Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-04-29

Sammanträde 2014-04-29

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2014-03-25

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Revisionskontorets projektrapport nr 1/2014

"Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet"
Remiss från revisionskontoret, revisorsgrupp 1, dnr 3.1.3-138/2013, för yttrande
senast 2014-05-09
Dnr 140-44/2014
Handläggare: Eva Johnselius Tel. 508 36 243
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss av detaljerad krav- och behovsanalys avseende gemensam IT-service och beslut om förnyad centralupphandling av GSIT

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-961/2013, för yttrande senast 2014-05-07
Dnr 150-80/2014
Handläggare: Britt-Marie Brändström Tel. 508 40 699
Omedelbar justering

9 Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst, servicehus och dagverksamheter 2013

Dnr 410-111/2014
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamhet inom äldreomsorg i egen regi

11 Utvärdering av försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre

Dnr 330-126/2014
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Redovisning av Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2013

Gemensamt ärende för socialnämnden och äldrenämnden
Dnr 730-86/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel 508 36 212

13 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2014

14 Uppföljningsrapport rörande Stadsarkivets inspektion från den 25 april 2013

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Lägesrapport rörande e-tjänsten Jämför service våren 2014

Dnr 254-92/2014
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Information gällande äldreförvaltningens samverkan kring internationella projekt

Dnr 720-82/2014
Handläggare: Lena Alksten Tel 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2014 för äldrenämnden med prognos för året

18 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan för år 2014

Fastställd av revisorsgrupp 1, dnr 3.1.1-105/2013
Dnr 140-115/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 22 april 2014

(Utsändes per e-post eller dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 10 april 2014

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 17 mars 2014

22 Anmälan av postlista för tiden 2014-03-01 - 2014-03-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Revisionskontorets projektrapport nr 1/2014 "Paraplysystemet säkerhet och ändamålsenlighet"

§9 Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst, servicehus och dagverksamheter för år 2013

§10 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamhet inom äldreomsorg i egen regi

§11 Utvärdering av försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre

§12 Redovisning av Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn för år 2013

§13 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden för år 2014

§14 Uppföljningsrapport rörande Stadsarkivets inspektion från den 25 april 2013

§15 Lägesrapport rörande e-tjänsten "Jämför service" för våren 2014

§16 Information gällande äldreförvaltningens samverkan kring internationella projekt

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2014 för äldrenämnden med prognos för året

§18 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2014

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 22 april 2014

§20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 10 april 2014

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 17 mars 2014

§22 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-03-01 till och med 2014-03-31