Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2016-04-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 1 2016 för äldrenämnden

Dnr 122-494/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Anders Håkansson Tel. 508 36 222

8 Remiss "Förslag till personalpolicy för Stockholms stad"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 219-1671/2015, för yttrande senast 2016-05-19
Dnr 150-440/2016
Handläggare: Mia Stenudd Tel. 508 36 251
Omedelbar justering

9 Remiss av Kulturdepartementets betänkandet "Låt fler forma framtiden!" SOU 2016:5

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-499/2016, för yttrande senast 2016-05-20
Dnr 150-458/2016
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 208
Omedelbar justering

10 Remiss "Stockholms stads EU-policy"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1890/2015, för yttrande senast 2016-05-23
Dnr 150-446/2016
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Omedelbar justering

11 Fördelning av Socialstyrelsens stimulansmedel för kunskapssatsning i äldre- och funktionshinderområdet

Dnr 340-77/2016 (Socialstyrelsens dnr 9.2-31016/2015)
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Omedelbar justering

12 Remiss av Motion av Lotta Edholm m.fl. (L) om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-357/2016, för yttrande senast 2016-09-02
Dnr 150-422/2016
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen för kvartal 1 år 2016

14 Förslag till fördelning av medel i projekt Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2016

15 Extra medel till ideella organisationer som på grund av nya riktlinjer för bidragsgivning fått minskat bidrag till verksamhetens aktiviteter för år 2016 jämfört med året innan

Dnr 731-485/2016
Handläggare: Ann-Marie Ståhl Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av delegationsbeslut (ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling) för kvartal 1 2016

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 maj 2016 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 11 april 2016

19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 12 maj 2016 (Utsändes senare per e-post)

20 Postlista för tiden 1-30 april 2016

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§12 Motion (2016:26) av Lotta Edholm (L), Gulan Avci (L) och Björn Ljung (L) om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen för kvartal 1 2016

§14 Förslag till fördelning av medel i projekt Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2016

§15 Extra medel till ideella organisationer som på grund av nya riktlinjer för bidragsgivning fått minskat bidrag till verksamheten aktiviteter för 2016 jämfört med året innan

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för kvartal 1 2016 enligt ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 maj 2016

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 11 april 2016

§19 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 12 maj 2016

§20 Anmälan av postlista för tiden 1 ­- 30 april 2016