Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-18

Sammanträde 2006-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om USK-rapporten "Situation och service i stadsdelen 2005"

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering

Beslutsärenden

3 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2006

Dnr: 102-206-06

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden en budget i balans (inklusive resultatfond från 2005). Resultatenheter redovisar ett samlat överskott med 4,7 mkr samt anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) med 1,1 mkr vilket innebär att nämndens övriga verksamheter redovisar ett underskott om 1,1 mkr. För vissa av verksamhetsområden präglas årsprognosen av stor osäkerhet gällande vilken ekonomisk effekt planerade besparingsåtgärder får 2006. Detta gäller främst två resultatenheter. Härtill kommer en viss osäkerhet gällande kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar.

Av nämndens fem resultatenheter prognostiserar tre överskott på sammanlagt 8,6 mkr och två underskott på sammanlagt 3,9 mkr. De två träningsskolorna Mockasinen och Broskolan visar ett beräknat underskott på sammanlagt 1,0 mkr. Underskott redovisas även för stadsmiljöverksamheten med 2,1 mkr som helt beror på högre kostnader för snöröjning än budgeterat. Övriga enheter/avdelningar inom nämnden uppvisar alla en budget i balans eller smärre avvikelser. Avsatta medel för främst omstrukturering mm inom äldreomsorg och överskott inom administration täcker i nuläget delar av underskotten.

Barnomsorgsgarantin bedöms uppfyllas under resten av året samtidigt som barngruppernas storlek i förskolan minskar. Förskoleutbyggnaden fortlöper och fyra avdelningar med drygt 60 platser har öppnat under våren. Ungdomar i Älvsjös olika områden träffar varandra vilket skapar gemenskap och ger trygghet. De äldres möjligheter till inflytande över sin vardag säkerställs och utvecklas och personer med missbruksproblem får goda möjligheter till rehabilitering. Medarbetarna ges inom olika projekt goda möjligheter till kompetensutveckling.

Nämnden bidrar till ett hållbart trafiksystem genom ett aktivt arbete med vinterväghållningen. Natur- och rekreationsvärden bevaras och utvecklas i samråd med medborgarna i samband med bl a upprustning av parkmiljöer och lekplatser.

Stockholms utveckling mot en ekologiskt hållbar storstad stöds genom nämndens omfattande insatser i Agenda 21-arbetet och i de egna verksamheterna. Detta avser exempelvis energieffektivisering, bättre avfallshantering, arbetet med hållbar utveckling inom förskolor och skolor samt insatser för en säker och lekvänlig skolväg.

Nämnden motverkar diskriminering genom insatser för jämställdhet och mångfald gällande brukare och personal. Medborgarna erbjuds konsumentvägledning- och information med särskilda satsningar på skoleverna i år 9.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Förskoleutbyggnad i Örby Slott/Lisebergsområdet

Dnr: 402-144-2006

För att tillmötesgå behovet av förskoleavdelningar i det norra barn- och ungdomsområdet föreslås nämnden fatta genomförandebeslut för uppställ-ning av en förskolepaviljong intill förskolan Sylvester.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Remissärenden

5 Rutiner för avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen

Dnr: 104-139-2006

Revisionskontorets revisionsrapport rörande rutiner för debitering av avgifter och upp-sägning av plats inom barnomsorgen har remitterats till de fem stadsdelsnämnder bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd som granskats för yttrande.

Granskningen visar brister i nämndernas rutiner för omprövning av inkomstuppgifter samt uppsägning av plats inom barnomsorgen. För att säkerställa att medborgarna behandlas lika behövs enligt revisorerna gemensamma riktlinjer för staden som kom-plement till kommunfullmäktiges tillämpningsföreskrifter för de båda handläggnings-rutinerna. Stadsdelsnämndernas delegationsordning är inte ändamålsenliga och den interna kontrollen har brister. Revisionskontoret anser också att barnomsorgstaxan bör förtydligas vad gäller avgiften för fyra- och femåriga förskolebarn samt för barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen delar till viss del revisionernas konstateranden och redovisar i ärendet hur Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar och har förbättrat några rutiner i de aktuella frågorna.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Hemtjänst för äldre kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

Dnr: 104-182-2006

Revisionskontoret har i enlighet med revisionsplanen för 2005/2006 granskat och bedömt rättssäkerheten för äldre vid genomförandet av beviljat bistånd i form av hemtjänst för den äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den enskilde får det bistånd som hon/han har rätt till enligt biståndsbeslutet. Detta gäller såväl biståndets innehåll, omfattning och kvalitet. Granskningen har avgränsats till verksamhetsområdet hemtjänst för äldre. Stadsdelsnämnderna Hägersten, Norrmalm och Skärholmen har ingått i granskningen.

Revisionskontoret konstaterar att stadsdelsnämnderna inte har tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över hemtjänstverksamheten samt att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser

Revisionskontoret bedömer att biståndshandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas och att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Revisionskontoret gör bedömningen att stadens nya modell för uppföljning av kvaliteten inom hemtjänst, ledsagning och avlösning är ett viktigt stöd i stadsdelsnämndernas arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Förvaltningen kan i dagens läge enbart följa upp rättssäkerhet och kvalitetsfaktorer genom brukarenkäter, samt de överklaganden, eventuella anmälningar och klagomål på handläggningen som kommer förvaltningen till dels. Andra instrument saknas för uppföljning av kvaliteten inom hemtjänst för äldre i dagens situation.

Förvaltningen ser därför positivt på fullmäktiges nyligen fattade beslut om en för staden gemensam modell för uppföljning av kvaliteten.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson och Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 030 och 08-508 21 309

7 Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna barn och ungdomar

Dnr: 500-194-2006

Kommunfullmäktige gav hösten 2005 uppdraget åt kommunstyrelsen att se över resursfördelningsmodellerna för individ- och familjeomsorg vuxna respektive barn och ungdomar. Översynen har genomförts av en arbetsgrupp som har letts av en stadsdelsdirektör och representanter för socialtjänstförvaltningen m fl.

De berörda målgrupperna är vuxna i åldrarna 20-64 år samt barn och ungdomar i åldrarna 0-19 år. De vuxna har behov av stöd och hjälp för att komma ifrån missbruk medan barnen och ungdomarna befinner sig i utsatta livssituationer.

Förslaget till ny resursfördelningsmodell skulle innebära en minskning av anslaget till Älvsjös barn- och ungdomsverksamhet med 17 %, jämfört med årets anslag. Vad gäller fördelningen av anslaget till insatser för vuxna innebär förslaget inte någon förändring för Älvsjös del.

Förvaltningen är kritisk till förslaget i översynen eftersom modellen drabbar samma barn och ungdomar som den pedagogiska resursfördelningsmodell som började gälla fr.o.m.
1 januari 2005 för förskola och skola. Förvaltningen ifrågasätter även om förslaget sammantaget har rätt variabler som underlag för en rättvis fördelning av resurser.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

8 Redovisning av avvikelserapporter för 2005

Dnr: 504-208-2006

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Anmälan av delegationsbeslut

11 Pensionärsrådets protokoll

13 Förvaltningsgruppens protokoll

14 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet

15 Protokoll från biblioteksrådet

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

19 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria