Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2019-04-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 1 år 2019 för äldrenämnden

8 Remiss av motion (V) om nollvision mot hemlöshet bland äldre

9 Boendeplan 2020

10 Redovisning av beslut och domar om särskilt boende 2018

Dnr 4.1-259/2019
Handläggare: Hanna Markkula
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2018

12 Äldreomsorgens årsrapport för år 2018

13 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018

Dnr 4.1-278/2019
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av tjänstemannayttrande över kontorsremiss från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förslag till Kemikalieplan 2020-2023

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 14 maj 2019 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 april och 16 maj 2019

17 Postlista för 1-30 april 2019

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2019-04-23

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§10 Redovisning och analys av avslag på ansökningar avseende särskilt boende 2018

§13 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 14 maj 2019

§16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 april och 16 maj 2019

§17 Postlista för 1-30 april 2019