Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2019 -06-21 och ÄN 7/2019-08-27

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare (Dukas eller utgår)

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden 2019

Dnr 1.2.2 -420/2019
Handläggare: Anders Håkansson
(Utsändes senare per epost)

8 Remiss av Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso - och sjukvård

9 Remissvar om Stockholms stads näringslivspolicy

10 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.

11 Remiss av Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15), KS 2019/1180

12 Remiss av Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, KS 2019/1146

13 Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

14 Remiss av Motion om stöd till äldre vid flytt

15 Remiss av Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

16 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms Trygghetsjour - förfrågningsunderlag (Sekretess, OSL 19 kap 3§)

Omedelbar justering
Dnr 2.3.3-192/2019
Handläggare: Christer Bergman

17 Förslag till nytt ickeval inom hemtjänsten

Omedelbar justering
Dnr 3.1 -373/2019
Handläggare: Christina Österling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av kontorsyttrande av remiss av sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

19 Anmälan av kontorsyttrande Motion från (Fi) om att inrätta ett romskt demokraticentrum

20 Anmälan av kontorsyttrande Remiss av Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

21 Anmälan av kontorsyttrande av remiss av fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län

22 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 2.8 -2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 2 2019

Dnr 1.1.3 -54/2019
Handläggare: Monica Jonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 17 september 2019 (Utsändes senare per e -post)

24 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 juni och 19 september 2019

(Utsändes senare per e -post)

25 Postlista för 1 juni – 31 augusti 2019

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2019-06-21 och ÄN 7/2019-08-27

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Remiss av Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård

§11 Remiss av Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15), KS 2019/1180

§12 Remiss av Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, KS 2019/1146

§16 Förslag till nytt ickeval inom hemtjänsten

§17 Anmälan av kontorsyttrande av remiss av sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

§18 Anmälan av kontorsyttrande Motion från (Fi) om att inrätta ett romskt demokraticentrum

§19 Anmälan av kontorsyttrande Remiss av Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

§20 Anmälan av kontorsyttrande av remiss av fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län

§21 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 2 2019

§22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 17 september 2019

§23 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 15 augusti och 19 september

§24 Postlista för 1 juni-31 augusti 2019

§26 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms Trygghetsjour - förfrågningsunderlag