Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2017-06-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

OBS!
Samtliga betänkanden och SOU-utredningar som utgör bilagor till remissärenden finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida www.regeringen.se
När du öppnar regeringens framsida välj sökfunktionen / skriv där: Statens offentliga utredningar / välj "sök" och skriv årtal och ordningssiffror för den SOU som du önskar öppna och läsa, t.ex. SOU 2017:43

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden 2017

Dnr 1.2.2-773/2017
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson
Omedelbar justering

8 Remiss av betänkandet "På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen" (SOU 2017:43)

9 Remiss av betänkandet "Kunskapsbaserad och jämlik vård" (SOU 2017:48)

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-1132/2017, för yttrande senast den 2017-09-22
Dnr 1.5-724/2017
Handläggare: Annica Dominius
Omedelbar justering

10 Remiss av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

11 Remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

12 Remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

13 Remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

14 Remiss av KSLs rekommendation att anta överenskommelse om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2017

16 Uppföljning av Stadsarkivets inspektion 2017 angående hantering av allmänna handlingar

17 Sammanträdestider för äldrenämnden 2018

Dnr.1.1.1-652/2017
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av regeringens betänkande

"Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga. Förhindra, upptäcka och beivra" (SOU 2017:37)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-933/2017, för yttrande senast 2017-06-30
Dnr 1.5-624/2017
Handläggare: Anders Håkansson

19 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av socialnämndens förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

20 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av regeringens "Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i Välfärden" (SOU 2017:38)

21 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av delbetänkandet "God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild" (SOU 2017:53)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1064/2017, för yttrande senast 2017-08-25
Dnr 1.5-730/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

22 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av betänkandet "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre" (SOU 2017:21)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1033-2017, för yttrande senast 2017-08-28
Dnr 1.5-696/2017
Handläggare: Marita Åkersten
OBS! Stort dokument
Finns i sin helhet att läsa på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201721-las-mig-nationell-
kvalitetsplan-for-vard-och-omsorg-om-aldre/

23 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av betänkandet "Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd" (SOU 2017:41)

24 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av Kulturdepartementets betänkande "Bättre skydd mot diskriminering" (SOU 2016:87)

25 Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av förslag till ny Översiktsplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2015-10143, för yttrande senast 2017-09-03
Dnr 1.5-705/2017
Handläggare: Anders Håkansson

26 Anmälan om slutredovisning av uppdraget gällande utbildningsseminarier kring SIP, samordnad individuell planering

27 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 2017 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och enligt ärendegrupp 1.17 enligt delegationsförteckning

Dnr 1.1.1-532/2017, dnr 1.1.1-614/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av minnesanteckningar branschrådets möte den 1 september 2017

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 september 2017 (Utsändes senare per e-post)

30 Anmälan av protokoll från det gemensamma för äldrenämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor

(FH-rådet) från sammanträden den 17 augusti och den 14 september 2017
(Protokollet från den 14 september utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Postlista för 1 juni-31 augusti 2017

32 Anmälan av miljönämndens beslut 2017-06-13 § 19 "Rapport från medborgarenkät 2016 Miljö och miljövanor i Stockholm"

33 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 21 augusti 2017

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Tertialrapport 2 för 2017 för äldrenämnden

§15 Rapportering av verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för kvartal 2 år 2017

§17 Sammanträdestider för äldrenämnden 2018

§21 Anmälan om kontorsyttrande angående remiss av delbetänkandet "God och nära vård ­ En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53"

§25 Anmälan om kontorsyttrande angående remiss av förslag till Ny översiktsplan för Stockholm

§26 Anmälan om slutredovisning av uppdraget gällande utbildningsseminarier kring samordnad individuell planering (SIP)

§27 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 år 2017 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och enligt ärendegrupp 1.17 enligt delegationsförteckning

§28 Anmälan av minnesanteckningar från branschrådets möte den 1 september 2017

§29 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 12 september 2017

§30 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 17 augusti 2017

§31 Anmälan av postlistan för 1 juni-31 augusti 2017

§32 Anmälan av miljönämndens beslut från den 13 juni 2017 § 19 Rapport från medborgarenkät för år 2016 "Miljö och miljövanor i Stockholm"

§33 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 21 augusti 2017