Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2022-10-18

Sammanträde 2022-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2022 - 09 - 27

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

7 Remiss av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

8 Mätmetod för den enskildes upplevelse av kontakten med beställarenheterna

Dnr ALD 2022/286
Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson

9 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 2022/293
Handläggare: Kicki Elofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fördelning av medel avseende en förstärkning av friskvården till enskilda utförare

Dnr 2022/241
Handläggare: Anders Håkansson
Bordlagd vid äldrenämndens sammanträde 2022 - 09 - 27

11 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2022

12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2022

Dnr ALD 2022/13
Handläggare: Monica Jonsson

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 oktober 2022

14 Anmälan av beslut fattade enligt delegation september 2022