Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-01-22

Sammanträde 2013-01-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2012-12-11

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Köhantering för vård- och omsorgsboenden
* Tidsregistreringssystem för hemtjänsten
* Ickevalsalternativ

BESLUTSÄRENDEN:

7 Centralupphandling för vård- och omsorgsboenden 2013 (Kattrumpstullen, Linnégården och St Erik)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1595/2012 för yttrande senast 2013-02-08
Dnr 0401-433/2012
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218

8 Motion 2012:40 av Stefan Nilsson (MP) och Christopher Ödman (MP) om "Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1248/2012, för yttrande senast 2013-02-10
Dnr 0401-347/2012
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

9 Tillägg i äldrenämndens delegationsförteckning

Dnr 102-3/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ny klassificeringsstruktur/diarium för äldrenämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

11 Anmälan av ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

Dnr 40504-2/2013
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av Stadsrevisionens granskning av E-tjänstprogrammet

13 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista:

a/ Revidering av arkivorganisation för äldrenämnden
Dnr 40601-4/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

b/ Framställan till Stadsarkivet om gallringsbeslut för registrering av larm på Stockholms Trygghetsjour
Dnr 070601-395/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

c/ Ansökan till Stockholms stadsarkiv om anstånd för arkivförvaring i utrymme som avviker från arkivrum
Dnr 40601-5/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel 508 36 204

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) nr 1/2013-01-15

(Utsändes per e-post och dukas)

15 Anmälan av protokoll från socialnämndens råd för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av postlista per den 31 december 2012

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Centralupphandling för vård- och omsorgsboenden 2013 (Kattrumpstullen, Linnégården och S:t Erik) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1595/2012

§8 Motion 2012:40 av Stefan Nilsson (MP) och Christopher Ödmann (MP) om fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1248/2012

§9 Tillägg i äldrenämndens delegationsförteckning

§10 Ny klassificeringsstruktur för registrering av handlingar på äldreförvaltningen (beteckning 2)

§11 Anmälan av ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

§13 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

§14 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 1/2013-01-15

§15 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 13 december 2012

§20 Anmälan av postlista per den 31 december 2012