Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2014-04-29

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Rådslag 2014
- Goda exempel-mässa 13 maj 2014
- Information om tidsregistrering i hemtjänsten/Marita Åkersten

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2014

Dnr 122-172/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering

8 Årsrapport 2013 för äldrenämnden

Yttrande till revisionskontoret, dnr 3.1.2-67-2014
Dnr 140-129/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av Departementspromemoria "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" Ds 2014:9

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-450/2014, yttrande senast 2014-05-23
Dnr 150-141/2014
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 220
Omedelbar justering

10 Digitala trygghetslarm för Stockholms Trygghetsjour

Dnr 330-170/2014
Handläggare: Anneli Svensson Tel. 508 36 227
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av fördelning av medel för utveckling inom demensområdet för år 2014

Dnr 340-28/2014
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 220

12 Anmälan av information om Omvårdnadslyftet för år 2014

Dnr 530-168/2014
Handläggare: Hanna Hansson Tel. 508 36 242

13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4:1 Socialtjänstlagen för 1:a kvartal 2014

14 Anmälan av delegationsbeslut för 1:a kvartal 2014 enligt lista

Dnr 111-38/2014, dnr 111-135/2014 och dnr 115-175/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 maj 2014

16 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 15 maj 2014

17 Postlista för tiden 2014-04-01 - 2014-04-30

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Årsrapport 2013 för äldrenämnden

§10 Digitala trygghetslarm för Stockholms Trygghetsjour

§11 Anmälan av fördelning av medel för utveckling inom demensområdet

§12 Anmälan av information om Omvårdnadslyftet för år 2014

§13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för kvartal 1 år 2014

§14 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1, år 2014

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 13 maj 2014

§16 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 15 maj 2014

§17 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-04-01 till och med 2014-04-30