Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-02-18

Sammanträde 2014-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Remiss av rekommendation att anta överenskommelse om kostnadsfördelar av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1884/2013, för yttrande senast 2014-03-07
Dnr 150-3/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

9 Remiss om aktualiseringsprövning av översiktsplan för Stockholm "Promenadstaden"

10 Remiss om Motion 2013:73 av Eivor Karlsson (MP) om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1660/2013, för yttrande senast 2014-03-07
Dnr 150-5/2014
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

11 Slutredovisning av stimulansmedel eHälsa 2013

Dnr 330-23/2014
Handläggare: Annika Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Inriktning på fördelning av medel för utveckling av demensteam i hemtjänsten

Dnr 340-28/2014
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) "Ytterligare frågor angående rut-tjänster"

Dnr 109-513/2013
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/PROTOKOLL/SKRIVELSER

14 Anmälan av Äldrecentrums rapport 2013:12 "Hemtjänst för personer med demenssjukdom - en studie om specialiserade hemtjänstgrupper"

15 Redovisning av insatser inom Omvårdnadslyftet 2013

Dnr 108-35/2013
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4:1 SoL för kvartal 4 år 2013

17 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för kvartal 4 för 2013 enligt lista

a/ Beslut inom ärendegrupp 2.8-2.10

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från 2014-02-11

19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från 2014-01-30

20 Anmälan av postlista för tiden 2014-01-01 - 2014-01-31

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Remiss av Rekommendation att anta överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1884/2013, för yttrande senast 2014-03-07

§9 Remiss av stadsbyggnadskontorets aktualiseringsprövning av Översiktsplan för Stockholm "Promenadstaden". Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2012-15939, för yttrande senast 2014-02-28

§10 Remiss av motion 2013:73 av Eivor Karlsson (MP) om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1660/2013, för yttrande senast 2014-03-07

§11 Slutredovisning av stimulansmedel "eHälsa" 2013

§12 Inriktning på fördelning av medel för utveckling av demensteam i hemtjänsten

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) "Ytterligare frågor angående rut-tjänster"

§14 Anmälan av Stiftelsen Äldrecentrums rapport 2013:12 "Hemtjänst för personer med demenssjukdom - en studie om specialiserade hemtjänstgrupper"

§15 Anmälan av insatser inom Omvårdnadslyftet 2013

§16 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2013

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för kvartal 4 år 2013

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 11 februari 2014

§19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 30 januari 2014

§20 Anmälan av postlista för tiden 2014-01-01 - 2014-01-31