Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2014-11-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Presentation av kartläggning av servicehus / Raili Karlsson ca 10 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Bordlagt ärende från sammanträde den 18 november (§ 7)

Remiss av motion av Ann-Margarette Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde
Remiss från kommunstyrelsen, dnr327-756/2014, yttrande senast 2014-12-16
Dnr 150-207/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Omedelbar justering

9 Fördelning av verksamhetsbidrag 2015 till ideella föreningar för äldre / preliminärt beslut

Dnr 731-427/2014
Handläggare: Margareta Venizelos och Git Skog Tel. 508 36 206/690 58 49
Omedelbar justering

10 Förslag till definition av utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden

Dnr 310-376/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Val till rådet för funktionshinderfrågor för tiden 2015-2018

Dnr 112-424/2014
Handläggare: Karin Hansson Nyberg Tel. 508 25 019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Projekt - Servicehus

13 Uppföljning av aktiviteter 2014/screeningsrapport

14 Anmälan av redovisning av brukarundersökning för äldreomsorgen 2014

Dnr 410-397/2014
Handläggare: Elisabeth Landström Tel. 508 36 245

15 Anmälan om fördelning av bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom

Dnr 731-423/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212

16 Anmälan av slutredovisning av Omvårdnadslyftet år 2014

Dnr 530-371/2014
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av rapport från Äldrecentrum: "Att utveckla samverkan mellan äldrenämnden och stadsdelsnämnderna kring insatser för personer som uppnår 65 års ålder

Dnr 410-428/2014
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207

18 Anmälan av månadsrapport för äldrenämnden för november 2014

Dnr 122-94/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 9 december 2014

20 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 20 november 2014

21 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 10 november 2014

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Postlista för tiden 2014-11-01 - 2014-11-30

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av motion av Ann-Margarethe Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde

§9 Fördelning av verksamhetsbidrag för år 2015 till ideella föreningar för äldre

§10 Förslag till definition av garanti/rättighet till utevistelse för äldre i vård- och omsorgsboende

§11 Val till rådet för funktionshinderfrågor för 2015-2018

§14 Anmälan av redovisning av brukarundersökning för äldreomsorgen 2014

§15 Anmälan om fördelning av bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom

§16 Anmälan av slutredovisning av Omvårdnadslyftet för år 2014

§17 Anmälan av rapporten från Stiftelsen "Äldrecentrum" - Att utveckla samverkan mellan äldrenämnden och stadsdelsnämnderna kring insatser för personer som uppnår 65 års ålder

§18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för november 2014 med prognos för året

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 9 december 2014

§20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 11 december 2014

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 1 december 2014

§22 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-11-01 till och med 2014-11-30