Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2016-02-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN

7 Treåringen för äldrenämnden för år 2017 med prognos 2018 och 2019

Dnr 122-367/2016
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson Tel. 508 36 222

8 Revisionskontorets projektrapport nr 3/2016 "Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre"

9 Utveckling av hemtjänst

Dnr 350-187/2016
Handläggare: Anders Håkansson, tel. 508 36 222 och Barbro Karlsson, tel 508 36 218

12 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Dnr 340-447/2015
Handläggare: Marita Åkersten, tel. 508 36 215 och Catharina Liljedahl, tel. 508 36 219

13 Fyllnadsval till gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor för återstoden av mandatperioden fram till val 2018

Dnr 112-321/2016 i samband med dnr 112-424/2014
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökningar om Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2016

Dnr 340-53/2016
Handläggare: Carina Åberg Tel. 508 36 223

15 Syriska föreningens äldreverksamhet ansökan om extra medel för 2016

Dnr 731-37/2016
Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 200
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av Äldrecentrums rapport 2015:6 "När förutsättningar ges kan utbildningen göra skillnad" - Uppföljning av Stockholms stads utbildningssatsning på Silviasjuksköterskor

17 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation 2016-02-03, ärendegrupp 3.14

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för februari 2016

Dnr 122-46/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 15 mars 2016 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av protokoll från gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 17 mars 2016 (Utsändes senare per e-post)

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 15 februari 2016

22 Postlista för tiden 1-29 februari 2015

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Underlag för äldrenämndens budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§13 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för återstoden av mandatperioden fram till val 2018

§14 Ansökningar om ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2016

§15 Syriska föreningens äldreverksamhet ansökan om extra medel för år 2016

§16 Anmälan av Stiftelsens Äldrecentrum rapport 2015:6 "När förutsättningar ges kan utbildningen göra skillnad" ­ Uppföljning av Stockholms stads utbildningssatsning på Sylviasjuksköterskor

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt ärendegrupp 3.14

§18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för februari 2016 med årsprognos

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 15 mars 2016

§20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 17 mars 2016

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 15 februari 2016

§22 Anmälan av postlista för tiden 1 -­ 29 februari 2016