Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-02-21

Sammanträde 2012-02-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2012-02-07

(Protokollet utsändes senare eller dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information

BESLUTSÄRENDEN:

7 Enhet för kvalitetsinspektioner

DNR 0101-4/2012
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Värdighetsgaranti i äldreomsorgen - lägesrapport

DNR 070303-28/2012
Handläggare: Ann Rössel Tel. 508 36 228
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER/YTTRANDEN:

9 Remiss "Positionspapper om EU, staden och stockholmarna"

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast 2012-02-27, dnr 024-2011/2011 DNR 0401-572/2011
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221

10 Remiss av Socialdepartementets utredning "Framtidens högkostnadsskydd i vården" (SOU 2012:2)

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast 2012-02-22, dnr 001-127/2012
DNR 0401-25/2012
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 203
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

11 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2011

12 Anmälan av månadsrapport för äldrenämnden för tiden t.o.m. 2012-01-31

DNR 0107-19/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post och dukas)

13 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

14 Regler för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag för år 2012 (KFKS kansli, dnr 019-2254/2011)

15 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 1/2012-01-31 och protokoll 2/2012-02-14

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2012-02-14

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Postlista per den 31 januari 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 1/2012-02-07 justerats 2011-02-13.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Brit Rundberg (V) undrar om det finns möjligheter till en fortsatt prenumeration på ”Dagens samhälle” för äldrenämndens politiker som anmäler sitt intresse.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beviljar prenumeration tillsvidare för de ledamöter och ersättare som anmäler sitt intresse för prenumerationen och uppdrar åt förvaltningen att administrera den.

Varefter godkänns dagordningen.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Brit Rundberg (V) undrar om det finns möjligheter till en fortsatt prenumeration på ”Dagens samhälle” för äldrenämndens politiker som anmäler sitt intresse.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beviljar prenumeration tillsvidare för de ledamöter och ersättare som anmäler sitt intresse för prenumerationen och uppdrar åt förvaltningen att administrera den.

Varefter godkänns dagordningen.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls en skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaren

Brit Rundberg (V) om informationen om nya avgifter, daterad 2012-02-21,

dnr 0112-50/2012.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om arbete med införande av kommunalisering av hemsjukvården som ska gälla från och med den 1 januari 2015. Avdelningschefen Ann-Marie Ståhl deltar i arbetsgruppen och förvaltningen återkommer med mer information senare i år.

§7 Enhet för kvalitetsinspektioner

Ärende

Föreligger ärende dnr 0101-4/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar på återremiss av ärendet för omarbetning av tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP), eget förslag till beslut från (S) och eget förslag till beslut från (V) på återremiss.

Ordförande ställer först förslaget på återremiss mot avslag och finner att nämnden beslutat att avslå återremissyrkande.

Nämnden beslutar alltså att avgöra ärendet i dag.

Reservation från (V):

Mot beslutet att avslå återremissyrkande reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Västerpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för omarbetning enligt följande:

Den nya enheten ska enligt förslaget samarbeta nära med stadsdelsförvaltningarna

och tillsammans med dem utveckla verksamheten samt förebygga och säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen. Det beskrivs hur man ska skapa en översikt av inkomna synpunkter, klagomål och inspektioner och analysera verksamheten. Något som saknas helt är brukarperspektivet. Ingenstans nämns hur klagomålen ska följas upp och rättas till i nutid och för den enskilda individen. Det måste klargöras innan beslut fattas.

Äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörernas roller i den nya den nya organisationen måste också klarläggas.

Det kan i vissa fall vara bra att det finns en instans dit man även kan vända sig anonymt. Inte minst för anhöriga som drar sig för att kritisera eftersom de känner sig beroende av goda relationer med personalen. Men när det gäller anställda i privata verksamheter har det flera gånger visat sig att de som lyfter problem har ett mycket dåligt skydd och kan råka illa ut. Meddelarskyddet måste gälla också för upphandlade verksamheter. Staden bör gå ut med tydliga riktlinjer om att repressalier under inga omsändigheter accepteras mot anställda, vare sig i kommunal eller privat drift.

Det framgår inte heller av ärendet vilka befogenheter att agera som enheten har, eller vilka tillvägagångssätt som finns, när brister av allvarlig art upptäcks. Det finns inte redovisat vilket ansvar enheten har att agera. Vilken status har denna enhet i relation till stadsförvaltningarna, stadsledningskontoret, serviceförvaltningen och äldrenämnden?

Det är önskvärt att enheten rapporterar till äldrenämnden på ett sådant sätt att det är möjligt för äldrenämnden att göra konsekvensanalyser som kan ligga till grund för kommande boendeplanering och andra övergripande styrdokument som äldrenämnden har ansvar för. Det vore därför bra att även få en redovisning av hur det är tänkt att enheten rapporterar till äldrenämnden.

Det vore även önskvärt att i detta sammanhang diskutera MAS:ens ställning i organisationen. Vänsterpartiet anser att MAS:ens oberoende ställning bör stärkas och att MAS:arna runt om i staden är viktiga personer i kvalitetsarbetet på äldreomsorgsboendena. I detta ärende står inget om MAS eller hur enheten förhåller sig till MAS.

Slutligen framgår det inte heller av ärendet hur stadsdelsförvaltningarnas verksamhets- och avtalsuppföljningar förhåller sig till den nya enheten.”

Beslutsgång forts.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag som stöds av (M), (FP) och (MP) och eget förslag till beslut från (S).

Ledamoten Torun Boucher (V) deltar inte i beslutet på grund av återremissyrkandet.

Ordföranden ställer båda förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till enhet för kvalitetsinspektioner.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget

yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Kommunfullmäktige fattade beslut om enheten i enighet.

Det var viktigt för alla att se till att inspektionen av utförarna blir bättre och kontrollen av avtal effektivare. De brister som har funnits hos utförarna borde givetvis ha upptäckts tidigare och staden borde ha haft möjlighet att ingripa betydligt tidigare.

Det är bra att enheten nu även gör oanmälda besök. Men ärendet väcker också frågan om detta är tillräckligt. Det är också så att enheten är inget nytt, snarare handlar ärendet om en förstärkning av redan befintlig verksamhet på förvaltningen.

Så i slutändan behöver nämnden se till att enheten arbetar fram ett ändrat arbetssätt.

Vi är tveksamma till den kommande upphandling av specialistkompetens. Vi förutsätter att nämnden får se det förfrågningsunderlaget för att kunna bedöma hur enhetens inspektioner kommer att organiseras.

Det är givetvis viktigt med att enheten förstärks av medicinsk kompetens. Däremot hade vi velat få fram hur tillgången till arbetsmiljökompetens kommer att se ut. Vilket mandat har den personen i enlighet med Arbetsmiljölagen och hur kommer den tjänsten att kopplas till det arbetsgivaransvaret som enligt lagen finns hos utförarna och vilket förhållande kommer den tjänsten att ha gentemot Arbetsmiljöverket.

Ärendet väcker också frågan om behovet av att som villkor för att staden ska finansiera olika aktörers insatser inom hemtjänst och äldrevård att alla anställda via lagstiftning eller avtal omfattas av meddelarskydd, dvs att det inte är tillåtet för arbetsledningen att efterforska källa till uppgifter i media om brister i verksamheten.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Inom stadens äldreomsorg förekommer dokumenterad uppföljning av många olika slag och på olika nivåer. Några exempel:

- Brukarnas individuella genomförandeplaner följs upp av biståndshandläggarna.

- Stadsdelsförvaltningarna upprättar varje år verksamhetsuppföljningar av både egna verksamheter och entreprenader. Dessutom genomförs avtalsuppföljningar avseende entreprenaderna.

- I stadsdelsnämndernas tertialrapporter och verksamhetsberättelse rapporteras värden på indikatorer och nyckeltal.

- Stadsdelsnämndernas medicinska ansvariga sjuksköterska rapporterar om avvikelser och upprättar patientsäkerhetsberättelse.

- Allmänna omdömen från brukarna inhämtas årligen via brukarundersökningar som redovisas i stadsdelsnämnderna.

- Mer specifika synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga kommer in via ”Tyck till om äldreomsorgen” och ”Äldre direkt”. Stadsdelsförvaltningarnas hantering av synpunkter och klagomål statistikförs och redovisas.

- Äldreförvaltningens äldreombudsman och äldreomsorgsinspektörer lämnar rapporter varje år.

Det skulle ha varit en fördel om äldreförvaltningen analyserat hur denna befintliga uppföljning fungerar. En sådan analys skulle visa vad som fungerar och vad som brister och borde ha legat som underlag för eventuella förändringar och kompletteringar - eventuellt i form av att inrätta en enhet för kvalitetsinspektioner.

Den nya enheten har flera viktiga inslag, som att det öppnas möjligheter för oanmälda inspektionsbesök och att det ska gå att göra anonyma anmälningar av missförhållanden.

Det borde i tjänsteutlåtandet konkret ha preciserats på vilket sätt förslaget om enhet för kvalitetsinspektioner bedöms förbättra den hittillsvarande uppföljningen inom stadens äldreomsorg.”

§8 Värdighetsgaranti i äldreomsorgen - lägesrapport

Ärende

Föreligger ärende dnr 070303-28/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S).

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och (S) och eget förslag till beslut

från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och (S).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med anmälan om lägesrapport om värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att godkänna anmälan om lägesrapport och därutöver framföra följande:

Vänsterpartiet har lyft detta flera gånger och gör det igen - vi är ytterst oroade över den verklighet som äldreomsorgen verkar i. Den ekonomiska styrningen av äldreomsorgen går på tvärs mot en värdig äldreomsorg. Denna styrning mot lönsamhet innebär

i praktiken en allt annan än värdig äldreomsorg. Det är framförallt stadens egna ekonomiska ramar och ekonomiska styrning, stadens allt överordnade privatiseringsagenda, stadens allt mer centraliserade styrning och slutligen den närmast obefintliga meddelarfrihet som råder inom vissa privat drivna verksamheterna, och helt saknas i andra, som bidrar till dagens allt annat än tillfredsställande situation. Det saknas helt enkelt grundläggande förutsättningar i Stockholms stad för en lokal värdighetsgaranti som kan göra skillnad. Risken är att personalen ges målsättningar som i själva verket är omöjliga att uppfylla.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Värdighetsutredningen lyfte på ett bra sätt fram värdegrundsfrågorna och vikten av att ha fokus på varje individ i äldreomsorgen, hennes personlighet, hennes välbefinnande. Det blir dock problematiskt när utredningen utgår från att dess förslag innebär något nytt, ett perspektivskifte. Det är snarare så att utredningen summerar en etik och en människosyn som redan finns, men som kan vara svår att fullt ut leva upp till.

Bland önskvärda åtgärder är att analysera vilken bemanning som lägst krävs för att exempelvis kunna etablera en relation till en person med demenssjukdom så att hon får ett värdigt liv, eller hur mycket personal en enhetschef högst kan ha för att kunna vara en närvarande och handledande ledare.

En värdig vård förutsätter att vissa miniminivåer uppfylls och att det finns en tillräcklig bemanning. Utan detta riskerar en nationell värdegrund att bli välmenande men tandlös.
En värdighetsgaranti bör också innefatta personalens möjlighet att slå larm om garantins intentioner inte uppfylls. Detta förutsätter att meddelarfrihet ingår i den garanti som ska ge den äldre ett värdigt liv.”

Särskilt uttalande från (S):

”Om garantier ska kunna få genomslagskraft så bör det även vara så att individen har möjlighet till kompensation då garantin inte fullföljs. En garanti är uddlös om det inte finns en viss mått av sanktioner i dem.”

§9 Remiss ”Positionspapper om EU, staden och stockholmarna”

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 024-2011/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-572/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP) och (S), eget förslag till beslut från (MP)

och eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (S).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

och överlämnar det till Kommunstyrelsen som sitt svar på remiss ”Positionspapper om EU; staden och stockholmarna”.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att överlämna följande svar på remissen:

Av följande skäl avvisar vi förslaget till positionspapper om EU.

Stockholms förvaltningar, svenska och EU:s olika myndigheter har skapats för att serva medborgarna i stad, land och i hela EU.

Ska EU bli vardaglig i myndigheters arbete så måste ansträngningar till så att myndigheter på ett normalt sätt kommunicerar med varandra.

Idag läggs fortfarande hela administrationen på de enskilda när man behöver hjälp på olika sätt inom EU. T.ex. klarar inte försäkringskassan att kommunicera med andra försäkringskassor inom EU, vilket efter 17 år som medlemmar i EU måste anses oacceptabelt.

På samma sätt är det viktigt, inte minst för äldre som rör sig inom EU, antingen på egen hand eller via äldreomsorgen, att förvaltningar, stadsdelsförvaltningar klarar av att kommunicera med sina motsvarigheter inom EU. För detta krävs en strategi så att EU blir en naturlig del av arbetet på förvaltningarna. Stockholms Stad borde lägga sina resurser på att åstadkomma detta, istället för att lägga resurser på lobbying för att ändra lagar i EU.

På miljöområdet spelar EU-samarbetet en viktig roll då miljöproblem sällan är lokala. Att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå miljömål är något som visats i flertalet studier. Regeringen har flera gånger betonat detta, bland annat genom 2006 års regeringsförklaring och införandet av ”bör-krav” i LOU.

Det har tidigare påtalats att Stockholms stad i vissa upphandlingar varit dåliga på att ställa miljökrav (inga alls eller så dåligt formulerade att de är omöjliga att följa upp). I ljuset av detta är det särskilt allvarligt att föreliggande utkast till positionspapper uttryckligen föreslår att staden bör motarbeta EU:s ambitioner att ställa tvingande miljökrav i offentlig upphandling (se princip 2 ”Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö” andra punkten).

Policydokument, av den typ positionspappret får sägas vara (jämför till exempel stadens miljöprogram), bör vara skrivna för att kunna användas långsiktigt och därigenom tas i bred politisk enighet. Föreliggande skrift är tvärtemot detta mycket politiskt kontroversiell då den står i rak motsats till såväl Sveriges hållning gentemot EU-samarbetet, som Sveriges och EU:s miljöpolitik.

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att överlämna följande svar på remissen:

Vi avvisar till stora delar förslaget till positionspapper, eftersom det bygger på en EU-politik som Vänsterpartiet motsätter sig. Vi respekterar folkomröstningen, men dagens nyliberalt inspirerade fördrag går långt utöver det som fastställdes i denna folkomröstning.

Svensk anpassning till EU går dessutom långt över vad som i själva verket krävs, EU används som en dålig ursäkt för att till exempel hindra att vi kräver kollektivavtal för anställda eller närproducerad kost i våra upphandlingar. Eller för att uttrycka det med ärendets egna ord – LOU är ett exempel på ett regelverk som kodifierats i svensk lagstiftning. Med dagens massiva konkurrensutsättning har denna svenska kodifiering bidragit till att anställda får allt osäkrare anställningsvillkor och att ekologisk omställning försvåras.

Bland de principer som föreslås i ärendet kan man läsa att det primära syftet med all offentlig upphandling bör vara att ge skattebetalarna varor och tjänster av hög kvalitet till lägsta acceptabla kostnader. Här står ingenting om att offentlig upphandling mycket väl också kan användas för att uppnå demokratiska, ekologiska och sociala syften, vilket Vänsterpartiet tycker borde vara en prioriterad uppgift för verksamhet som beslutas av en folkvald församling. Svensk lagstiftning i sin EU-kodifiering gör sitt bästa för att tvärtom förhindra att upphandling används på detta sätt, och vi anser att detta positionspapper snarare förstärker denna negativa praktik.

Inte minst av den därpå följande principen som säger att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som snedvrider konkurrensen. Det finns mycket i dag som snedvrider konkurrensen inom de verksamheter som drivs av skattemedel, inte minst ser vi hur stora riskkapitalbolag snedvrider konkurrensen inom omsorgen och skolan.

Offentliga myndigheters stöd till politiskt demokratiskt beslutade inriktningar till förmån för till exempel en socialt och ekologiskt mer hållbar verksamhet är inte att snedvrida konkurrens, det är att ta ett politiskt ansvar i ett demokratiskt styrt samhälle. Ur miljö- och klimatperspektiv innebär principen att staden begränsas i sina möjligheter att besluta om nödvändiga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem.

Den kommunala självstyrelsen är viktig i Sverige och självfallet är det stockholmarna som bäst vet hur de vill organisera sin stad. Just därför bör inte svenska kodifieringar av EU-lagstiftning som nu är fallet aktivt hindra oss att kräva kollektivavtal eller att ställa miljökrav.

Vänsterpartiet vill utgå från mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan för ekologisk omställning som principer för samverkan mellan länder. De fackliga rättigheterna och kvinnors rättigheter behöver stärkas. Finansmarknaden behöver regleras och social dumpning motverkas. Miljöpolitiken bör regleras över gränserna men inte hindra länder att gå före med en radikalare lagstiftning.

Vi delar förvaltningens frågetecken inför föreslagna formuleringar om lägsta möjliga kostnad som grundkrav för upphandlingar. Vi står istället för en politik där merparten av kommunens verksamhet också utförs av kommunen. När upphandlingar ska göras bör de användas för att förstärka demokrati, jämlikhet, jämställdhet och social och ekonomisk hållbarhet . Att följa ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska ingå som grundläggande krav i upphandlingar. ”

§10 Remiss av Socialdepartementets utredning ”Framtidens högkostnadsskydd i vården” (SOU 2012:2)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-127/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-25/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordfröanden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till Kommunstyrelsen som sitt svar över remissen av Socialdepartementets utredning ”Framtidens högkostnadsskydd i vården” (SOU 2012:2)”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (MP):

”Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om äldres situation, nu och i framtiden. Det visar inte minst höstens uppmärksamhet kring förhållandena i äldreomsorgen. Det är viktigt med ett samordnat högkostnadsskydd och det bör införas så snart som möjligt.


Det är bra att utredningen öppnar för ett gemensamt tak, men de verkar ha glömt tandvården, som också bör ingå i det gemensamma taket.

Staten har ett ansvar för att alla får en god livskvalitet hela livet. Det är dags att vi ser över hur situationen för de fattiga äldre ser ut i Sverige idag och hur det kommer att se ut i framtiden.”

§11 Anmälan av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4, år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-18/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner anmälan av ej verkställda beslut med sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering enligt Socialtjänstlagen för kvartal 4, år 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§12 Anmälan av månadsrapporten för äldrenämnden för januari 2012

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för kvartal 4, år 2011, enligt förteckning

Föreligger en förteckning över anmälda delegationsbeslut för kvartal 4, år 2011.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av regler för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag för år 2012

Föreligger Regler för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag för år 2012, utfärdade av KFKS-kansli, dnr 019-2254/2011.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor från sammanträden 1/2012-01-31 och 2/2012-02-14

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2012-02-14

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista per den 31 januari 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Övriga frågor

Ersättarna Brit Rundberg (V) och Magnus Nilsson (S) anmäler sig till prenumeration av tidningen ”Dagens Samhäller” i enlighet med nämndens beslut under pkt 4.