Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Drätselnämndens sessionssal, plan 3 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2011-04-12

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förfrågningsunderlag för upphandling av automatiserad nyckelhantering "Nyckelfri hemtjänst"

Ärendet bordlagt från sammanträdet den 12 april 2011 § 20
OBS! Sekretess gäller enligt 19:3 OSL (tidigare 6:2 SekrL)
DNR 115-153/2011
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering

7 Tertialrapport 1 för år 2011 för äldrenämnden

DNR 201-249/2011
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissen om motion 2011:7 om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa

Svar till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2011, roteln VII
DNR 106-046/2011
Handläggare: Linda Moberg Tel. 508 36 202

9 Serviceinsatser för äldre/ Förenklad biståndsbedömning

DNR 404-246/2011
Handläggare: Chatrin Engbo Tel. 508 36 240
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för vård och omsorg om äldre

DNR 118-203/2011
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

12 Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier för år 2011

DNR 119-163/2011
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221

13 Anmälan av beslut i delegation gällande omorganisation för äldreförvaltningen

DNR 110-90/2011
Handläggare: Eva Frunk Lind Tel. 508 36 201
Git Skog Tel. 508 36 217

14 Anmälan av beslut i delegation för kv. 4/2010 och kv. 1/2011 enligt lista

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 04/2011-04-12 och 05/2011-05-10

(Protokollet från den 10 maj utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 04/2011-04-12 och 05/2011-05-10

(Protokollet från den 10 maj utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Branschrådets protokoll från den 5 april 2011

18 Postlista per den 4 maj 2011

19 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödman (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 4/2011-04-12 justerats 2011-04-18.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls följande fråga:

- Otillbörlig marknadsföring av privata utförare i hemtjänsten i form av telefonförsäljning.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen.

Anmäld fråga behandlas under § 20.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

En skrivelse angående extra medel till demensvården, daterad 2011-05-17, dnr 119-308/2011, av ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäldes.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen angående extra medel till demensvården till förvaltningen för beredning.

§6 Förfrågningsunderlag för upphandling av automatiserad nyckelhantering ”Nyckelfri hemtjänst”

Ärendet bordlagt från sammanträde den 12 april § 20

Ärende

Föreligger ärende dnr 115-153/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med förfrågningsunderlag.

2. Äldrenämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören för Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning att i enlighet med vad som anges i detta ärende:

- Genomföra upphandlingen

- Vid behov vidta smärre förändringar i underlaget utan att förutsättningarna ändras eller att avkall görs på de krav som ställs i förfrågningsunderlaget

- Fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal med enskilda leverantörer och under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag

- Vara äldrenämndens samordnare vid en eventuell ömprövning och vid uppföljning av ramavtalen under avtalstiden

- Förvalta ramavtalen och vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg i avtalen med leverantörer som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade under avtalsperioden.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande från (MP):

”Vi ser mycket positivt på sådan teknisk utveckling som innebär att de, som arbetar med våra äldre, kan ägna så mycket tid som möjligt åt vårdande och sociala uppgifter tillsammans med brukarna. Nyckelhanteringen är krånglig och tidskrävande – den automatiserade hanteringen spar tid och är säkrare. Det är dock av största vikt att kraven på säkerhet noggrant följs upp, och att det görs tydligt hur elavbrott och liknande hanteras.”

§7 Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-249/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaren Madeleine Sjöhage (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (MP), (V) och (C) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjusteringar om 2550 tkr för att täcka ökade kostnader för anpassning av Paraplysystemet till det nya avgiftssystemet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning

till eget yrkande:

”Vi Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra:

Det är positivt att målen för verksamheten uppfylls i princip på alla områden. Men vi vill påpeka några förbättringsmöjligheter som ändå finns inom verksamheten. Då menar vi synnerhet de områden som har fått kritik från revisorerna, äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörerna. Vi menar att förvaltningen inte har inkommit med kraftfulla förslag till åtgärder inom en del av områden.

Samverkan med landstinget är ett område som bevisligen inte fungerar och inte heller har fungerat under en mycket lång period. Den kritiken framfördes även muntligen av revisorerna under det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Förvaltningen har inte inkommit med förslag, det enda nämnden har fått är en beskrivning om att det finns avtal. Detta är inte tillräckligt.

Vi är positiva till både nationell och lokal värdegrund för äldreomsorgen. Men värdegrunden kan inte fungera om verksamheterna inte får förutsättningar till detta viktiga arbete. Det finns fortfarande brister i utbildningsnivå och bemanning inom verksamheterna.

Förvaltningen beskriver att antalet beviljade vistelser i korttidsboende har minskat. Men det var ju också så att äldreombudsmannen påpekade i sin senaste rapport att biståndshandläggarna ”pratade bort” behovet vilket föranleder att den personen som vill ansöka om korttidsboende inte heller får ett beslut. Och när man inte får ett beslut så finns det inte heller möjlighet till överklagan. På detta sätt blir statistiken friserat i stadsdelarna.

Förvaltningen tar även upp Lex Sara anmälningar som en punkt i rapporten. Lex Sara är en bra lagstiftning men vi är kritiska till att den politiska majoriteten i debatten ofta förväxla Lex Sara med meddelarfrihet. Staden måste ta den frågan på allvar eftersom en allt större andel av verksamheterna läggs i privata händer. Meddelarfriheten måste garanteras även i de privata verksamheterna inom äldreomsorgen.

När det gäller bidragsgivning till frivilligorganisationer så anser vi att det inte är tillräckligt med enbart en halvdags utbildning för styrelser. Kassörer i de föreningarna behöver mer utbildning så föreningarnas redovisning om hur de hanterar skattemedel förbättras och följer god revisionssed.”

§8 Remiss om motion (2011:7) av Tomas Rudin (S) och Salar Rashid (S) om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa

Svar till kommunstyrelsen senast 2011-05-31, dnr 334-306/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-46/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar med instämmande av ersättaren Madeleine Sjöhage (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP) och (C), ett eget förslag till beslut från (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut, som stödds av (M), (FP) och (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen om motion (2011:7) om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa.

Reservation (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Vi Miljöpartiet de gröna yrkar att äldrenämnden beslutar att som svar på motionen säga följande:

De stora skillnaderna i staden när det gäller ohälsotalen är ett stort problem. Det finns redan väl dokumenterat att skillnaderna är stora. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisade t ex 2009 en studie som belyste hur människor bemöts i vården. Studien visade att högutbildade fick nyare och dyrare läkemedel än andra. Kunskapsöversikten visade hur social ställning bidrar till att förbättra eller försämra människors hälsa. Studien redovisade också den kunskap som finns om sociala skillnader i hälso- och sjukvården. Många långinkomsttagare söker inte vård fast de skulle behöva. Väl inne i vårdapparaten kostar höginkomsttagarens vård mer än andras, enligt SKL. Den psykiska ohälsan har ökat under senare år inte minst bland kvinnor och unga flickor. Det finns även ojämlikheter vad gäller hälsa inom äldreomsorgen som bör beaktas.

Det är ett faktum att också etnicitet, funktionsnedsättning och sexuell läggning påverkar vården, omsorgen och bemötandet i kommuner och landsting.

Fakta är alltså väl kända, men däremot lyser förslagen på åtgärder med sin frånvaro. Det är inte bara i kommunen som åtgärder bör sättas in för att förbättra folkhälsan. På riksnivå kan mycket göras för att få ett mer jämlikt socialförsäkringssystem. Höjda golv i socialförsäkringssystemen istället för höjda tak skulle ge ett viktigt bidrag. Likaså att den statliga pensionen blir mer jämlik där inriktningen bör vara att höja de lägsta nivåerna så att alla pensionärer kan få en värdig ersättning att leva på som äldre.

Även landstinget spelar en viktig roll i att göra vården mer jämlik. Här finns mycket att göra t.ex. när det gäller att sätta in förebyggande insatser tidigt.

Utöver riksdagens och landstingets uppdrag kan vi i kommunen verka för vikten av hälsosam matkultur, regelbunden motion, måttligt intag av alkohol, minskat tobaksbruk och en likvärdig kommunal service i hela staden.

Vi har länge föreslagit att minst 40 procent av livsmedlen som under året serveras i äldreomsorgen ska vara ekologiskt framställda och att måltiderna ska vara lustfyllda för de äldre. Vi vill se en utevistelsegaranti för alla äldre och rörelsehindrade. Forskning visar att utevistelser, gärna i en behaglig miljö skapar ökad livskvalitet och bättre hälsa bland de äldre. Stadens grönområden är därför viktiga att slå vakt om ur ett hälsoperspektiv.

Social gemenskap har visat sig vara bra för hälsa och välbefinnande. Därför bör staden utvecklas mot fler möjligheter för människor att träffas, både spontant och i organiserad form.

Ska allt detta bli möjligt måste också en bättre balans mellan arbete och fri tid skapas i samhället i stort.

Kortare arbetstid ger de som arbetar bättre balans i livet och gör att fler arbetslösa kan komma in på arbetsmarknaden och få bidra med sina kunskaper och erfarenheter för samhällets bästa.

Förvaltningen svarar att det finns statistik att tillgå även gällande skillnaderna mellan stadsdelarna. Men det räcker inte. Det behövs tydliga samverkansöverenskommelser mellan de olika nämnderna såväl som mellan kommun och landsting, samt en bättre samverkansstruktur.

Som framgår av skrivelsen berör folkhälsofrågorna en rad olika nämnder, som idrottsnämnden, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden med flera. Berörda nämnder och styrelser bör återkomma med förslag på hur dessa samverkansformar ska läggas upp.

Det är tveksamt om en kommunal kommission är rätt väg att gå. Däremot behövs kontinuerliga utbildningsinsatser inom äldreomsorgen kring jämlik vård, omsorg och hälsa.”

Reservation (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten

Torun Boucher (V) med hänvisning till ett gemensamt yrkande:

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att bifalla motionen

samt

att därutöver anföra:

All forskning visar att jämlika förhållanden i samhället främjar hälsa hos invånarna. Stockholm har genom åren blivit en alltmera segregerad och ojämlik stad. I en del områden i staden har folkhälsan, trots ett ökat ekonomiskt välstånd, blivit mycket sämre, detta gäller både yngre och äldre människor. De vidgade klyftorna skapar i sig hälsoproblem som drabbar enskilda men också kostar samhället stora summor i form av sjukvårdskostnader och färre arbetade timmar.

Förvaltningen bekräftar bedömningen att ekonomiska klyftor skapar ohälsa, men avvisar trots detta tanken på att genom en kommission för jämlik hälsa kartlägga problemen och föreslå åtgärder. Vi anser att svaret på motionen är märklig och inte särskilt genomtänkt. Den huvudinvändning som anges gäller uppenbarligen inte behovet av en kommission för jämlik hälsa utan den skiss till uppläggning av arbetet som finns i motionen. Det är självfallet aldrig politikens uppgift att redan i idéfasen beskriva hur förslaget ska genomföras i detalj. Motionärerna vill ge staden i uppdrag att titta på hur förslaget om en kommission för jämlik hälsa skulle kunna genomföras och om de inte har exakt beskrivit hur landstinget skulle kunna involveras borde inte vara ett problem i detta skede.

En kommission för jämlik hälsa skulle ju nämligen även kunna vara en viktig komponent för arbetet med bättre samverkan med landstinget. En sådan kommission skulle kunna ta fram konkreta förslag för förbättringar istället för avtal som ingen håller. En sådan kommission skulle också kunna vara delaktig i hur de gemensamma avtalen efterföljs.

Ekonomisk ojämlikhet är bevisligen i sig en viktig källa till ohälsa. Vill vi förbättra folkhälsan är en viktig åtgärd således att minska de ekonomiska klyftorna i vårt samhälle. För den som på allvar vill förbättra folkhälsan hos stadens invånare borde det därför vara en självklarhet att stödja motionen. Att motionen avvisas, särskilt med den krystade argumentationen förvaltningen anför, är svårt att tolka på ett annat sätt än att man från stadens ledning prioriterar bevarandet av ekonomiska klyftor, via t ex sänkta skatter, framför folkhälsan. Det illustrerar en helt annan människosyn än den socialdemokratin står för.”

§9 Serviceinsatser för äldre/förenklad biståndsbedömning

Ärende

Föreligger ärende dnr 404-246/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C) bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

I detta instämmer vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP), ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Beslutsgång

Ordföranden finner alltså att hela nämnden ställer sig bakom det gemensamma förslaget till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktning vad gäller vidare utredning av införande av förenklad biståndshandläggning gällande vissa hemtjänstinsatser.

2. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma med förslag gällande införande av förenklad biståndshandläggning.

3. Äldrenämnden anför därutöver följande:

”En förenklad biståndsbedömning har varit efterlängtad av många parter av goda skäl. Vi är därför glada att kunna ta upp ett sådant ärende till beslut.

Vår förhoppning är att detta ska upplevas som en förbättring för alla inblandade. Först och främst för den äldre naturligtvis, som med den förenklade biståndsbedömningen får en större makt över sin vardag.

Självbestämmandet ökar när den som behöver hemtjänst fritt i samråd med hemtjänstpersonalen kan avgöra vilka insatser som ska göras och hur. Hemtjänstpersonalen i sin tur får ett större ansvar och erkännande av sin erfarenhet och kompetens. Den tredje vinnaren är de äldre som har ett mer omfattande behov av hemtjänster eftersom en konsekvens av att ta de enklare fallen från biståndshandläggarnas bord blir att stadsdelarna får mer tid att ägna åt utredning och uppföljning av de mer komplicerade fallen.

Faller denna förenkling väl ut är vi inte främmande för att titta på olika sätt att utvidga möjligheten att teckna serviceavtal.

Som ett första steg ger vi förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att den förenklade biståndsbedömningen ska avse alla från 75 års ålder samt att de sex fria timmarna ska omfatta alla med hemtjänst i Stockholm.”

§10 Ny ersättningsmodell för verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-217/2011

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar med instämmande av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar på återremiss av ärendet.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut därav ett förslag från (S) på återremiss.

Ordförande först ställer förslaget på återremiss mot avslag och finner att nämnden avslår återremissyrkandet.

Nämnden beslutar alltså att avgöra ärendet i dag.

Reservation (S):

Mot beslut att avslå återremissyrkande reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Vi Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar:

att återremittera ärendet

samt

att därutöver anföra:

”Det finns många oklarheter i ärendet så som det läggs fram nu. Vi vill att förvaltningen återkommer till nämnden med svar på följande:

- förvaltningen lägger en stor vikt på hyreskostnader i ärendet och vill ålägga frivilligorganisationer att göra besparingar på hyreskostnader. Stadens samlingslokaler blir allt färre och föreningarna i staden har svårt att hitta lämpliga lokaler för sina aktiviteter. Enligt ärendet är hyreskostnaderna 20 % av den bidragssumman som ges till organisationerna. Men var går gränsen i så fall, 20 % är inte mycket, anser vi. Och några gratis lokaler finns inte i Stockholms stad. Finns det ett mått för hur stora hyreskostnaderna får vara? Vad är lokaleffektiv resursanvändning när det gäller äldre människor?

- vidare vill vi att förvaltningen ser över bedömningsgrunderna. Är det tjänstemännen på förvaltningen som vet bäst vad äldre människor behöver? Eller är det inte så att de äldre vet detta bäst och kan också själva i föreningarna bestämma vad de behöver och vill göra?

- vad menas med förvaltningen vill prioritera nyskapande verksamheter? Om nu en förening t ex har satsat på dans i flera år så är det ärendets mening att den föreningens verksamhet inte prioriteras i bidragsgivning? Vem är det som bedömer detta? Hur ska förvaltningen mäta vilka verksamheter är nyskapande och vilka inte är det?

Hela ärendet väcker fler frågor än det finns svar. Nämnden kan inte fatta beslut i en viktig fråga på så svaga grunder.”

Beslutsgång forts.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (C) och (MP) och ett eget förslag till beslut från (V).

Vice ordföranden Christopher Ödman m.fl. (MP) anmäler ett särskilt uttalande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) deltar inte i beslutet på grund av återremissyrkandet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner ny ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden i huvudsak godkänner ny ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer i enlighet med förvaltningens förslag efter nedanstående justering:

Vänsterpartiet välkomnar en ny ersättningsmodell. Vi instämmer dock med pensionärsrådets farhågor att med Stockholms höga hyror och en restriktivare tillgång till samlingslokaler så kan det bli knepigt för en del föreningar att uppfylla målet låga lokalkostnader. Vi vill därför att en utvärdering görs av 2012 års modell innan modellen används fullt ut 2013.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Miljöpartiet ser frivilligorganisationernas insatser som viktiga komplement till äldreomsorgen. Därför är det positivt att riktlinjerna för bidragsgivningen görs tydliga och förutsägbara och att de fokuserar på aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet för beskrivna målgrupper.”

§11 Redovisning till Socialstyrelsen av 2007-2010 års stimulansmedel för

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-203/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler ett särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel för åren 2007-2010.

Särskilt uttalande från (MP):

”Av redovisningen framgår att flera av projekten visat på nya sätt att arbeta bl.a. inom demensvården. Det är nu angeläget att Äldreförvaltningen överväger på vilket sätt de erfarenheter som vunnits kan spridas vidare i stadens äldreomsorg.”

§12 Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier

Ärende

Föreligger ärende dnr 119-163/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler ett särskilt uttalande.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler ett särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och i ett första ansökningstillfälle hos Socialstyrelsen ansöker om ett startbidrag på 100000 kr för att arbeta med lokala värdighetsgarantier i Stockholms stad.

Särskilt uttalande från (S):

Det är bra med lokala värdighetsgarantier. Men vi anser att inga garantier fungerar om bemanningen är för låg och om utbildningsnivån är för låg. Fungerande värdighetsgarantier kräver satsningar på personalen.”

Särskilt uttalande från (V):

”Vänsterpartiet är ytterst oroat över den verklighet som såväl äldreomsorgen som hemtjänsten verkar i. Den ekonomiska styrningen och de ner på minuten satta tidsramarna inom hemtjänst går på tvärs mot den gemensamma värdegrund som togs i fullmäktige den 14 mars. Flera av våra äldreomsorgsboenden har en styrning mot lönsamhet som i praktiken inneburit ett allt annat än värdigt boende. Det är framförallt stadens egna ekonomiska ramar och ekonomiska styrning, stadens allt överordnade privatiseringsagenda, stadens allt mer centraliserade styrning och slutligen den mycket svaga meddelarfrihet som råder inom de privata verksamheterna som bidrar till dagens allt annat än tillfredsställande situation. Det saknas helt enkelt grundläggande förutsättningar i Stockholms stad för en verklig proaktiv värdegrund där en lokal värdighetsgaranti kan göra skillnad. Risken är att personalen ges målsättningar som i själva verket är omöjliga att uppfylla.”

§13 Anmälan av beslut i delegation gällande äldreförvaltningens

Ärende

Föreligger ärende dnr 110-90/2011

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av delegationsbeslut angående omorganisation av äldreförvaltningen, 2011-04-13, ärendegrupp 1.9, delegat förvaltningschefen, till handlingarna.

§14 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4/2010 och kvartal 1/2011 enligt listan

Föreligger anmälningslistor av delegationsbeslut för kvartal 4 år 2011 (dnr 203-41/2010) och för kvartal 1 år 2011 (dnr 203-149/2011).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4 år 2011 (dnr 203-41/2010) och för kvartal 1 år 2011 (dnr 203-149/2011) till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 4/2011-04-12 och 5/2011-05-10

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 4/2011-04-12 och 5/2011-05-10

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträde 2011-04-05

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av postlista för tiden 2011-04-01 – 2011-05-04

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk-Lind informerar om följande:

· Till nästa nämndsammanträde den 14 juni 2011 kommer bl.a. ett ärende om äldreboendeplanering och en kort presentation av detta ärende planeras ta

ca 10 min.

· Arbete med införandet av värdighetsgarantier kommer att kräva en projektledning för mycket omfattande utbildningsinsatser.

· Kommunstyrelsen pensionärsråd (KPR) träffas den 18 maj på förmiddagen

för att få information om äldreförvaltningens nya uppdrag och för att genomgå balanslistan.

· KPR önskar få träffa äldrenämnden under hösten.

Ordföranden Joakim Larsson föreslår att först presidiet träffar KPR i september och att rådet inbjuds till äldrenämndens sammanträde i höst.

§20 Övriga frågor

· Raili Karlsson besvarar nämndens fråga beträffande förekomsten av otillbörlig telefonförsäljning av hemtjänster.

Eva Frunk Lind informerar att äldreförvaltningen utvecklar uppföljningsarbete rörande hemtjänsten vilket kommer att leda till att vissa avtal med privata utförare hävs.