska språket för att ta del av vårdutbildningen. Utöver att all vårdpersonal behöver behärska svenska är det angeläget att staden inom äldreomsorgen och i annan verksamhet tillgodogör sig den resurs som personalen har från olika kulturer och från olika språk.

Äldreförvaltningens insatser för att med sin specialistkunskap på olika sätt stödja äldreomsorgens verksamheter när det gäller kosthåll och måltider har varit av stor betydelse och behöver även framöver vara prioriterat.

Ofta har uppmärksammats problem i samband med att äldre patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt hjälp genom hemsjukvård och äldreomsorg. Därför ser vi positivt på den överenskommelse om in- och utskrivning av patienter i slutenvården som träffats med landstinget. Det är nu viktigt att följa upp att ansvarsfördelningen fungerar och införandet av s.k. trygghetskvitto genomförs.

Under året har äldreförvaltningen haft samverkansmöten med de frivilligorganisa-tioner, som bedriver stadsövergripande frivilligt socialt arbete för äldre. Med idéburna organisationer verksamma inom äldreomsorg har förvaltningen genomfört dialogmöten. Detta ser vi som positivt och ser fram mot att under år 2011 få ta del av ett förslag till en överenskommelse som tydliggör grunderna för samverkan mellan staden och organisationerna.”

Särskilt uttalande (S):

”Det är positivt att förvaltningen kan rapportera att de av kommunfullmäktige uppsatta målen nås för år 2010. Men det finns även frågetecken i den redogörelsen som nämnden förväntas godkänna.

Att det finns ett överskott i nämndens bokslut är inte positivt, i synnerhet när det innebär att alla som behöver utbildning, inte har fått det. Det är oroande att förvaltningen redovisar att det finns anställda inom äldreomsorgen som har mycket dåliga kunskaper i svenska och att en betydande del därför har inte haft tillräckliga kunskaper för att komma in. Hur hanteras detta framöver och hur kan de anställda ta del av instruktioner på arbetsplatsen? Hur kan brukarna kommunicera med anställda? Förvaltningen anger som skäl att det inte finns lärare att tillgå. Men vi anser att detta inte är tillräckligt utan förvaltningen får då titta på utbudet utanför kommungränsen. Kanske någon av vårdskolorna kan anordna dem språkutbildningar de utbildningar som efterfrågas. Kan man sälja ut ett stort antal äldreboenden så måste det kunna gå att köpa tjänster som staden så väl behöver.

Vi är även oroade över kompetensen hos de anställda hos entreprenörerna. I den anmälan som kommer från sjuksköterskestuderande angående Vintertullens äldreboende konstateras det att utbildningsnivån hos omsorgspersonalen är låg eller obefintlig. Att upphandla så många enheter inom äldreomsorgen innebär inte att stadens ansvar tar slut vid upphandlingen. Till vår förskräckelse konstaterade vi att det finns hela 110 utförare inom hemtjänsten. Vi vill gärna få veta vilka möjligheter det finns till uppföljning och inspektion av kvalitén av de verksamheterna?

Vi kan läsa av verksamhetsberättelsen om antalet klagomål som har inkommit till äldreombudsmannen. Den siffran i sig säger inte så mycket när det inte finns några som helst jämförelsesiffror med. Var antalet klagomål högre eller lägre 2009. Det är viktigt att nämnden kan utläsa utifrån siffrorna om man behöver ta fram åtgärder för att minska antalet klagomål.

Vi hade även velat få förklaring till att larmen har ökat. Kan det bero på att ett antal servicehus har omvandlats till trygghetsboenden? Eller finns det andra skäl till ökningen?”

Särskilt uttalande (V):

”Äldrenämnden redovisar ett överskott om 14,5 mnkr för verksamhetsåret 2010.

En stor del av de pengarna kan hänföras till att medel för vikarieersättning för vård- och omsorgspersonal som genomgår grundutbildning inte förbrukats. Detta i sin tur beror på att 30 % av de personer som anmälts till utbildningarna inte hade tillräckliga kunskaper i svenska för att klara utbildningen. Ambitionen var att möta denna brist med en intensivutbildning i svenska, men till detta fanns inte tillräckligt med lärare i svenska.

Ytterst är stadsdelsnämnderna ansvariga för vård- och omsorgsboendena, även om detta ansvar i och med de centralupphandlingar som numer genomförs på tjänstemannanivå kraftigt har bakbundit detta ansvar. Äldrenämnden har dock att för sin del göra en ordentlig utvärdering av det faktum att så stor del av personalen har så pass stora brister i svenska språket att de inte kan tillgodogöra sig grundutbildningen. Här behövs uppenbarligen göras en mer långsiktig insats, och då inte bara för att personalen ska ha möjlighet att gå denna utbildning, utan även för att personalen ska ha en rimlig chans att till exempel utnyttja meddelarfriheten. Det är oerhört viktigt att personalen vid våra vård- och omsorgsboenden är insatta i och har möjlighet att förstå de krav som ställs på verksamheterna, vilka rättigheter de äldre har och vilka rättigheter de själva som anställda har.

Under inriktningsmål 2.3 i verksamhetsberättelsen står att trygghet ska prägla hela omsorgen. Vi tycker inte att det går att påstå att detta mål uppfylls, långt därifrån. Den situation där äldre är som mest utsatta är när de hamnar på ett vård- och omsorgsboende eller servicehus, när de inte längre klarar att bo hemma och är tvungna att bryta upp från det egna hemmet. Vi får allt fler signaler från olika boenden om en omsorg där det inte finns utrymme att bemöta den äldre med respekt och integritet. Det är kanske den allra allvarligaste invändningen när det gäller måttet trygghet. Vi anser inte att man kan säga att de äldre är tillförsäkrade ett tryggt vård- och omsorgsboende i dag i Stockholms stad. Avvikelserna är alltför många. I det läget är personalsatsningar ett av de verktyg som står äldrenämnden till förfogande.”

§7 Centralupphandling av vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-337/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till återremiss.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, därav ett förslag från (MP) på återremiss.

Ordförande först ställer förslaget från (MP) på återremiss mot avslag och

finner att nämnden avslår återremissyrkandet.

Nämnden beslutar alltså att avgöra ärendet i dag.

Reservation (MP):

Mot beslut att avslå återremissyrkande reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar:

1. Att återremittera förslaget om upphandling

2. Att utöver detta anföra följande:

Miljöpartiets politik är att upphandling och andra förändringar inom äldreomsorgen ska ha som utgångspunkt att höja kvalitén i verksamheterna och livskvalitén för de äldre. Av tjänsteutlåtandet framgår inte vad som specifikt motiverar upphandling av de förtecknade boendena.

Valfrihet för den enskilde är bra om det finns mångfald i tillgången på boenden. Mångfalden kan utgöras av boenden med varierande inriktning, av olika storlek m.m. Vi är dock tveksamma till att varierande upplåtelseform i sig skulle vara av så stort värde för de äldre att man enbart av det skälet förordar upphandling.

Det är viktigt att stadsdelsnämndspolitikerna är klara över vilka äldreboenden, som uppfyller krav på god kvalitet och vilka som skulle behöva förbättra sin verksamhet och som av det skälet kan vara lämpliga att konkurrensutsätta. I tjänsteutlåtandet saknas uppgifter om kvalitetshöjande ambitioner för de boenden som föreslås upphandlas - därför bör ärendet återremitteras.

Vi är också bekymrade över att meddelarfriheten för medarbetarna som går över till privat drift kommer att begränsas. Vi anser att de upphandlingar som görs inte får inskränka de anställdas rättigheter när det gäller meddelarfriheten.

Slutligen anser vi att nämnden borde ge möjlighet till ett egenregianbud för att säkerställa att bästa möjliga kvalitet kommer uppnås på boendena.”

Ordföranden Joakim Larsson ställer det gemensamma förslaget från (M) och (FP) med stöd av ersättaryttrande (C), eget förslag till beslut från (S) och eget förslag till beslut från (V) mot varandra och finner majoriteten för (M), (FP) och (C) yrkande.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) deltar inte i beslutet med anledning av återremissyrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden bifaller förvaltningens svar på remissen i huvudsak och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Därutöver anför nämnden följande:

”De senaste veckorna har det framkommit misstankar om allvarliga missförhållanden på boendet Vintertullen på Södermalm som drivs av entreprenören Attendo. Med anledning av detta har en utredning initierats som kommer att föreläggas Södermalms stadsdelnämnd i april. Om nämnden då mot bakgrund av denna beslutar att inte förlänga avtalet med Attendo är det viktigt att en ny aktör kan komma på plats så snabbt som möjligt. Vi vill därför att även Vintertullen ska ingå i den centrala upphandlingen av vård- och omsorgsboenden med förutsättningen att den nya entreprenören kan träda in i det fall avtalet inte förlängs alternativt hävs i förtid.”

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att avslå förvaltningens förslag till remissvar

samt

att därutöver anföra följande:

Vi avvisar bestämt förslaget till ytterligare centralupphandling av vård- och omsorgsboenden, eftersom den pågående privatiseringen hotar att försämra kvaliteten i vården om de äldre. Enligt vår uppfattning måste målet om en hög kvalitet på vård och omsorg styra valet av driftsformer inom stadens äldreomsorg. Nyliberal ideologi får inte vara överordnad de äldres behov.

Genom att fortsätta upphandla försvagas stadens möjligheter att garantera kvalitet i vården och personalens kompetens. När de kommunala alternativen försvinner minskar handlingsfriheten för staden. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, så är det svårt att tillgodose det innan avtalet löpt ut med den privata utföraren. Möjligheterna för staden att ingripa om det uppdagas oegentligheter eller sänkt kvalitet i verksamheten försämras. Nu kan verksamheten vara dålig en längre tid innan staden kan göra något åt problemen.

Frågan om meddelarfrihet för anställda är i detta sammanhang central. Möjligheten för anställda att uppmärksamma anhöriga, politiker, media och allmänhet på brister i värden är avgörande för att upprätthålla kvaliteten. Att meddelarfriheten för medarbetarna begränsas när kommunalt driven verksamhet går över i privat regi är mycket oroande för de äldre. Vår uppfattning är att de anställda i upphandlad verksamhet ska vara tillförsäkrade samma meddelarfrihet som i kommunal verksamhet.

Om det vid något tillfälle finns skäl att upphandla ska detta alltid beslutas lokalt av respektive stadsdelsnämnd och det skall alltid finnas möjlighet till egenregianbud. Idag toppstyrs stadens utbud av äldreboenden från kommunstyrelsen och avgörande tilldelningsbeslut lämnas till en tjänsteman. Stadsdelsnämnderna omvandlas från beslutande till förvaltande organ, trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna. Därmed minskar även de lokala pensionärsrådens inflytande och påverkansmöjligheterna.

Då det finns skäl till upphandling så måste man vara noggrann när beslutsunderlagen tas fram. Krav på tillräcklig bemanning, utbildningsnivåer, kompetensutveckling och kollektivavtal måste vara självklara.”

Reservation (V):

Mot beslutet reserverar sig tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till eget yrkande:

” Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden anför följande som sitt svar på remissen:

Vi ställer oss negativa till ytterligare centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Privatiseringen har redan drivits mycket långt i staden. Om den moderatstyrda majoriteten genomför konkurrensutsättningen fullt ut kommer de kommunala utförarna att vara mycket få, och de äldres frihet att välja kommunal utförare vara minimal.

Genom att fortsätta upphandla släpper staden också ifrån sig stora delar av kontrollen av boendena. Det blir allt svårare att garantera kvaliteten och personalens kompetens, inte heller kan staden övervaka och styra utvecklingen av viktiga delar av äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen ökar även personalomsättningen vilket försämrar kontinuiteten för de äldre. När de kommunala alternativen försvinner hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, kan inte staden tillgodose det förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren.

Dessutom anser vi att om det vid något tillfälle skulle finnas skäl att upphandla ska det alltid beslutas lokalt av respektive stadsdelsnämnd och personalen ska alltid kunna lägga egenregianbud. Idag toppstyrs stadens utbud av äldreboenden från kommunstyrelsen och avgörande tilldelningsbeslut lämnas till en tjänsteman. Stadsdelsnämnderna omvandlas från beslutande till förvaltande organ, trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna. Uppföljningsansvaret blir mycket otydligt när stadsdelsnämnden inte kan säga upp avtalet vid ett allvarligt kontraktsbrott eller kräva ekonomisk kompensation. Därmed försämras även medborgarnas, brukarnas och de anhörigas möjligheter till ansvarsutkrävande när det gäller en verksamhets kvalitet.

Sist men inte minst är vi djupt bekymrade över det faktum att meddelarfriheten för medarbetarna kommer att begränsas när kommunalt driven äldreomsorg går över i privat drift. Vår uppfattning är att stadens upphandlingar inte på något villkor får inskränka de grundlagsskyddade rättigheterna för anställda i kommunalt finansierad verksamhet.”

§8 Mat och måltider, lägesrapport

Ärende

Föreligger ärende dnr 119-277/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C)

yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (C) och (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V).

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga.

Reservation (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att godkänna lägesrapporten

Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning hos de privata utförarna inom äldreboenden

Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning hos utförarna inom hemtjänsten

samt

Att därutöver anföra följande:

Det är svårt att avläsa från rapporten om undersökningen har gjorts även hos de privata utförarna, det enda som går att avläsa är antalet äldreboenden. Många gånger är matsituationen svårare för äldre som är beroende av hemtjänsten när det gäller måltider. Att den tid personalen kan vara hos de äldre har minskats avsevärt kan t ex betyda att personalen inte hinner duka på ett trivsamt sätt. Än mindre hinner de se till att den äldre verkligen äter och dricker ordentligt. Att övervaka och kvalitetssäkra verksamheten är givetvis en mycket stor uppgift när antalet utförare inom hemtjänsten är hela 110 stycken och antalet kan växa ytterligare – för att kunna ta ansvar krävs en mycket omfattande uppföljning.

Det går att läsa av svaren att det fortfarande finns brister i kosthanteringen och därför förväntar vi oss en handlingsplan för hur kunskap om matens betydelse kan spridas inom äldreomsorgen.

Vad som saknas i rapporten är innehållet i måltiden, hur maten är producerad och transporterad, och framförallt hur den smakar. Dessutom saknas de äldres egna åsikter om maten och hur den smakar. Även om dukningen är fin och maten snyggt upplagd hjälper det inte om maten inte smakar något.”

Särskilt uttalande (MP):

”Det är positivt att matens betydelse för äldres hälsa uppmärksammas allt mer. Miljöpartiet har länge drivit på för en äldreomsorg där all mat som serveras ska vara vällagad, god och näringsrik. Under 2011 bör målet vara att minst 40 procent av den mat som serveras ska vara ekologiskt framställd, och maten ska helst tillagas på plats för att undvika onödiga transporter. En form som bör prövas oftare är matlag tillsammans med de äldre. Att kunna äta i trivsam miljö och i gemenskap med andra är lika viktigt som kvaliteten på maten.

Men förbättringar behövs kontinuerligt. För första gången har Livsmedelsverket tagit fram förslag till råd för mat inom äldreomsorgen. Syftet är att förebygga undernäring samt verka för positiva måltidsupplevelser och god aptit. Livsmedelsverket räknar med att cirka fem procent av de äldre hemmaboende är undernärda och ungefär hälften av de inom särskilt boende. Bristen på tid och personalbrist uppges vara ett stort problem.

Livsmedelsverket rekommenderar minst sex måltider om dagen, tre huvudmål och tre mellanmål, men ger inga råd om portionsstorlekar. En person med liten aptit behöver sprida ut måltiderna för att orka få i sig tillräckligt. Mellanmålen ger i många fall 30-40 procent av energin och näringen, enligt Livsmedelsverket.

Det är också viktigt att nattfastan (måltidsuppehållet under natten) inte blir för lång. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Men många äldre, runt om i landet, tvingas ta sin medicin flera timmar innan de får mat på morgonen.”

§9 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 2/2011-02-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§10 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2011-02-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av förteckning över inkomna skrivelser, protokoll, beslut m.m.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av postlista för tiden 2011-01-01 – 2011-01-31

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk-Lind informerar om följande:

· Introduktionsutbildning för ledamöter och ersättare om äldreförvaltningens viktigaste frågor och utvecklingsområden äger rum den 7 mars 2011, heldag, på Van der Nootska palatset. Programmet kommer att skickas ut nästa vecka.

· Arbete med treåringen har påbörjat och ärende ”Nämndens underlag för budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014” ska behandlas på sammanträde den 19 april.

· Arbete med underlag för tertialrapport 1 (T1) har påbörjat och ärende ska behandlas på sammanträde den 17 maj. En plan för förbrukning av tilldelade medel för 2011 för grundutbildningar inom äldreomsorgen och vikarieersättningar för deltagare kommer att göras i T1.

· Ett ärende med förslag angående fördelning av tilldelade medel på 50 mnkr för år 2011 för ökad bemanning i demensvården blir klart under våren.

· I mars öppnar Kavat Vård ett äldreboende för persiskttalande personer och i samband med detta har Raili Karlsson i dag intervjuats av Radio Stockholm i programmet Stockholmsnytt.

· Den 10 februari har japansk TV intervjuad Eva Frunk Lind angående stadens äldreomsorg.

§14 Övriga frågor

· Ledamoten Mirja Räihä Järvinen (S) önskar få information om hantering av klagomål och synpunkter beträffande stadens äldreomsorg.

Eva Frunk Lind svarar att hantering av inkomna klagomål och synpunkter kommer att beskrivas i äldreombudsmannens årsrapport för 2010 som ska behandlas på nästa nämndsammanträde den 22 mars.

· Ledamoten Eivor Karlsson undrar om regler för biståndsbeslut om placering på servicehus har ändrats.

Förvaltningen återkommer med svar till nästa sammanträde.

· Raili Karlsson informerar om läge för Vintertullen och nämnden diskuterar frågor runt uppföljning av avtal med privata utförare.