Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2022-12-20

Sammanträde 2022-12-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2022-10-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

7 Sammanträdestider för äldrenämnden 2023

Dnr ALD 2022/345
Handläggare: Jonathan Storm
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fördelning av bidrag till ideella föreningar verksamma för äldre 2023

11 Stadsgemensam utbildningsplan

Dnr ALD 2022/333
Handläggare: Lena Alksten och Marita Tilevi

12 Hantering och redovisning av enskildas privata medel inom äldreomsorgen

Dnr ALD 2022/296
Handläggare: Theresa Olsson och Barbro Karlsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2022

Dnr ALD 2022/209
Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson

14 Anmälan av svar på remiss av förslag till upphävande av föreskrifter om bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

15 Anmälan av socialförvaltningens avrapportering av arbete enligt handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2022

Dnr ALD 2022/13
Handläggare: Monica Jonsson

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 6 december 2022

18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 8 december 2022

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation oktober-november 2022

20 Postlista oktober-november 2022

21 Övriga frågor

OBS!
Förhind er anmäls till nämndsekreterare Jonathan Storm
Tel. 08 - 508 36 284
e-post: jonathan.storm@stockholm.se