Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-10-18

Sammanträde 2016-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2016-09-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Stadens nya äldreombudsman Linda Vikman presenterar sig och sina uppdrag (ca 15
min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remissvar Motion om minskning av de höga sjuktalen inom stadensverksamheter - från Anna König-Jerlmyr m.fl. (M)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-389/2016, för yttrande senast 2016-10-28
Dnr 150-512/2016
Handläggare: Mia Stenudd Tel. 508 36 251

8 Remissvar om Reviderat program för kvalitetsutveckling

9 Upphandling av digitala trygghetslarm för Stockholms Trygghetsjour

Dnr 240-613/2016
Handläggare: Annelie Svensson Tel. 508 36 227
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Reviderade tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Dnr 350-647/2016
Handläggare: Annelie Svensson Tel. 508 36 227

12 Anmälan enligt Lex Sarah rörande Stockholms Trygghetsjour

Dnr 420-602/2016
Handläggare: Annelie Svensson Tel. 508 36 227
Sekretess enligt 21 kap. 1§ OSL (ärendet dukas)

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2016

Dnr 122-420/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av delegationsbeslut 2016-09-15 enligt ärendegrupp 1.9 Mindre omorganisation i delegationsförteckningen

15 Anmälan inkommen skrivelse från Gröna Seniorer i Stockholmsregionen (MP)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd förfunktionshinderfrågor från sammanträde den 12 september 2016

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 oktober 2016 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för tiden 1-30 september 2016

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Upphandling av digitala trygghetslarm för Stockholms Trygghetsjour

§10 Reviderade tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

§12 Anmälan enligt Lex Sarah rörande Stockholms Trygghetsjour

§13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2016

§14 Anmälan av delegationsbeslut 2016-09-15 inom ärendegrupp 1.9 mindre omorganisation enligt delegationsförteckningen

§15 Anmälan av inkommen skrivelse från Gröna seniorer i Stockholmsregionen (MP)

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 12 september 2016

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 oktober 2016

§18 Anmälan av postlista för tiden mellan den 1-30 september 2016