Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2014-09-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Motion av Ann-Margarethe Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-756/2014
Ärendet bordlagt från sammanträdet 2014-09-23 (§12)
Dnr 150-207/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss av Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-895/2014, yttrande senast 2014-11-19
Ärendet bordlagt från sammanträdet 2014-09-23 (§13)
Dnr 150-271/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Slutrapport för nytt ersättningssystem i hemtjänsten

Dnr 350-372/2014
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Forskning och utveckling inom äldreomsorgen i Stockholms stad

Dnr 720-364/2014 (dnr 530-259/2014)
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Sammanträdestider för äldrenämnden för år 2015

Dnr 111-368/2014
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Revidering av delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

Dnr 111-370/2014 i samband med 102-563/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL kap 4 § 1 för kvartal 3 år 2014

Dnr 410-373/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av kontorsutlåtande angående remiss av Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

15 Anmälan av redovisning för år 2013 avseende specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot demens

16 Anmälan av månadsrapport för äldrenämnden för september 2014

Dnr 122-94/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post)

17 Anmälan av KSL:s vägledning vid framtagande av samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre - vägledning för personal i kommuner och landsting

Kommunförbundet Stockholms Län för kännedom till socialnämnd/äldrenämnd
Dnr 720-342/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 november 2014

19 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 september och 13 oktober 2014

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av motion av Ann-Margarethe Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde

§8 Remiss av Rekommendation att teckna avtal med Stockholms Läns Landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

§9 Slutrapport för ny ersättningssystem i hemtjänsten

§10 Forskning och utveckling inom äldreomsorgen i Stockholms stad

§11 Sammanträdestider för äldrenämnden för år 2015

§12 Revidering av delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

§13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt kap 4 §1 socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2014

§14 Anmälan av kontorsutlåtande angående remiss av Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§15 Anmälan av redovisning för år 2013 avseende specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning demens

§16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september och oktober 2014 med prognos för året

§17 Anmälan av Kommunförbundets Stockholms Län (KSL) Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre - vägledning för personal i kommuner och landsting

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 11 november 2014

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 8 september och 13 oktober 2014

§20 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-09-01 till och med 2014-10-31