Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-02-24

Sammanträde 2015-02-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2015-01-27

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Remiss om Stockholms stads arbete med sverigefinska minoritetsfrågor

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-1664/2014, för yttrande senast 2015-02-27
Dnr 150-12/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Omedelbar justering

9 Yttrande över Revisionskontorets projektrapport nr 14/2014 "Äldre med psykisk funktionsnedsättning"

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Redovisning av uppföljning av ideella organisationer som 2014 beviljats verksamhetsbidrag av Stockholms stads äldrenämnd

11 Redovisning av Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2014

12 Avtal med Ersta Sköndal Högskola om ett fyraårigt forskningssamarbete knutet till Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA)

Dnr 720-38/2015
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207

13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 § 1 SoL för kvartal 4 år 2014

14 Utvärdering och fortsatt utbildning för det mobila dokumentationssystemet i hemtjänsten, Paragå

Dnr 330-49/2015
Handläggare: Niklas Björkman Tel. 508 36 225
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Information om Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende 2015

Dnr 340-50/2015
Handläggare: Klara Cederqvist Tel. 508 36 242

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 17 februari 2015 (Utsändes per e-post)

17 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 12 februari 2015 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för tiden 2015-01-01 - 2015-01-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Redovisning av uppföljning av ideella organisationer som 2014 beviljats verksamhetsbidrag av Stockholms stads äldrenämnd

§12 Avtal med Ersta Sköndal Högskola om ett fyraårigt forskningssamarbete knutet till Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA)

§13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL9 för kvartal 4 år 2014

§14 Utvärdering och fortsatt utbildning för det mobila dokumentationssystemet i hemtjänsten, Paragå

§15 Information om Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende under år 2015

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 17 februari 2015

§17 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 12 februari 2015

§18 Anmälan av postlista för tiden från och med 2015-01-01 till och med 2015-01-31