Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-06-12

Sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2018-05-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Projektledaren Helene Starkman informerar om projektet DigIT

- Strategen Elisabeth Landström presenterar ärendet § 11 (sammanställningen av uppföljningar inom äldreomsorgen - årsrapport 2017)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss "Fossilbränslefri organisation 2030"

8 Remiss av Motion av Lotta Edholm (L) om automatisering av kommunal verksamhet

9 Svar på skrivelse från (KD M L stöd av C) om granskning av kvaliteten på Stockholms stads kommunala vård- och omsorgsboenden

10 Svar på skrivelse från (KD M L stöd av C) om boende för äldre i hemlöshet och missbruk

11 Äldreomsorgens årsrapport 2017

12 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 år 2018

13 Redovisning/kartläggning av stadens anhörigstöd

Gemensamt ärende med socialnämnden
Dnr 5.4-422/2018
Handläggare: Anette Strömberg

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2018

Dnr 1.2.2-131/2018
Handläggare: Anders Håkansson
(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.14 enligt delegationsförteckning

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 5 juni 2018 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 14 maj 2018

18 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 7 juni 2018 (Utsändes senare per e-post)

19 Postlista för 1-31 maj 2018 (Utsändes senare per e-post)

21 Nytt tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling avseende ett vård- och omsorgsboende (Dukas)

Dnr 5.1.2-771/2017

Handläggare: Barbro Karlsson

Sekretess gäller enligt 19:3 Offentlighets- och sekretesslagen

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Svar på skrivelse från (KD M L stöd av C) om granskning av kvaliteten på Stockholms stads kommunala vård- och omsorgsboende

§12 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 år 2018

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2018

§15 Anmälan av delegationsbeslut

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 5 juni 2018

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 14 maj 2018

§18 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 7 juni 2018

§19 Postlista för 1-31 maj 2018

§21 Nytt tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling 2018, avseende Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende