Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrum Tändstickan, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2012-10-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2013

8 Revidering av riktlinjer om ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom IOF och omsorgen om äldre (gemensamt ärende för äldrenämnden och socialnämnden) UTGÅR!

Dnr 070303-385/2012 ÄN
Dnr 3.1-635/2012 SON
Handläggare: Git Skog (ÄF) Tel. 508 36 217
Malin Eriksson (SOF) Tel. 508 25 402

9 Fördelning av föreningsbidrag till frivilligorganisationer för år 2013

10 "Nytt IT-program för Stockholms stad"

11 "Tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 033-799/2012, för yttrande senast den 25 januari 2013
Dnr 0401-368/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

12 Anmälan av kontorsutlåtande beträffande Departementspromemorian

"En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet Ds 2012:49"
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1638/2012, för kontorsyttrande senast den 3 december 2012
Dnr 0401-388/2012
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216

13 Anmälan om pilotprojekt "Nationell patientöversikt (NPÖ)"

Dnr 090501-312/2012
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216

15 Anmälan av månadsrapport för tiden tom den 30 november 2012

Dnr 0107-19/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post och dukas)

16 Anmälan av protokoll från branschrådet från den 23 november 2012

(Utsändes per e-post och dukas)

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 10/2012-12-04

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

19 Anmälan av kommunstyrelsen arvodesregler 2013 för förtroendevalda

20 Anmälan av postlista per den 30 november 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 8/2012-10-16 justerats 2012-11-01.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Inga frågor anmäls. Varefter godkänns dagordningen med den ändring av ärendet § 22 behandlas före § 21.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls en skrivelse ”Om korttidsboende under bostadsanpassning” från ledamoten Torun Boucher (V), dnr 0112-434/2012, daterad 2012-12-11.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningen har under halvdagsseminarium för äldrenämnden strax före nämndsammanträdet informerat om följande:

- Förvaltningens förslag till verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2013

- Föreningsbidrag för år 2013

- Tidsregistreringssystem i hemtjänsten

- Boendeplanering

- Resultat från årets brukarundersökning.

- Aktuellt läge på äldreförvaltningen.

§7 Verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2013

Ärende

Föreligger ärende dnr 0105-394/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till get förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M) och (FP) och egna förslag till beslut från (MP), (S) och (V) var för sig.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2013 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar om 9,0 mnkr till kommunstyrelsen.

3. Äldrenämnden beslutar om en utökning av det ekonomiska stödet till Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum med 1,5 mnkr.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande jämte anför följande:

Fler platser i äldreboenden

Idag är efterfrågan på platser inom vård- och omsorgsboenden och korttidsboenden större än tillgången. En del platser i servicehus bör uppgraderas till vård- och omsorgslägenheter. Det är rationellt att ha båda boendeformerna i samma byggnad. Biståndsbedömningen är idag för restriktiv när det gäller plats i servicehus och vård- och omsorgsboenden.

Äldre ska kunna ha en vardag som så länge som möjligt är begriplig, hanterbar och meningsfull. Ofta behöver de då vård och stöd. Idag bor de äldre hemma allt längre med allt mer omfattande behov av hemtjänst och återkommande sjukhusbesök. Att man bor kvar hemma kan bero på egna önskemål men kan tyvärr också vara en följd alltför restriktiv biståndsbedömning. Många borde, om de så önskar, få vård- och omsorgsboende men prioriteringen är hård på grund av platsbrist. Därför är det viktigt att det finns tillgång till korttidsplatser för att återhämta krafter - för egen del och för anhörigvårdare - inom ramen för ordinärt boendet.

För att kunna erbjuda verklig valfrihet måste byggandet ökas så att platserna i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsboenden täcker hela behovet. Det finns behov även av kategoriboenden, exempelvis med inriktning mot kultur, språk eller hbtq. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Det ska finnas olika former av boende för äldre runt om i staden; kommunala, kooperativa och privata. Det är viktigt att det finns tillgång till kommunalt äldreboende i alla stadsdelar eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Likvärdig och jämställd omsorg

Staden ska säkerställa att personalens behov av god arbetsmiljö och kompetensutveckling garanteras, att alla, oavsett kön, ges likvärdig och jämställd omsorg samt att valfriheten för äldre avseende biståndsinsatser ökar. Dokumentation och rutiner inom äldreomsorgen behöver förbättras och verksamheten ska kvalitetssäkras. Det är mycket allvarligt när hemtjänsten till exempel inte förmår att ge sjuka brukare medicin i rätt tid. Kontrollen av verksamheterna behöver skärpas.

För många äldre med kommunal hemtjänst är det ett stort värde i sig att ha kommunen som utförare av hemtjänsten - det upplevs som en trygghet och garanti för kvalitet. Samtliga stadsdelsnämnder ska ha hemtjänst utförd i kommunal regi gärna kompletterad med hemtjänst utförd på entreprenad eller av andra icke-kommunala utförare.

Stötta idéburen äldreomsorg

Den idéburna sektorn inom vård och omsorg ska stöttas. En allt större andel av äldreomsorgen drivs av privata vinstdrivande företag, medan den idéburna sektorns (icke vinstdrivande) är en mindre andel. Staden ska belysa andelen äldreomsorg som utförs av den idéburna sektorn, ta fram förslag på finansieringsmöjligheter för den idéburna sektorn samt inrätta en stödfunktion. Det behövs också gemensamma råd för upphandlingsprocessen inom äldreomsorg med sociala kriterier i upphandlingar så att man följer lagen om offentlig upphandling.

Ökade krav i upphandlingen av hemtjänst

Det är skillnad mellan de kommunalt utförda och de entreprenörsdrivna hemtjänstenheterna när det gäller personalens utbildning, möjlighet till vidareutbildning och andel som har tillsvidare- eller visstidsanställning. Den genomsnittliga entreprenörsdrivna utföraren har betydligt lägre snitt än den kommunala. För äldre som har hemtjänst är det svårt att känna till dessa skillnader.

Staden ska se till att all hemtjänst som erbjuds, oavsett utförare, håller hög kvalitet. Därför behövs riktlinjer för upphandling av hemtjänst med preciserade krav på andel personal med undersköterskeutbildning, möjlighet till vidareutbildning och andel personal som har tillsvidare- eller visstidsanställning. Utförarnas ledningssystem ska redovisas och offentliggöras.

Full meddelarfrihet

För att förebygga brister i äldrevården krävs att anställda inte är rädda för att anmäla missförhållanden. Det måste kännas lätt och konstruktivt för personalen att tala med de närmaste cheferna på äldreboendena och i hemtjänsten. Personal hos alla utförare ska ges full meddelarfrihet i likhet med av kommunen anställd personal.

Sänk normalarbetstiden

Förutsättningar för en riktad arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen ska utredas. Det är en kategori med tung arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider. 3-3-modellen”, ”tvättstugemodellen” eller ”egna lagda scheman” leder till ökad kvalitet i omsorgen, minskad sjukfrånvaro, mer kontinuitet gentemot omsorgstagarna, mer heterogena personalgrupper samt underlättad schemaläggning. Normalarbetstiden för personalen i äldreomsorgen ska sänkas (det vill säga antalet arbetstimmar per vecka som motsvarar heltid). Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska införas för alla som arbetar i staden.

Erbjud lokalt tillagad mat

Undernäring är ett utbrett problem inom hemtjänst på äldreboenden. Det kan bero på att en äldre person inte kan tillgodogöra sig maten men kan också bero på dåligt näringsvärde i maten och hur maten smakar. Fabriksmaten ska ersättas med lokalt tillagad mat, som i högre utsträckning ska vara ekologisk. Det måste också finnas tid för personalen att hjälpa äldre, som så behöver, med intag av mat.

Lika rätt

Allt fler äldre har annat modersmål än svenska och riskerar att med stigande ålder tappa mycket av sitt svenska språk. Det är därför betydelsefullt att äldre ges möjlighet att tala sitt modersmål med personal inom äldreomsorgen. Äldrenämnden ska ta fram underlag för hur frågor kring mat, måltider, språk, kultur, religion, och så vidare kan tillgodoses för äldre personer med utländsk bakgrund.

Staden ska också se till att det skapas fler boendealternativ i äldreomsorgen som är anpassade utifrån personers religion, etnicitet och kulturella preferenser. Ett internationellt språk- och kulturlyft för personalen i äldreomsorgen skulle leda till både högre livskvalitet för de äldre och vara en kvalitetshöjande satsning för personalen. Detta kan bidra till att höja statusen på yrket och få anställda att vilja stanna.

Alla stadens äldreboenden ska ha hbtq-kompetens så att alla äldre kan känna sig trygga och respekterade. För att garantera att alla ska kunna leva öppet livet ut ska det därutöver vara möjligt att välja ett äldreboende särskilt för hbtq-personer .

Samarbetet mellan äldreomsorg, socialtjänst och landstingets olika vårdgrenar behöver utvecklas och ska utgå från den enskildes behov. Frivilligorganisationer är mycket viktiga som komplement inom omsorgen och ska ges ökat stöd.

Mål för verksamhets-området

Indikator

Årsmål 2013

Stockholm ska präglas av öppenhet, mångfald och jämställdhet samt garantera allas lika rättigheter och möjligheter

Skillnad i andel nöjda omsorgstagare (hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende) - män/kvinnor

Andelen omsorgstagare som erbjuds äldreomsorg på sitt modersmål

Andel personal i äldreomsorgen som har hbtq-kompetens

Andel upphandlingar där sociala, etiska och miljömässiga krav samt krav på tillgänglighet ställs

Minska

Öka

Mäts/Öka

Öka

De i behov av kommunens service och omsorg ska få rätt insatser av god kvalitet

Andel personer med insatser från äldreomsorgen som erbjudits daglig rätt till utevistelse

Antal gånger per vecka i genomsnitt som boende verkligen kommer ut

Andel omsorgstagare som får genomförandeplan upprättad

Uppfyllandegraden i uppförda genomförandeplaner

Andel ekologisk mat

Andel omsorgstagare som får lokalt tillagad mat minst fem dagar i veckan

100 %

Öka100 %

100 %

40 %

Öka

Andel äldreomsorg som bedrivs av den idéburna sektorn

Andel omsorgstagare som har aktuell genomförandeplan

Andel brukare där riskbedömning avseende fallskador är utförd

Andel brukare där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd

Öka

100 %

100 %

100 %

Stockholm ska vara en trygg stad

Andel personer med äldreomsorg som är nöjda med insatserna

Andel äldre över 75 år som fått information om stadens skyldigheter / möjligheter att erbjuda insatser

Öka

Mäts/öka

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att för övrigt hänvisa till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige

att därutöver anföra:

Det finns fortfarande stora brister i äldreomsorgen. Under det gångna året har därtill upplevt att en privat entreprenörer går i konkurs. Vi har även sett ett nytt sätt att gynna företag i den privata vård- och omsorgssektorn, när utförare inte klarar av sitt uppdrag så beslutas det av majoriteten att uppdrag ska lottas bland utförarna.. Detta visar med all tydlighet att den ideologiska riktningen som styr Stockholm inte alltid ser till de äldres bästa. Snarare är det så att företagens väl och privatisering har sedan 2006 varit överordnat kvaliteten. Vi anser att detta är djupt beklagligt.

Valfriheten har många dimensioner men den styrande dimensionen handlar om att enbart valet av ett företag är viktigt för den äldre. Vi anser att det är viktigare att kunna välja innehållet i tjänsterna. För oss är det viktigare att den äldre kan en dag välja att handla en klänning istället för städning. Men biståndsbedömningen är rigorös och innehåller allt mindre flexibilitet. Så i slutändan är valfriheten inte särskilt stor. Och framför allt är den inte en reform av äldreomsorgen. Vi vill också att den biståndsbedömda tiden motsvarar de biståndsbedömda insatserna. Så är inte fallet i dag. Därtill lägger socialdemokraterna ett förslag på att organisera stadens biståndsbedömare så att de ska och kan fatta myndighetsbeslut så att den äldres behov sätts före stadsdelsnämndens ekonomi.

Ett av de viktigaste kraven i den socialdemokratiska budgeten har varit inrättandet av ett kvalitetskansli. Nu får vi en enhet inom äldreförvaltningen som ska inspektera utförarna. Det är bra, och det är bra att enheten äntligen får lov att göra oanmälda besök.

I vårt förslag finns ett antal särskilda uppdrag som vi anser är viktiga att beakta framöver. Vi vill införa en policy för minimibemanning inom kommunala såväl som privata äldreomsorgsverksamheter. Den policyn skall vara vägledande i de upphandlingar som staden genomför. Utifrån de rapporterna som har kommit fram under den senare tiden är det också viktigt att se över bemanningen på demensboenden och följa de rekommendationer om bemanning som Äldrecentrum har lämnat i sin rapport. Det är inte acceptabelt att låsa in demenssjuka på nätterna, därför måste denna fråga vara prioriterad för nämndens verksamhet..

En viktig del av bra bemanning och arbetsorganisation är att staden kan erbjuda heltidsanställningar, detta underlättar planeringen, ökar kvaliteten och det är lättare att både rekrytera och behålla kompetent personal. Majoriteten lovar också heltidsanställningar men lägger inga pengar på detta i sin budget.

Vi vill att staden behåller sina servicehus. Trygghetsboenden är bra som komplement men det är svårt att klara av kraven på god omvårdnad utan välfungerande servicehus. Nu börjar vi närma oss en viss enighet om att ta fram en plan för ombyggnationer av våra servicehus.

Vi vill också att staden utvecklar samverkan med landstinget ytterligare och utvecklar tvärprofessionella team tillsammans med landstinget både inom somatisk vård som psykiatrisk vård. Vi vill också att närvårdcentraler utvecklas i nära samverkan med landstinget.

Allt färre ungdomar söker till utbildningar som riktar sig till vård- och omsorg. Utbildningarna måste bli attraktiva och att marknadsföra jobben inom vård och omsorg är nödvändigt. Därför vill vi ge ett särskilt uppdrag till äldrenämnden och utbildningsnämnden, uppdraget handlar om att ta fram metoder som förbättrar rekryteringen.

Slutligen vill vi lägga mer medel på pensionärsorganisationerna. Det är klart att organisationerna står för en stor del av förebyggande arbete som gör att den sociala isoleringen bryts och aktiviteterna medför ökad välbefinnande och många äldre får behålla hälsan högre upp i åldrarna.”

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. för övrigt hänvisa till vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige

3. därutöver framföra följande:

Vänsterpartiet hänvisar huvudsakligen till vår reservation i kommunfullmäktiges budget för 2013. Vänsterpartiets övergripande åsikt är att vinstintresset bör avföras från äldreomsorgen. Den allt starkare kommersialiseringen av äldreomsorgen går ut över alla verksamheter – såväl de som ägs av riskkapitalbolag, de i egen regi som de som drivs av non profit organisationer. Därutöver kommenterar vi nedan några områden i förvaltningens förslag.

Äldrenämnden ansvarar för beredning av underlag i strategiska vård- och omsorgsfrågor samt för strategisk planering av vård- och omsorgsboenden i staden..
För att kunna göra detta på mest optimala sätt måste äldrenämnden vara informerad. Utvärderingar och genomgångar måste vara transparenta, information måste säkras. Det är inte möjligt för äldrenämnden att ha åsikter om vilken utveckling som behövs i Stockholms stad inom äldreomsorgen om äldrenämnden inte får korrekt information situationen på t.ex. boenden runt om i Stockholm. Enkla saker som vilka boenden är efterfrågade, vilka boenden tackar många nej till, hur många söker servicehusboenden och hur många får avslag och på vilka grunder.

Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö

Vänsterpartiet lyfter i sin budget den forskning som finns av hur mängden hemtjänstföretag påverkar den totala transporttiden för hemtjänsten i kommunen och ökning av biltransporter. Hemtjänsten får nu ett nytt ersättningssystem som ersätter extra för restiden. Det är naturligtvis bra att restiden inte dras av från brukarnas tid – men det är en paradox att allt mer tid går till resor. Vänsterpartiet yrkar därför att Äldrenämnden särskilt utreder detta.

De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses:
Trygghetsboende, kollektivhus, servicehus och vård- och omsorgsboende ska finnas i tillräcklig omfattning. Vänsterpartiet anser att alla ombildningar av servicehus till trygghetsboende ska omprövas. Hela boendeplaneringen behöver en seriös omstart. Dels ska inte det ena boendet finnas på bekostnad av det andra utan de fyller olika behov. Dels är utvecklingen av trygghetsboenden mot ett exklusivt boende för resursstarka äldre på tvärs mot ett tillgängligt och brett utbud. Ett äldreperspektiv ska finnas i all stadsplanering. Kommunalt drivna bostäder för äldre ska finnas i alla stadsdelar.

Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Dialog bör inrättas med non profit verksamheterna i Stockholm. Just nu finns en stark tendens till att ideella organisationer drar sig tillbaka från äldreomsorgen. De vårdvals- och upphandlingssystem och de ekonomiska ersättningssystem som idag finns missgynnar uppenbarligen mindre och non profit aktörer.

Vänsterpartiet ställer sig starkt frågande till formuleringen i tjänsteutlåtandet att det inom hemtjänsten ska finnas möjlighet till tjänsteköp. Vi kan inte se det etiska i att valfrihet och mångfald villkoras av den enskildes resurser. Så är det naturligtvis i praktiken redan i dag – men att äldrenämnden aktivt skriver in denna som en politisk målsättning i verksamhetsplanen är häpnadsväckande. Stadens verksamheter ska naturligtvis ha som övergripande målsättning att främja en jämställd och jämlik omsorg – inte motsatsen!

Den bästa valfrihetsreformen är ett reellt inflytande för brukaren över biståndet. Vi väntar fortfarande på den förenklade biståndshandläggningen inom hemtjänst – all evidens visar att misstanken att en förenklad biståndsbedömning skulle missbrukas är helt obefogad. Vi skulle även välkomna att den utökas och att en anpassad modell för äldreomsorgsboenden prövas. Att ha ett verkligt inflytande över sin vardag är långt mer värt än att få välja utförare men därefter inte ha något inflytande över vad utföraren gör.

Vänsterpartiet har i andra instanser uttalat att vi inte anser att hemsjukvården ska överföras i kommunens regi – kommunen besitter inte den sjukvårdskompetens eller den geriatriska kompetens som fordras och allt tyder på att det även efter ett överförande kommer att finnas en oändlig mängd olika gränssnitt och samverkansproblem med den struktur som sjukvården och omsorgen har i dag i Stockholm Eftersom majoriteten tagit ställning för ett övertagande av hemsjukvården vill vi peka på att behoven av utbildning, som redan i dag är stora inom omsorgen – kommer att öka.

Nämndens ekonomiska förutsättningar:

Vänsterpartiet hänvisar till sin budgetreservation som innebär en kraftfull ekonomisk förstärkning.”

§8 Revidering av riktlinjer om ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjomsorg och omsorgen om äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr 070303-385/2012 (socialnämndens dnr 3.1-635/2012)

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner det gemensamma för äldrenämnden och socialnämnden förslaget till revidering av riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

2. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna (dnr 105-0453/2002), riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för äldreomsorg (dnr 327-2432/2003) och riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för funktionshindrade (dnr 105-0253/2004).

3. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

§9 Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för år 2013

Ärende

Föreligger ärende dnr 0705-384/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Torun Boucher (V).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till återremiss av ärendet.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut därav ett förslag från (S) på återremis av ärendet.

Ordföranden ställer först proposition på återremiss mot avslag och finner majoriteten för avslag av återremissyrkandet som stöds av (M), (FP), (MP) och (V). Alltså har nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation från (S):

Mot beslutet att avgöra ärendet i dag reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) till förmån för återremissyrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att återremittera förslaget

att förvaltningen lämnar ett nytt förslag till regelverk enligt nedan

samt

att därutöver anföra:

Vi anser att den fördelningsmodellen som tillämpas på de ideella organisationerna är bristfällig- Framförallt beslutet om att kräva att organisationer ska arbeta fram innehåll som är nyskapande. Det är svårt att bedöma vad som är nyskapande och vad inte är det. Den här gången verkar det vara IT- verksamhet som bedöms som nyskapande och genererar mer pengar

Vi anser att de ideella organisationernas främsta uppgift är att se till att äldre människor inte blir isolerade och att människor kan hitta aktiviteter som de trivs med. Det kan inte vara så att tjänstemännen på förvaltningen är dem som vet bäst vad gamla människor ska göra. Stryper man bidragen på detta sätt så är det klart att föreningarna har svårare att klara av att verkställa det som deras medlemmar vill göra. Om det är så att de äldre vill dansa så låt dom göra det. Nu styr staden innehållet i verksamheten med att ha kommit på vad som är nyskapande verksamhet.

Återigen kan vi se att valfriheten inte når riktigt fram. Å ena sidan kan man välja företag som utför t ex hemtjänst men de ideella organisationerna får inte fullt ut styra över innehållet i sin verksamhet. Därför vill vi att nämnden slutar att använda ”nyskapande” som grund för bidragsgivning.”

Beslutsgång forts.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och (V).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att:

  1. Verksamhetsbidrag för 2013 beviljas till 31 organisationer med angivna summor enligt tjänsteutlåtandet, totalt 4345272 kr.
  1. Bidrag till lokalkostnader för 2013 beviljas till 14 organisationer med angivna summor enligt detta ärende, totalt 1865656 kr.
  1. Ansökan från Föreningen Finska Pensionärernas Dagcenter om verksamhetsbidrag 2013 avslås på grund av att föreningen inte uppfyller fastställda krav på ansökan och organisation.
  1. Ansökan från Horisont Förening om verksamhetsbidrag avslås på grund av att föreningen inte uppfyller fastställda kriterier och istället beviljas ett omställningsbidrag om 7500 kr.
  1. Ansökan från Föreningen Psykiska Hälsa om verksamhetsbidrag beviljas med 424000 kr.
  1. Ansökan från Sociala Missionen om verksamhetsbidrag beviljas med 320000 kr.
  1. Ansökan från föreningen Äldrekontakt om verksamhetsbidrag beviljas med 92 000 kr.
  2. Ansökan från PRO Samorganisation om verksamhetsbidrag beviljas enligt schablon med 763400 kr.
  1. Ansökan från Riksförbundet Pensionärsgemenskap Distrikt Stockholm Gotland om verksamhetsbidrag beviljas enligt schablon med 53320 kr.
  1. Ansökan från Sveriges Pensionärsförbund om verksamhetsbidrag beviljas enligt schablon med 690720 kr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande (V):

”Vänsterpartiet har välkomnat en ny ersättningsmodell, men framfört kritik mot målet låga lokalkostnader. Med Stockholms höga hyror och en allt restriktivare tillgång till samlingslokaler så är det svårt för många föreningar att uppfylla detta mål utan att det går ut över verksamheten. Bidragsreglerna har nu justerats och en utvärdering kommer att göras 2014.

Vänsterpartiet tycker att det i dagsläget inte är helt lätt att uttala sig om fördelningen, redogörelsen för utfallet enligt modellen är väldigt kort – det är till exempel omöjligt att som politiker bilda sig en uppfattning om det är relevant att en förening får sänkt bidrag och en annan höjt bidrag från förra året, då det i beslutsunderlaget bara står att det sammanvägda omdömet är till exempel 0,67. Hade föreningen ett högre eller lägre omdöme förra året – har något avgörande hänt eller är det själva bidragets omjustering som förorsakat det ändrade bidraget? Beslutsunderlaget är på detta sätt väldigt ogenomskinligt, motiveringen är alltid densamma för samtliga organisationer.

Vänsterpartiet efterlyser därför att det i utvärderingen 2014 även beaktas modellens funktionalitet för de beslutsfattande politikerna.”

§10 Nytt IT-program för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-786/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-308/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss ”Nytt IT-program för Stockholms stad”.

§11 Tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 033-799/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-368/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss ”Tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering”.

§12 Anmälan av kontorsutlåtande beträffande Departementspromemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet Ds 2012:49”

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1638/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-388/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande från (V):

”På ett övergripande plan kan det verka bra att samla kunskap. Vi menar dock att finns risker med en myndighet som integrerar olika perspektiv. Det kan innebära en fara att olika frågor inte belyses i egen kraft och att de blir föremål för prioriteringar sinsemellan i tjänstemannaorganisationen. Det kan därmed bli svårare att urskilja de politiska prioriteringarna.

Vänsterpartiet vill särskilt understryka vikten av att Folkhälsoinstitutets mångåriga arbete och erfarenheter tas tillvara.”

§13 Anmälan om pilotprojekt ”nationell patientöversikt (NPÖ)”

Ärende

Föreligger ärende dnr 090501-312/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§14 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4:1 SoL för kvartal 3 år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-345/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner anmälan av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för tiden t.o.m. den 30 november 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Anmälan av protokoll från branschrådet den 23 november 2012

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 9/2012-12-04

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av kommunstyrelsens arvodesregler 2013 för förtroendevalda

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av postlista per den 30 november 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Övriga frågor

Ordföranden Joakim Larsson tackar nämnden och förvaltningen för det goda samarbetet under året och tillönskar alla God Jul och Gott Nytt År. I detta instämmer vice ordföranden Christopher Ödmann. Direktören Eva Frunk Lind tackar nämnden för fint samarbete under år 2012 och återgäldar God Jul och Gott Nytt År önskningarna.

§22 Anmälan av stadsrevisionens granskning av stadens delårsrapport per den 31 augusti 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.