Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-09-18

Sammanträde 2018-09-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2018-06-12

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Projektledare Lena Carling informerar om "Tryggt mottagande i hemmet": nuläge

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2018

9 Remiss av betänkanden: "God och nära vård. En primärvårdsreform"

(SOU 2018:39) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/1121, för yttrande senast 2018-09-27 Dnr 1.6-504/2018 Handläggare: Christina Malmqvist

10 Sammanträdestider för äldrenämnden 2019

Dnr 1.1.1-457/2018
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av förvaltningschefens delegationsbeslut enligt

Delegationsförteckning enligt lista

12 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 15 juni 2018

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 september 2018 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträden:

15 Postlista för 1 juni - 31 augusti 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Sammanträdestider för äldrenämnden 2019

§11 Anmälan av förvaltningschefens delegationsbeslut enligt delegationsförteckning

§12 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 15 juni 2018

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 11 september 2018

§14 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträden

§15 Postlista för 1 juni - 31 augusti 2018