Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-04-21

Sammanträde 2015-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2015-03-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Presentation av projektet Stockholms Digital Care "SDC" - ca 10 min

* Information om nämndsammanträdesteknik, arkiv och hantering av allmänna handlingar/sekretess/PuL - ca 10 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 En sammanhållen vård och omsorg om äldre - Fördelning och inriktning av stimulansmedel från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Dnr 340-131/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Information om ansökan om EU-projekt - Stockholms Digital Care (SDC)

Dnr 330-44/2015
Handläggare: Lars A Lundberg Tel. 508 36 224
Maria Kleine Tel. 508 36 246
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2015

Dnr 340-50/2015
Handläggare: Klara Cederqvist Tel. 508 36 242
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förfrågningsunderlag för upphandling av uppdragsutbildning på högskolenivå

Dnr 242-105/2015
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
(Utsändes endast till nämnden) Sekretess gäller enligt 19:3 OSL

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för mars 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

12 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 år 2015

Dnr 111-132/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

13 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 15 april 2015

14 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 9 april 2015

15 Postlista för tiden 2015-03-01 - 2015-03-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 En sammanhållen vård och omsorg om äldre ­ Fördelning och inriktning av stimulansmedel från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

§8 Information om ansökan om EU-projekt "Stockholm Digital Care" (SDC)

§9 Förslag till fördelning av medel i projektet "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2015

§10 Förfrågningsunderlag för upphandling av uppdragsutbildning på högskolenivå

§11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för mars 2015

§12 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1/2015

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 15 april 2015

§14 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 9 april 2015

§15 Anmälan av postlista för tiden från och med 2015-03-01 till och med 2015-03-31