Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2020-04-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport Tertial 1 2020 för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-288/2020
Handläggare: Anders Håkansson
Omedelbar justering

8 Skrivelse från (V) om äldre som går miste om bostadstillägg

9 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019

Dnr 4.1-143/2020
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stadsrevisionens projektrapport nr 3, 2020 - Äldre med psykisk ohälsa

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av ordförandebeslut om Köhantering och förmedling av lediga platser till vård - och omsorgsboenden under Covid -19

12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 maj 2020 (Utsändes senare per e-post)

13 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 19 maj 2020

14 Postlista för 1-30 april 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2020-04-21

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§9 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019

§11 Anmälan av ordförandebeslut om Köhantering och förmedling av lediga platser till vård- och omsorgsboenden under Covid-19

§12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 maj 2020

§13 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 19 maj 2020

§14 Postlista för 1-30 april 2020